• Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

1

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PREDAJNEJ AKCIE „CASHBACK ČISTIČKY VZDUCHU PHILIPS“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie CASHBACK ČISTIČKY VZDUCHU PHILIPS (ďalej len „predajná akcia“).

 

1. USPORIADATEĽ PREDAJNEJ AKCIE:

Usporiadateľom predajnej akcie je obchodná spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložka 38206 (ďalej len „usporiadateľ” alebo „Philips Česká republika s.r.o.“).

 

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou AVEDA PTI, s.r.o., so sídlom K Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložka 60202 (ďalej len "agentúra").

 

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA PREDAJNEJ AKCIE:

Predajná akcia prebieha v termíne od 16. 4. 2018 0.00 hod. do 17. 6. 2018 23:59 hod (ďalej   len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky u vybraných predajcov Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď Zoznam predajcov) (ďalej len „vybraní predajcovia“).

 

4. ÚČASTNÍK PREDAJNEJ AKCIE:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti na predajnej akcii stanovené týmito pravidlami predajnej akcie (ďalej len „účastník“).

 

5. VÝROBKY ZARADENÉ DO PREDAJNEJ AKCIE A VÝŠKA ZĽAVY:

Zákazník, ktorý kúpi niektorú z nižšie uvedených čističiek vzduchu alebo niektorú z nižšie uvedených čističiek a zvlhčovačou vzduchu Philips (ďalej len „výrobok“) môže získať po splnení v týchto pravidlách uvedených podmienok zľavu z kúpnej ceny vo výške 40 EUR:
 

  • AC3259/10
  • AC3256/10
  • AC2887/10
  • AC3829/10
  • HU5930/10

    Akcia sa nevzťahuje na výrobky zakúpené na splátky.

 

Výplatu finančnej zľavy vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný poskytnúť usporiadateľovi a/alebo agentúre potrebnú súčinnosť.

 

 

1. PODMIENKY ÚČASTI V PREDAJNEJ AKCII:

1. Kúpa výrobku v čase konania predajnej akcie u vybraných výrobcov Philips Česká republika s.r.o. v Slovenskej republike. Kúpou výrobku sa rozumie kúpa nového výrobku. Táto predajná akcia sa vzťahuje iba na výrobky zaplatené v hotovosti alebo platobnou kartou. Táto predajná akcia sa nevzťahuje na splátkový predaj.

 

2. Kompletné a riadne vyplnenie údajov prostredníctvom online registračného formulára na webových stránkach www.philips.sk/cashback-cisticky a jeho následné odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, email, číslo bankového účtu, kód banky, kód výrobku, predajcu, u ktorého bol výrobok kúpený, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry, 13 miestny čiarový EAN kód z obalu výrobku. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu pokladničného bloku, alebo scan alebo fotografiu faktúry a scan alebo fotografiu čiarového EAN kódu z obalu nového výrobku. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 21 dní od nákupu výrobku. Bankový účet, ktorý uvediete, alebo ste uviedli  ako svoje bankové spojenie pri registrácii v sekcii označenej ako „Bankové spojenie“, a na ktorý bude po splnení všetkých podmienok zaslaná príslušná suma, musí byť vedený v platobnej inštitúcii (banke) v Slovenskej republike. V opačnom prípade nárok na zľavu, resp. na vrátenie príslušnej sumy, nevznikne.

 

Po splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude účastníkovi zaslaná príslušná peňažná čiastka prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na bankový účet uvedený účastníkom v elektronickej registrácii, a to do 30 dní od vykonania registrácie. Výplatu zľavy z kúpnej ceny nemožno vykonávať inak ako bankovým prevodom, preto nemožno požadovať výplatu napríklad poštovou poukážkou a pod.

 

Uplatniť si príslušnú zľavu z kúpnej ceny je možné pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu.  Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a v prípade, že nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového spojenia. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie, ani za technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.

 

Nárok na zľavu nevznikne, resp. zanikne, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na výrobok podľa ustanovenia § 1829 a nasl. Zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov.

 

Pri registráciách, ktoré nebudú odoslané do 21 dní od nákupu, nebudú zľavy z kúpnej ceny vyplatené.  Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 8. 7. 2018, po tomto dátume už nebudú žiadne ďalšie elektronické registrácie prijímané. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník je povinný uschovať originál pokladničného bloku – dokladu o zaplatení výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky potvrdzujúce zaplatenie výrobku spĺňajúceho podmienky podľa  týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na zľavu. Účastník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 

Všetky zľavy z kúpnej ceny,   na ktoré  vznikne nárok podľa týchto pravidiel predajnej akcie,   budú   vyplatené   najneskôr do 7. 8. 2018. Akékoľvek otázky a reklamácie na nevyplatené zľavy možno podávať najneskôr do 17. 8. 2018, po tomto dátume bude predajná akcia definitívne ukončená.

 

2. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANÍM OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE:

Účasťou v predajnej akcii súhlasí účastník so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) za podmienok príslušných právnych predpisov, tj. zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä v súlade s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. nariadenia o ochrane osobných údajov, spoločnosťou Philips Česká republika s.r.o., ako správcom a s ich následným spracovaním spolupracujúcou agentúrou (spracovateľom) na účely preverenia oprávnenosti účasti na predajnej akcii, jej vyhodnotenia a vytvorenia, vedenia a využívania databázy zákazníkov usporiadateľa pre zasielanie obchodných informácii, a to na obdobie 5 rokov od ukončenia predajnej akcie, počas ktorej budú tieto osobné údaje uložené (ďalej len „Doba súhlasu“), s tým, že k týmto osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Poskytnuté osobné údaje správca neposkytuje žiadnym tretím osobám, okrem agentúry a prípadov, keď bude správca povinný tieto odovzdať či sprístupniť na základe právnych predpisov či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných obdobných rozhodnutí. Usporiadateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje budú spracovávané agentúrou ako spracovateľom. Účastník má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa účastníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, a to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak sa účastník domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Správca informuje účastníka o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu účastníka so správcom:

- správcu je možné kontaktovať písomne ​​na adrese sídla správcu uvedenej vyššie v týchto pravidlách, písomne ​​prostredníctvom emailovej adresy: privacy@philips.com.

 

Zároveň svojou účasťou v predajnej akcii účastník udeľuje v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa, ako aj koncernu Philips a spoločností skupiny Philips, a to po Dobu súhlasu – prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Účastník je oprávnený kedykoľvek ​​odvolať tento svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie, a to vedľa možnosti odhlásenia pomocou odkazu obsiahnutého v každej obchodnej komunikácii tiež písomne listom ​​na adresu usporiadateľa alebo osobne na adrese sídla usporiadateľa.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Účasťou na predajnej akcii účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.philips.sk/cashback-cisticky. Účinnosť tejto zmeny nastáva v  okamihu  zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie zľavy v predajnej akcii.

 

Predajná akcia, tieto pravidlá a právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a usporiadateľom sa riadia právom Českej republiky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu na adrese philips@aveda-pti.cz.

 

V Prahe dňa 19.3.2018

 

ZOZNAM PREDAJCOV:

ags92 s.r.o. - www.predeti.sk

Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk

DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk

Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk

NAY a.s. – www.nay.sk

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.