• Doprava zdarma na vše

 • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

 • Nákup přímo od Philips

 • Vrácení zboží do 30 dní

1

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE

Pretože si každého nášho zákazníka veľmi vážime a uvedomujeme si, že nie vždy je možné výrobky pred ich zakúpením vyskúšať, ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť Vami zakúpený výrobok Philips otestovať, a ak nebudete spokojní, poskytneme Vám záruku vrátenia peňazí. Náš program Vám umožňuje kúpiť si vybrané výrobky značky Philips bez rizika. Ak nesplnia Vaše očakávania, po splnení nižšie uvedených podmienok Vám garantujeme vrátenie peňazí.

 

USPORIADATEĽ:             

Philips Česká republika s.r.o., Rohanské Nábřeží 23, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká Republika, IČO: 63 985 306

 

NÁZOV AKCIE:                 

„45 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí na vysávače Philips PowerPro Aqua*" (ďalej len „akcia").

 

 

DOBA TRVANIA:

od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2018

 

MIESTO KONANIA:

Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 15 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u predajcu zapojeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) vysávač Philips PowerPro Aqua a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

 

1. Do tejto akcie sú zaradené výrobky Philips PowerPro Aqua FC6409/01, FC6401/01, FC6402/01, FC6404/01, FC6405/01, FC6408/01, zakúpené v období od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2018 u zapojených predajcov na území SR. Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.

 

2. Účastník akcie je povinný najneskôr do 21 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke www.philips.sk/myphilips. V prípade, že chcete produkt vrátiť, tak najneskôr do 45 dní od nákupu odošlite žiadosť pre vrátenie výrobku prostredníctvom webového formulára na https://www.philips.sk/c-e/mbg.

 

Usporiadateľ následne zaistí odvoz výrobku priamo od zákazníka (účastníka akcie). Výrobok musí byť na odvoz odovzdaný nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

3. Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

4. Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne spôsobom upraveným v bode 2 vyššie.

 

5. Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

6. V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

 

7. Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.

 

8. V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle usporiadateľ alebo ním určená osoba účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení zákazníkom, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, daná predajňa podľa vlastného rozhodnutia následne vyplatí účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia potvrdenia o ponechaní výrobku na bankový účet. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ:

Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „osobné údaje“) za podmienok v zmysle príslušných právnych predpisov, tj. zákona Českej republiky č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4 . 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. nariadenia o ochrane osobných údajov, usporiadateľom ako správcom, a to za účelom vyhodnotenia akcie a na vytvorenie, vedenie a využívanie databázy zákazníkov usporiadateľa pre zasielanie obchodných oznámení a to počas trvania marketingovej akcie a po dobu 5 rokov od jej ukončenia, počas ktorej budú osobné údaje uložené ( ďalej len „doba súhlasu“). Poskytnuté osobné údaje správca neposkytuje žiadnym tretím osobám, okrem prípadov, kedy bude správca povinný tieto odovzdať či sprístupniť na základe legislatívy či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných obdobných rozhodnutí. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje nebudú spracovávané spracovateľom osobných údajov. Účastník má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcim sa účastníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, vniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, a to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak sa účastník domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Správca informuje účastníka o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu účastníka so správcom: správcu je možné kontaktovať písomne ​​na adrese sídla správcu uvedenej vyššie v týchto pravidlách, písomne ​​prostredníctvom emailovej adresy: privacy@philips.com alebo telefonicky na tel. č. .: 233 099 111.

 

Zároveň svojou účasťou v tejto marketingovej akcii udeľujete usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupiny Philips, a to po dobu súhlasu prostredníctvom elektronickej pošty na Vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedol/uviedla pri založenie účtu v My Philips. Ste pritom oprávnený/oprávnená tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne ​​listom na adresu sídla usporiadateľa, osobne na adrese sídla usporiadateľa či prostredníctvom elektronickom pošty na emailovú adresu usporiadateľa privacy@philips.com

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

1.       Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

2.    Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

3.       Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na www.philips.sk.

4.       Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek

otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude vôbec prevzatý. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

V Prahe dňa 31.01. 2018

 

ZOZNAM PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA

 

Kamenné a internetové predajne:

 • Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk 
 • ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk
 • DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk 
 • EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk 
 • Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk 
 • NAY a.s. – www.nay.sk 
 • ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk 
 • ELEKTROSPED, a.s - www.hej.sk
 • Planeo elektro -www. www.planeoelektro.sk
 • EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.