• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

Pravidlá a podmienky predajnej akcie

„Philips Sonicare CashBack “
 

 Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Philips Sonicare CashBack (ďalej len „predajná akcia“).
 

1. USPORIADATEĽ PREDAJNEJ AKCIE:

Usporiadateľom predajnej akcie je obchodná spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložka 38206 (ďalej len „usporiadateľ” alebo „Philips Česká republika s.r.o.“).
 

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou AVEDA PTI, s.r.o., so sídlom K Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložka 60202 (ďalej len "agentúra").
 

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA PREDAJNEJ AKCIE:

Predajná akcia prebieha v termíne od 15. 10. 2023 0.00 hod do 31. 12. 2023 23:59 hod (ďalej len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky u vybraných predajcov Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď Zoznam predajcov) (ďalej len „vybraní predajcovia“).
 

4. ÚČASTNÍK PREDAJNEJ AKCIE:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti na predajnej akcii stanovené týmito pravidlami predajnej akcie (ďalej len „účastník“).
 

5. VÝROBKY ZARADENÉ DO PREDAJNEJ AKCIE A VÝŠKA ZĽAVY:

Zákazník, ktorý kúpi niektorú z nižšie uvedených zubných kefiek Philips Sonicare (ďalej len „výrobok“) môže získať po splnení v týchto pravidlách uvedených podmienok nasledujúcu zľavu z kúpnej ceny:

 

Zľava 40 EUR pre:

 • HX9992/12
 • HX9992/11
 • HX9914/54
 • HX9914/57
 • HX9917/88
 • HX9917/89
 • HX3866/41
 • HX3866/43


Zľava 30 EUR pre:

 • HX9911/09
 • HX9911/27
 • HX9911/29
 • HX9911/94


Zľava 20 EUR pre:

 • HX3911/40
   

Výplatu finančnej zľavy vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný poskytnúť usporiadateľovi a/alebo agentúre potrebnú súčinnosť.
 

6. PODMIENKY ÚČASTI V PREDAJNEJ AKCII:

1. Kúpa výrobku v čase konania predajnej akcie u vybraných výrobcov Philips Česká republika s.r.o. v Slovenskej republike. Kúpou výrobku sa rozumie kúpa nového výrobku. Táto predajná akcia sa vzťahuje iba na výrobky zaplatené v hotovosti alebo platobnou kartou. Táto predajná akcia sa nevzťahuje na splátkový predaj.

 2. Kompletné a riadne vyplnenie údajov prostredníctvom online registračného formulára na webových stránkach www.philips.sk/c-w/promotions/cashback-sonicare.html a jeho následné odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, email, číslo bankového účtu IBAN, kód výrobku, predajcu, u ktorého bol výrobok kúpený. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu pokladničného bloku, alebo scan alebo fotografiu faktúry. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 21 dní od nákupu výrobku. Registrácie na "My Philips" nebudú akceptované. Bankový účet, ktorý uvediete, alebo ste uviedli  ako svoje bankové spojenie pri registrácii v sekcii označenej ako „Bankové spojenie“, a na ktorý bude po splnení všetkých podmienok zaslaná príslušná suma, musí byť vedený v platobnej inštitúcii (banke) v Slovenskej republike. V opačnom prípade nárok na zľavu, resp. na vrátenie príslušnej sumy, nevznikne.

 Po splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude účastníkovi zaslaná príslušná peňažná čiastka prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na bankový účet uvedený účastníkom v elektronickej registrácii, a to do 30 dní od vykonania registrácie. Výplatu zľavy z kúpnej ceny nemožno vykonávať inak ako bankovým prevodom, preto nemožno požadovať výplatu napríklad poštovou poukážkou a pod.
 

Uplatniť si príslušnú zľavu z kúpnej ceny je možné pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu.  Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a v prípade, že nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového spojenia. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie, ani za technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.
 

Nárok na zľavu nevznikne, resp. zanikne, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na výrobok, v prípade ak má účastník právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny (najmä odstúpenie podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 

Táto predajná akcia sa nedá kombinovať so žiadnymi inými už prebiehajúcimi a / alebo budúcimi akciami na podporu predaja usporadovanými a/alebo spolu usporadovanými usporiadateľom (spoločne ďalej len "iné marketingové akcie"), nech by už z nich plynul účastníkovi nárok na zľavu z kúpnej ceny výrobku a/alebo inú výhodu akéhokoľvek druhu (spoločne ďalej len "výhody") z titulu jeho priamej účasti na takej inej marketingovej akcii a/alebo z titulu jeho zamestnania u osoby, ktorej zamestnanci majú v rámci takej inej marketingovej akcie nárok na výhodu. Uplatnenie nároku na zľavu z kúpnej ceny výrobku v rámci tejto predajnej akcie spôsobuje zánik, resp. je prekážkou vzniku, akéhokoľvek práva zákazníka uplatniť akúkoľvek výhodu v rámci inej marketingovej akcie, (napr. „Záruka vrátenia peňazí 90 dní“) a naopak.
 

Pri registráciách, ktoré nebudú odoslané do 21 dní od nákupu, nebudú zľavy z kúpnej ceny vyplatené.  Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 21. 4. 2024, po tomto dátume už nebudú žiadne ďalšie elektronické registrácie prijímané. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník je povinný uschovať originál pokladničného bloku – dokladu o zaplatení výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky potvrdzujúce zaplatenie výrobku spĺňajúceho podmienky podľa  týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na zľavu. Účastník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).
 

Všetky zľavy z kúpnej ceny, na ktoré  vznikne nárok podľa týchto pravidiel predajnej akcie,   budú   vyplatené   najneskôr do 1. 2. 2024. Akékoľvek otázky a reklamácie na nevyplatené zľavy možno podávať najneskôr do 8. 2. 2024, po tomto dátume bude predajná akcia definitívne ukončená.
 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANÍM OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE:

Pre účely tohoto čl. 7 majú nižšie uvedené pojmy nižšie uvedený význam:

dobou súhlasu“ sa rozumie doba piatich (5) rokov odo dňa registrácie účastník do predajnej akcie.

emailovou adresou účastníka“ sa rozumie e-mailová adresa účastníka, vyplnená účastníkom v rámci registračního formulára do predajnej akcie.

GDPR“ sa rozumie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a kde to kontext veci vyžaduje, aj príslušná národná legislatíva na ochranu osobných údajov v Českej a Slovenskej republike.

obchodným oznámením“ sa rozumejú akékoľvek a všetky obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v Českej republike, a zákona č. 351/2011 Sb. zák. o elektronických komunikáciach, v znení neskorších predpisov, v Slovenskej republike, ako aj právnych predpisov, ktoré tieto zákony prípadne v budúcnosti nahradia, najmä potom, ale nie iba, oznámenia s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciach usporiadateľa a ďalej závode usporiadateľa, resp. koncerne či skupine Philips.

súhlasom so zasielaním obchodných oznámení“ sa rozumie súhlas so zasielaním a šírením obchodných oznámení, udeľovaný na základe týchto pravidel účastníkom usporiadateľovi.

súhlasom so spracovaním“ sa rozumie súhlas so spracovaním údajov, udeľovaný na základe týchto pravidel účastníkom usporiadateľovi.

 „účelom  spracovania“ sa rozumie (i) preverenie platnej účasti účastníka v predajnej akcii, (ii) vyhodnotenie predajnej akcie usporiadateľom, (iii) vytvorenie, vedenie, používanie a správa databázy osob k zasielaniu a šíreniu obchodných oznámení zo strany usporiadateľa, a (iv) zasielanie a šírenie obchodných oznámení usporiadateľom účastníkom.

 „údajmi“ sa rozumejú všetky osobné údaje účastníka vyplnené účastníkom v registračnom formulári uvedené v čl. 6 odst. 2 týchto pravidel.

Úradom na ochranu osobných údajov“ je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

I.         SÚHLAS SO SPRACOVANÍM

 

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“ dobrovoľne udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracovaním údajov za účelom spracovania po dobu súhlasu.

 
   

         ÁNO

Účastník potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú presné a zaväzuje sa svoje údaje uvádzať správne a pravdivo, jako i informovať usporiadateľa bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich údajoch.

II.      SÚHLAS SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“ dobrovoľne udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas, aby mu usporiadateľ po dobu súhlasu zasielal prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu účastníka obchodné oznámenia.

 

             ÁNO

III.   INFORMÁCIE ÚČASTNÍKOM POSKYTOVANÉ PODĽA GDPR USPORIADATEĽOM

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu a jeho prípadného zástupcu

Správcom údajov je usporiadateľ.

Kontaktné údaje usporiadateľa:

Philips Česká republika s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23

Praha 8 – Karlín

Česká republika

IČ: 639 85 306

tel.: 228 880 896

email: privacy@philips.com

Otázky, žiadosti a sťažnosti účastníkov vo vzťahu ku spracovávaniu údajov možno usporiadateľovi podať osobne, telefonicky, emailom i poštou s tým, že tie osobné a telefonické sa prijímajú iba v pracovných dňoch v dobe od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Usporiadateľ nemá zástupcu.
 

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je paní Izabela Szwolgin, funkcia: CEE Legal & Privacy Counsel emailová adresa: dpo.cee@philips.com, adresa: Philips Polska sp.o.o., 1958 Jerozolimskie Av., 02-222 Warsaw, Poľsko.

Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

Účely spracovania, pre ktoré sú údaje určené, sú zhodné s účelom spracovania.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, teda súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Nebudú žiadni príjemcovia údajov, ničmenej údaje budú odovzdané a spracovávané agentúrou v postavení spracovateľa týchto osobných údajov (http://www.aveda-pti.cz/).
 

Úmysel usporiadateľa odovzdať osobné údaje do tretej země alebo medzinárodnej organizácii a existencia či neexistencia rozhodnutia Európskej Komisie o primeranej ochrane alebo, v prípadoch odovzdania uvedených v článkoch 46 alebo 47 alebo čl. 49 odst. 1 v druhom pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostriedky k získaniu kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli tieto údaje sprístupnené.

Usporiadateľ nemá žiadny úmysel odovzdať údaje do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii.
 

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Údaje sú uchovávané, resp. uložené po dobu súhlasu.
 

Existencia práva požadovať od usporiadateľa prístup k osobním údajom týkajúcim sa daného subjektu údajov, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako i práva na prenosnosť údajov
 

Vo vzťahu k údajom má účastník právo na:

 • Prístup k osobným údajom, tj. právo získať od usporiadateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, sú či nie sú spracovávané, ako aj právo na prístup ku spracovávaným osobným údajom a ku stanoveným informáciam podľa čl. 15 GDPR.
 • Opravu, tj. právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a takisto právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDP.
 • Výmaz, tj.právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tj. pokiaľ (i) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) účastník odvolá súhlas, na základe kterého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, (iii) účastník vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistujú žiadne pravažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) osobné údaje boli spracované protiprávne, (v) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve EU alebo členského štátu, ktorá sa na usporiadateľa vzťahuje.
 • Obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokiaľ (i) účastník popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, (ii) spracovanie je protiprávne a účastník odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, (iii) usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a (iv) účastník vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka.
 • Přenositelnost osobních údajů za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR.
 • Vznesenie námietky  proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR.

 

Existencia práva odvolať kedykoľvek súhlas

Účastník má právo kedykoľvek bezplatne odvolať, a to nezávisle na sebe:

 • v  Súhlas so spracovaním, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase účastníka udelenom pred jeho odvolaním.
 • v  Súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Odvolanie obidvoch súhlasov môže účastník učiniť na kontaktných údajoch usporiadateľa uvedených zhora, pričom svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže odvolať aj v rámci platnej adresy uvedenej v samotnom obchodnom oznámení, ktoré mu bude zaslané.

 

Existencia práva podať sťažnosť u dozorného úradu

Pokiaľ sa účastník bude domnievať, že jeho práva podľa GDPR boli porušené či spracovanie údajov všeobecne porušuje GDPR, má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete najprv riešiť situáciu s nami prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vyššie.

Skutočnosť, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje poskytnúť, a ohľadom možných dôsledkov neposkytnutie týchto osobných údajov
 

Poskytovanie údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a údaje nemá účastník povinnost poskytnúť.
 

Skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu,  vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Ostatné

Údaje budú usporiadateľom spracovávané automatizovaným spôsobom (v elektronickej podobe prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky), ako aj neautorizovaným spôsobom (v tlačenej podobe).

Za podmienok stanovených v čl. 34 GDPR usporiadateľ oznámi účastníkovi prípad porušenia zabezpečenia údajov bez zbytočného odkladu a poskytne všetky stanovené informácie.
 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Účasťou na predajnej akcii účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.philips.sk/c-w/promotions/cashback-sonicare.html. Účinnosť tejto zmeny nastáva v  okamihu  zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie zľavy v predajnej akcii.

 Predajná akcia, tieto pravidlá a právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a usporiadateľom sa riadia právom Českej republiky.

 V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu na adrese philips@aveda-pti.cz.
 

V Prahe dňa 10. 10. 2023

ZOZNAM PREDAJCOV:

 • Philips eshop: www.philips-eshop.sk
 • Alza.sk s.r.o., www.alza.sk 
 • ELEKTROSPED, a.s.: www.datart.sk; www.hej.sk
 • Internet shop s.r.o. – www.notino.sk 
 • NAY a.s. – www.nay.sk 
 • PROFIMED s.r.o.: www.profimed.eu
 • AndreaShop: www.andreashop.sk
 • EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk, skyelektro.sk, www.elektromax.sk, www.akton.sk, www.elbros.sk, www.varioshop.sk, www.elektrosahul.eu, www.bestmarket.sk, sekoshop.sk
 • DOMOSS – www.domoss.sk
 • TPD – www.tpd.sk
 • FAST PLUS, spol. s r.o www.planeo.sk
 • Internet Mall Slovakia, s.r.o. www.mall.sk (akcia sa nevzťahuje na ich partnerský predaj)
 • Pilulka.sk  - www.pilulka.sk
 • PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - www.mojalekaren.sk
 • Benu Lekáreň - www.benulekaren.sk

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.