Pravidlá používania

Pravidlá používania

Podmienky používania
 

 1. Súhlas s Podmienkami používania
 2. Zmena Podmienok používania
 3. Politika zachovania dôvernosti informácií
 4. Vzdania sa zodpovednosti
 5. Registrácia
 6. Prispievateľ
 7. Obmedzenie zodpovednosti
 8. Obsah/software tretích strán
 9. Autorské práva a ochranné známky
 10. Vlastnícke práva k Webovým stránkam
 11. Nároky z porušenia autorských práv v USA
 12. Náhrada škody a zbavenie zodpovednosti
 13. Ukončenie prevádzky stránok
 14. Výrobky spoločnosti Philips
 15. Prehlásenie o bezpečnom prístave podľa Zákona o reforme vedenia súdnych konaní týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act)
 16. Riešenie sporov
 17. Oddeliteľnosť
 18. Nemožnosť vzdania sa práv
 19. Nadpisy

Podmienky používania

 

Tieto webové stránky (“Webové stránky”) Vám ponúka spoločnosť Philips Slovakia s.r.o., Plynárenská c. 7/B, 82109 Bratislava, Slovenská republika ("Philips").

 

Nižšie uvedené Podmienky používania upravujú Váš prístup na tieto Webové stránky a ich používanie. Na konkrétny obsah, dáta, materiály alebo informácie uvedené na týchto Webových stránkach alebo získané ich prostredníctvom („Obsah“) ako aj na špecifický obsah, dáta, materiály alebo informácie, ktoré môžete vložiť, poskytnúť a/alebo zverejniť na Webových stránkach („Užívateľský obsah“) alebo na transakcie uzatvárané prostredníctvom Webových stránok sa môžu vzťahovať špecifické podmienky. Takéto špecifické podmienky môžu dopĺňať tieto Podmienky používania alebo ich nahrádzať, avšak výlučne v rozsahu, v akom to uvádzajú.

1. Súhlas s Podmienkami používania

 

Prístupom a používaním týchto Webových stránok súhlasíte s tým, že budete právne viazaný Podmienkami používania a všetkými podmienky, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo na ktoré odkazujú alebo akýmikoľvek doplňujúcimi podmienkami, ktoré sú uvedené na týchto Webových stránkach. Ak NESÚHLASÍTE so všetkými Podmienkami používania, tieto Webové stránky by ste NEMALI POUŽÍVAŤ.

2. Zmena Podmienok používania

 

Spoločnosť Philips môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Zmenené Podmienky používania nadobudnú účinnosť uverejnením na týchto Webových stránkach. Ak budete aj naďalej po takomto zverejnení tieto Webové stránky navštevovať a používať ich, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasíte. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne sledovali platnosť všetkých podmienok. Iné webové stránky patriace spoločnosti Philips môžu mať svoje špecifické podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto stránok.

 

Philips si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto Webové stránky alebo ich Obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Philips si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia a výhradne podľa vlastného rozhodnutia s okamžitou platnosťou obmedziť, odmietnuť alebo zakázať ktorejkoľvek osobe prístup na Webové stránky alebo akúkoľvek ich časť.

3. Politika zachovania dôvernosti informácií

 

Osobné údaje poskytované alebo zhromažďované prostredníctvom týchto Webových stránok alebo v súvislosti s nimi budú využívané výlučne v súlade s Politikou zachovania dôvernosti informácií spoločnosti Philips a na tieto Podmienky používania sa vzťahuje Politika zachovania dôvernosti informácií v podobe, v akej je uverejnená na týchto Webových stránkach.

4. Vzdania sa zodpovednosti

 

VŠETKY INFORMÁCIE (VRÁTANE, ALE NIELEN, TEXTU, OBRÁZKOV, GRAFIKY, ODKAZOV A ĎALŠÍCH MATERIÁLOV) NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ A „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ PHILIPS A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIE A DODÁVATELIA TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETAJÚ V ROZSAHU, V AKOM TO JE PRÍPUSTNÉ PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV, AKÉKOĽVEK PREHLÁSENIA A ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (BEZ OHĽADU NATO, ČI BOLI POSKYTNUTÉ VÝSLOVNE ALEBO NEVÝSLOVNE), VRÁTANE ZÁRUKY ZA PREDAJNOSŤ, SPôSOBILOSŤ NA AKÝKOĽVEK DANÝ ÚČEL, NEPORUŠENIE PRÁV ALEBO VmSÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVANÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ZA OBSAH ALEBO UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH. Spoločnosť Philips a jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencie a dodávatelia neposkytujú záruky alebo prehlásenia, že (i) tieto Webové stránky splnia Vaše požiadavky, (ii) Webové stránky budú prevádzkované neprerušene, včasne, bezpečne a bez chýb, a že (iii) výsledky, ktoré je možné získať na základe používania týchto Webových stránok (vrátane akýchkoľvek informácií a materiálov na týchto Webových stránkach) budú správne, úplné, presné, spoľahlivé alebo inak splnia Vaše požiadavky.

 

Tieto Webové stránky sú verejne prístupné. V prípade uvedenia Užívateľského obsahu na tieto Webové stránky nemožno predpokladať zachovanie dôvernosti informácií. Dôverné informácie tu neuvádzajte.

 

Spoločnosť Philips a jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencie a dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prerušenie prevádzky alebo chyby internetu, siete alebo hostingových služieb a nezaručujú, že tieto Webové stránky alebo služby, ktoré zabezpečujú dostupnosť týchto Webových stránok alebo elektronická komunikácia odoslaná spoločnosťou Philips neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

 

Sťahovanie alebo iné získavanie akýchkoľvek materiálov na základe užívania týchto Webových stránok je plne na Vašom rozhodnutí a znášate s tým spojené riziko. Vy budete výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému alebo stratu dát v dôsledku stiahnutia akýchkoľvek materiálov. 

5. Registrácia

 

Prístup k niektorým častiam Webových stránok a využívanie určitých funkcií alebo prvkov týchto Webových stránok môže byť podmienené Vašou registráciou ako prispievateľa. Táto registrácia je zadarmo.

 

Pri registrácii si musíte zvoliť jedinečné užívateľské meno alebo „prezývku“ a heslo a musíte uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú emailovú adresu. Nie je povolené používať duplicitné užívateľské mená a e-mailové adresy. V prípade, ak Vami zadané užívateľské meno alebo adresu už niekto používa, budete vyzvaný, aby ste si zvolili iné. Vaše registračné údaje potvrdíme emailom. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebudú uvedené informácie dodané, môže vám byť zamietnutý alebo ukončený prístup k oblastiam, funkciám alebo prvkom, na ktoré sa registrácia vzťahuje, alebo zamietnuté alebo ukončené ich používanie. Z dôvodu zachovanie presnosti a aktuálnosti registračných údajov ste povinný bezodkladne uskutočniť aktualizáciu registrácie. Za zachovanie dôvernosti Vášho hesla nesiete výlučne zodpovednosť Vy. Vyhradzujeme si právo zmeniť Vaše užívateľské meno alebo vymazať obsah, ktorý ste zverejnili na Webových stránkach, alebo zamietnuť či zrušiť Vašu registráciu, ak si zvolíte užívateľské meno, ktoré je, podľa nášho výlučného uváženia, obscénne, neslušné, hanlivé alebo inak nevhodné. Tiež ste výlučne zodpovedný za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču / počítačom. Súhlasíte s tým, že budete zodpovedný za všetky aktivity realizované z Vášho účtu, pod Vašim užívateľským menom a/alebo heslom v dôsledku Vášho konania, nečinnosti alebo nedbalosti. Súhlasíte s tým, že ak sa dozviete o akomkoľvek podozrivom alebo neoprávnenom správaní týkajúcom sa Vášho účtu, užívateľského mena a/alebo hesla, budete nás okamžite kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty www.philips.sk/siteowner/index.page Na základe vlastného rozhodnutia môžeme zrušiť registráciu akejkoľvek špecifickej emailovej služby alebo ISP.

6. Prispievateľ

 

V prípade uvedenia akéhokoľvek Užívateľského obsahu na týchto Webových stránkach súhlasíte s tým, že príslušný materiál bude vhodný, konštruktívny a relevantný a nebude obsahovať žiaden príspevok, ktorý by bol nezákonný alebo z iných dôvodov nespôsobilý na zverejnenie, vrátane, ale nielen, príspevkov, ktoré (1) môžu byť hanlivé alebo poškodzujúce inú osobu alebo subjekt, (2) by mohli spôsobiť ujmu inej osobe alebo ujmu na majetku alebo inak hanobiť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, (3) by mohli porušovať zákonné práva osôb (vrátane práva na súkromie alebo zverejnenie), (4) sú pornografické, obscénne, neúctivé, vulgárne, neslušné alebo výhražné, (5) sú kultúrne, eticky alebo inak neprijateľné alebo (6) podnecujú alebo nabádajú na nezákonnú činnosť.

 

Pred uvedením akéhokoľvek materiálu musíte vynaložiť primerané úsilie na kontrolu a odstránenie vírusov alebo iných prvkov, ktoré môžu infikovať alebo narušiť stránky. Ďalej nebudete prostredníctvom Webových stránok rozosielať reťazové listy, pyramídové hry, prieskumy alebo ponuky. Nebudete tiež falšovať hlavičku alebo pozmeňovať identifikačné alebo iné údaje, aby ste zakryli pôvod určitého Obsahu a/alebo Užívateľského obsahu prenášaného prostredníctvom našich Webových stránok a tiež nebudete nepoctivo meniť svoju prítomnosť na Webových stránkach. Nebudete nijak zasahovať alebo narušovať naše stránky, servre alebo siete a nepodniknete žiadne kroky, ktoré neprimerane alebo disproporčne zaťažia našu infraštruktúru.

 

Potvrdzujte, prehlasujete a zaručujete sa, že Užívateľský obsah uvedený na týchto Webových stránkach nebude porušovať žiadne vlastnícke práva iných strán, ako napríklad autorské práva, ochranné známky, patenty ani povinnosť zachovávať dôvernosť informácií.

 

Ste si vedomý a súhlasíte s tým, že akékoľvek Vaše nápady, podania alebo názory či Užívateľský obsah, ktorý zverejníte na Webových stránkach, a ktorý nie je chránený právami duševného vlastníctva, môže ktorýkoľvek ďalší prispievateľ využiť bez toho, aby ste mali nárok na náhradu alebo uplatnenie iných práv.

 

Týmto poskytujete spoločnosti Philips, jej dcérskym spoločnostiam, sesterským spoločnostiam a partnerom po celom svete právo Užívateľský obsah, ktorý umiestnite na tieto Webové stránky alebo akékoľvek iné webové stránky spoločnosti Philips alebo v iných marketingových materiáloch či materiáloch týkajúcich sa PR spoločnosti Philips alebo v akýchkoľvek iných médiách používať, reprodukovať, pripravovať práce od neho odvodené, distribuovať ho, verejne predvádzať, vystavovať, šíriť a zverejňovať, pričom takéto právo je nezrušiteľné, nepodlieha licenčným poplatkom, je nevýhradné, s možnosťou poskytovať sublicencie a je prevoditeľné.

 

Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoj Užívateľský obsah a dôsledky jeho umiestnenia, uvedenia a/alebo zverejnenia. Spoločnosť Philips môže, avšak nie je povinná, pred a/alebo po jeho uvedení Užívateľský obsah kontrolovať a sledovať. Berte však na vedomie, že nie je možne, aby sme všetok Užívateľský obsah sledovali a kontrolovali. Spoločnosť Philips, jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencie a dodávatelia nebudú niesť a ani nemôžu niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť, kvalitu alebo platnosť Užívateľského obsahu, ktorý na webových stránkach zverejnia tretie strany.

 

Spoločnosť Philips nevydáva schválenie k žiadnemu Užívateľskému obsahu alebo názorom, odporúčaniam alebo radám uvedených na týchto Webových stránkach a v súvislosti s Užívateľským obsahom výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Spoločnosť Philips má výhradné právo a možnosť z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu, a úplne na základe vlastného rozhodnutia, upravovať a/alebo odstraňovať správy alebo iný Užívateľský obsah, ktorý je neprijateľný, nevhodný alebo iným spôsobom porušuje tieto Pravidlá používania. Užívateľ, ktorý je presvedčený, že konkrétny Užívateľský obsah je neprijateľný alebo nevhodný môže okamžite informovať spoločnosť Philips na tejto elektronickej adrese www.philips.sk/siteowner/index.page Po doručení takéhoto upozornenia vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme v primeranej časovej lehote realizovali podľa nášho názoru nevyhnutné kroky. Keďže sa jedná o manuálny proces, zoberte na vedomie, že nemusíme byť schopní okamžite odstrániť alebo upraviť Užívateľský obsah.

7. Obmedzenie zodpovednosti

 

V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ PHILIPS ANI JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DôSLEDKU PRÍSTUPU NA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY, OBSAH ALEBO UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ALEBO V DôSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, OBSAHU ALEBO UŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU ALEBO V SÚVISLOSTI S VYŠŠIE UVEDENÝM; UVEDENÉ AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ PHILIPS BOLA O MOŽNOSTIACH VZNIKU TAKÝCHTO ŠKôD INFORMOVANÁ, AK TIETO ŠKODY NEVZNIKNÚ PRIAMO A VÝLUČNE V DôSLEDKU SVOJVOĽNÉHO KONANIA ALEBO HRUBEJ NEDBANLIVOSTI NA STARNE SPOLOČNOSTI PHILIPS.

 

V prípade, že žijete v krajine alebo štáte, ktorý neumožňuje žiadne z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti ani vzdanie sa záruk uvedených v článku 4 tohto dokumentu, takéto vylúčenia alebo obmedzenia sa na Vás vzťahovať nebudú. Budú sa však na Vás vzťahovať v takom rozsahu, v akom sú takéto vylúčenia alebo obmedzenia prípustné. V takomto prípade sa budú na Vás dané vylúčenia a obmedzenia vzťahovať v maximálnom možnom rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom, ktorý sa na Vás vzťahuje.

8. Obsah/software tretích strán

 

Spoločnosť Philips nebude niesť v žiadnom prípade zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok vlastnených tretími osobami, ktoré môžu byť prepojené s našimi Webovými stránkami pomocou hypertextového odkazu, bez ohľadu na to, či je takýto hypertextový odkaz uvedený na Webových stránkach alebo ho poskytne tretia strana v súlade s Podmienkami používania. Akýkoľvek odkaz na iné stránky uvedený na našich Webových stránkach neznamená schválenie takýchto stránok a vyjadrenie nášho názoru k presnosti, príhodnosti alebo vhodnosti obsahu stránky, na ktorú tieto Webové stránky odkazujú a nenesieme za tieto stránky žiadnu záruku alebo zodpovednosť.

 

Na akýkoľvek software, ktorý bude možné z týchto Webových stránok alebo ich prostredníctvom stiahnuť, sa vzťahuje licencia v súlade s podmienkami aktuálnej licenčnej zmluvy. Ak sa v platnej licenčnej dohode neuvádza inak, software sú oprávnený používať výlučne koncoví užívatelia a akékoľvek ďalšie vyhotovovanie kópií, reprodukovania alebo opätovná distribúcia software sú výslovne zakázané. PRÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA UVEDENÉHO SOFTWARE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ VÝLUČNE V SÚLADE S USTANOVENIAMI PLATNEJ LICENČNEJ ZMLUVY. V SÚVISLOSTI SO SOFTWARE SPOLOČNOSŤ PHILIPS TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝSlOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ ALEBO SPôSOBILOSŤ NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZA NEPORUŠENIE PRÁV.

9. Autorské práva a ochranné známky

 

Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k Obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť Philips, jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti a/alebo partneri, software k prevádzkovaniu a zverejneniu Webových stránok, kompilácia dát na Webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto Webových stránok patria spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a/alebo jej partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k Obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.

 

PHILIPS je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS a všetky ďalšie registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a jej pridružených spoločností predstavujú významné aktíva spoločnosti. Je dôležité, aby tieto ochranné známky boli užívané riadne a pri akýchkoľvek zmienkach o produktoch a službách spoločnosti Philips sa musíte riadiť pokynmi našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na www.ip.philips.com.

 

Používanie a registrácia meno PHILIPS je vyhradené výlučne pre našu spoločnosť. Nesmiete registrovať ani používať meno spoločnosti, zákonný názov, obchodné meno, meno domény alebo iné meno, označenie alebo popis, ktorý obsahuje meno PHILIPS alebo akýkoľvek iný podobný názov, alebo akékoľvek meno, ktoré sa skladá z časti mena Philips alebo ktoré obsahuje inú registrovanú ochrannú známku, ktorú vlastní spoločnosť Koninklijke Philips N.V

10. Vlastnícke práva k Webovým stránkam

 

Tieto Webové stránky sú svojou povahou verejné a akékoľvek informácie na nich uvedené nie sú považované za dôverné. Berte týmto na vedomie, že akékoľvek vynálezy, ktoré budú súčasťou Vami uvedeného Užívateľského obsahu, predstavujú „zverejnenie“ tohto vynálezu podľa platných patentových zákonov.

 

Zoberte na vedomie, že akýkoľvek Užívateľský obsah uvedený a/alebo prejednávaný na týchto Webových stránkach môže byt predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva spoločnosti Philips, jej dcérskych spoločností, sesterských spoločností, partnerov alebo tretích osôb. V prípade, ak uvažujete o využití akýchkoľvek nápadov, návrhov, podnetov, riešení alebo iného Užívateľského obsahu uvedeného na týchto Webových stránkach, ste povinný pred začatím takejto aktivity podniknúť príslušné kroky k získaniu oprávnenia na využívanie práv duševného vlastníctva.

11. Nároky z porušenia autorských práv v USA

 

Pokiaľ viete alebo máte podozrenie, že niektorý z materiálov uvedených na týchto Webových stránkach (vrátane napríklad materiálov uvedených na Fóre) bol použitý alebo bola z neho vyhotovená kópia spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, zašlite láskavo príslušnú informáciu nižšie uvedenému zodpovednému zamestnancovi spoločnosti Philips. Podľa amerického autorského zákona DMCA (U.S. Digital Millennium Copyright Act), 17 federálnej zbierky zákonov (U.S.C.) § 512 (c)(3) musí Vaše oznámenie obsahovať nasledujúce informácie:

 • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, k porušeniu ktorého malo dôjsť;
 • označenie práce, na ktorú sa vzťahujú autorské práva, k porušeniu ktorých malo dôjsť alebo, ak sa oznámenie týka viacerých prác na jedenej internetovej stránke, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, tak reprezentatívny zoznam týchto prác na danej stránke;
 • označenie materiálu, v dôsledku ktorého malo dôjsť k porušeniu alebo ktorý mal byť predmetom porušenia, ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému má byť znemožnený prístup a primerané informácie dostatočné na to, aby sme mohli materiál lokalizovať;
 • informácie v rozumnej miere dostatočnej na to, aby sme Vás mohli kontaktovať, napríklad adresu, telefónne číslo a v prípade, ak je k dispozícii, aj elektronickú adresu, na ktorej Vás budeme môcť kontaktovať;
 • Vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený, že k užívaniu dotknutého materiálu daným spôsobom neposkytol oprávnený vlastník autorských práv alebo jeho zástupca súhlas, alebo že je v rozpore so zákonom;
 • prehlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné, a že pod hrozbou trestu za krivé svedectvo prehlasujete, že ste vlastníkom autorských práv alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka výhradného práva, k porušeniu ktorého malo dôjsť.

 

Osoby príslušné k prijímaniu sťažností tákajúcich sa autorských práv sú uvedené nižšie:

 

Poštou: Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amstelplein 2

Breitner Center

PO Box 77900

Amsterdam

Holandsko

 

Faxom: Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amsterdam

Holandsko

+ 31 20 5977230

 

Vyššie uvedené informácie sú poskytované výhradne za účelom informovania spoločnosti Philips o skutočnosti, že mohlo dôjsť k neoprávnenému použitiu Vašich materiálov, ktoré sú chránené autorskými právami. Akékoľvek iné otázky ako napríklad otázky týkajúce sa produktov, žiadosti alebo obavy týkajúce sa nesprávneho zverejňovania a/alebo obsahu nebudú týmto spôsobom zodpovedané.

12. Náhrada škody a zbavenie zodpovednosti

 

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Philips, jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti, partnerov a dodávateľov a všetkých ich príslušných vedúcich zamestnancov, členov predstavenstva, zamestnancov, akcionárov, právnych zástupcov, sprostredkovateľov, nástupcov a splnomocnencov v prípade akýchkoľvek škôd, záväzkov, nákladov a výdavkov (vrátane primeraných odmien právnych zástupcov, odborníkov a súdnych trov), ktoré vzniknú v dôsledku zverejnenia, obsahu, prenosu akýchkoľvek správ dát, materiálov alebo iného Užívateľského obsahu, ktorý umiestnite na Webových stránkach alebo v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z Vašej strany. V prípade akejkoľvek žaloby alebo právneho sporu, ku ktorému dôjde v dôsledku Vami uverejneného vyhlásenia alebo iného Užívateľského obsahu si spoločnosť Philips vyhradzuje právo uviesť Vašu totožnosť a všetky ďalšie informácie, ktoré bude mať o Vašej osobe k dispozícii. 

 

V prípade, ak budete s jedným alebo viacerými užívateľmi v spore, zbavujete spoločnosť Philips, jej dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti, partnerov, poskytovateľov licencie a dodávateľov a všetkých ich príslušných vedúcich zamestnancov, členov predstavenstva, zamestnancov, akcionárov, právnych zástupcov, sprostredkovateľov, nástupcov a splnomocnencov zodpovednosti za nároky, požiadavky a škody (skutočné aj následné) akéhokoľvek druhu a povahy, známe či neznáme, ktoré vznikli v dôsledku takýchto sporov alebo v súvislosti s nimi.

13. Ukončenie prevádzky stránok

 

Máme výhradné právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia alebo udelenia súhlasu ukončiť prevádzku Webových stránok alebo ktorejkoľvek ich časti. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani záruky za to, ak nebude Obsah a/alebo Užívateľský obsah uvedený na týchto Webových stránkach uložený alebo vymazaný.

14. Výrobky spoločnosti Philips

 

Webové stránky môžu obsahovať zmienky o konkrétnych produktoch a službách spoločnosti Philips, ktoré nemusia byť v niektorej konkrétnej krajine (ľahko) dostupné. Akákoľvek takáto zmienka nebude znamenať ani zaručovať, že takéto produkty alebo služby budú kedykoľvek v ktorejkoľvek krajine k dispozícii. Podrobnejšie informácie Vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Philips pre danú krajinu.

15. Prehlásenie o bezpečnom prístave podľa Zákona o reforme vedenia súdnych konaní týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act)

 

Informácie uvedené na týchto webových stránkach môžu obsahovať výhľadové informácie týkajúce sa finančnej situácie, hospodárskych výsledkov a podnikateľskej činnosti spoločnosti Philips a s nimi súvisiacich konkrétnych plánov a cieľov spoločnosti Philips. Upozorňujeme čitateľov, že žiadna výhľadová informácia nepredstavuje záruku budúceho plnenia, a že skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových informáciách. Príkladmi výhľadových informácií sú naše prehlásenia týkajúce sa našej stratégie, odhadov nárastu tržieb, plánovaných výsledkov pred úrokmi a daňami (EBITA) a úspor nákladov, rozvoja našej základnej podnikateľskej činnosti do budúcnosti a výhod budúcich akvizícií, ako aj našej kapitálovej pozície. Svojou podstatou obsahujú výhľadové informácie riziká a nejasnosti, keďže sa vzťahujú k budúcim udalostiam a situáciám a môže nastať rad faktorov, kvôli ktorým sa skutočné výsledky a skutočný vývoj môžu značne odlišovať od výsledkov a vývoja explicitne alebo implicitne uvedeného vo výhľadových informáciách. Na výhľadové informácie má vplyv napríklad situácia v danej krajine ako aj globálne ekonomické a obchodné podmienky, úspešná realizácia našej stratégie a naše schopnosti identifikovať a úspešne realizovať akvizície a urobiť z nich súčasť našej podnikateľskej činnosti, preferencie spotrebiteľov s ohľadom na existujúce ako aj nové produkt, naša schopnosť vyvíjať a predávať nové produkty, naša schopnosť realizovať výhody tejto stratégie, ako aj politiky a konania vládnych a regulačných úradov, zmeny legislatívy a vplyv konkurencie – celý rad faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť. V dôsledku toho sa naše skutočné výsledky môžu v budúcnosti výrazne odlišovať od plánov, cieľov a predpokladov uvedených v týchto výhľadových informáciách. Ďalšie riziká a faktory sú uvedené v dokumentoch, ktoré sme podali alebo predložili Komisii pre burzu a cenné papiere (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”), vrátane našej poslednej Výročnej správy na Formulári 20-F, ktorá je k dispozícii na webových stránkach Komisie SEC www.sec.gov. Všetky výhľadové informácie, ktoré sme pripravovali alebo ktoré boli vypracované v našom mene sa viažu výlučne k dátumu vyhotovenia. Nezaväzujeme sa uskutočňovať aktualizácie výhľadových informácií v tom zmysle, že budú obsahovať zmenené predpoklady vzťahujúce sa k týmto informáciám, ani zmeny udalostí, podmienok alebo okolností. z ktorých dané výhľadové informácie vychádzajú. Čitateľ by mal brať do úvahy všetky ďalšie informácie, ktoré sme v dokumentoch podaných Komisii pre burzu a cenné papiere zverejnili alebo zverejníme.

16. Riešenie sporov

 

Tieto Podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s nimi budú vykladané. V prípade akýchkoľvek sporov, nárokov alebo žalobných dôvodov, ktoré vzniknú z týchto Podmienok používania alebo Vášho užívania Webových stránok alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek sporov, ktoré sa budú týkať existencie alebo platnosti týchto Podmienok používania súhlasíte so súdnou príslušnosťou slovenských súdov.

17. Oddeliteľnosť

 

V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania stane neplatným alebo nevymáhateľným, tak takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené platným, vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v maximálne možnej miere zodpovedať zámeru pôvodného ustanovenia, pričom ostane zachovaná vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

18. Nemožnosť vzdania sa práv

 

Nevymáhanie akejkoľvek časti týchto Podmienok používania zo strany Philips nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek práv Philips podľa týchto Podmienok používania, či už sa týka minulých alebo budúcich konaní akejkoľvek osoby. Prijatie akýchkoľvek finančných prostriedkov spoločnosťou Philips ani spoliehanie sa akejkoľvek osoby na konanie spoločnosti Philips nebude považované za vzdanie sa akejkoľvek časti týchto Podmienok používania, Pravne účinné môže byť výlučne konkrétne vzdanie sa práv v písomnej podobe podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Philips.

19. Headings

 

Nadpisy článkov týchto Podmienok používania sú uvádzané výlučne pre lepšiu prehľadnosť a nepredstavujú súčasť tohto dokumentu, ani nemajú žiaden vplyv na význam alebo výklad týchto Podmienok používania.

 

Ďakujeme Vám za to, že navštevujete naše Webové stránky.

 

Posledná aktualizácia: 2.2.2010.4

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.