Používaní osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov Philips


Posledná aktualizácia: január 2022

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám povie, kto sme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Majte na pamäti, že na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie alebo súbor informácií, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, ako napríklad vaše meno, e-mail alebo telefónne číslo. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka toho, ako spoločnosť Philips alebo spoločnosť spriaznená so spoločnosťou Philips nakladá s vašimi osobnými údajmi, keď s nami komunikujete, ako spotrebiteľ, obchodný zákazník, dodávateľ, obchodný partner, kandidát, návštevník, účastník prieskumu, akcionár alebo iná osoba s obchodným vzťahom s nami. Venujte prosím chvíľu oboznámeniu sa s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Philips na prvý pohľad

 
 • Kto sme
 • Ako používame vaše osobné údaje
 • Ako chránime vaše osobné údaje
 • Ako prenášame vaše osobné údaje medzi krajinami
 • Vaše práva na súkromie
 • S kým zdieľame vaše osobné údaje
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Kto sme


Pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo v iných upozorneniach o ochrane osobných údajov špecifických pre produkt alebo službu uvedené inak, správcom vašich osobných údajov (ako aj zástupcom prevádzkovateľa v Európskej únii) je spoločnosť Philips International BV.

Poštová adresa:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Holandsko
Prečítajte si viacČítať menej

Ako používame vaše osobné údaje


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, stačí si vybrať niektorú z nasledujúcich činností a dozviete sa to.

Návšteva našich kancelárií

V našich kanceláriách Philips sa stretávame s návštevníkmi, ako sú uchádzači o zamestnanie, dodávatelia a obchodníci, zainteresované strany a akékoľvek iné osoby, ktoré môžu potrebovať interakciu s personálom Philips.
 
Ak navštívite naše priestory Philips, mali by ste si byť vedomí toho, že si môžeme vyžiadať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli personalizovanú vstupnú kartu, ktorá vám umožní prístup do našich kancelárií. Môžeme tiež použiť CCTV systémy (alebo iné video zariadenia) na nahrávanie konkrétnych častí našich priestorov. Keď používame takéto video zariadenia, umiestňujeme varovné značky , aby ste si boli vedomí toho, že budeme zaznamenávať obrázky alebo videá.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • Udržiavanie bezpečnosti a ochrany zamestnancov, návštevníkov, hostí, a zariadení a majetku spoločnosti Philips;
 • Ochrana oprávnených záujmov spoločnosti Philips, ako je vyšetrovanie nedodržiavania zásad a postupov spoločnosti Philips, potenciálnych kriminálnych aktivít (napr. podozrenia z krádeže firemného alebo osobného majetku) a iných incidentov alebo nehôd v našich priestoroch;
 • Začatie disciplinárnych a súdnych konaní a postupov vrátane uchovávania dôkazov a sprístupnenia záznamov na účely právnych nárokov a konaní.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Pri poskytovaní personalizovanej vstupnej kraty, ktorá vám umožní prístup do našich kancelárií, zvyčajne požadujeme vaše meno a informácie o návšteve;
 • Pri používaní kamerových systémov spracovávame video záznamy vašej osoby (napr. vašu fotografiu zachytenú kamerovým systémom).


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť chrániť základné práva, ako je právo na slobodu a bezpečnosť, právo na vlastníctvo, právo na obhajobu.

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips v krajine, v ktorej ste navštívili naše priestory, označená v našich Podmienkach používania (pozri pätu) ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky.

Nahlásenie vašich podozrení z pozície oznamovateľa

Záleží nám na tom, aby sme boli zodpovedným partnerom v spoločnosti a správali sa čestne voči našim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a akcionárom, ako aj voči širšej komunite. Pri plnení našich obchodných cieľov sa to vždy snažíme robiť zodpovedným spôsobom, aby sme zaistili, že robíme správnu vec. To znamená, že ak viete o akomkoľvek porušení etiky v súvislosti s podnikaním spoločnosti Philips, môžete svoj problém nahlásiť prostredníctvom webovej stránky Philips Speak Up a bezplatnej telefónnej služby. Môžete tak urobiť anonymne (ak to umožňujú miestne zákony). Ak sa rozhodnete sprístupniť svoju identitu, vaša sťažnosť, ako aj vaše osobné údaje budú formálne zaregistrované v databáze sťažností Philips GBP. Každá nahlásené podozrenie vždy spustí dôkladný následný postup.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • vyšetrovanie možných porušení našich všeobecných obchodných princípov alebo ktoré inak predstavujú hrozbu pre integritu spoločnosti Philips;
 • podniknúť akékoľvek kroky, ktoré môžu byť potrebné na podnikanie zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami.


Aké osobné údaje spracúvame
Ak nahlásite podozrenie prostredníctvom webovej stránky Philips Speak Up, spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Ak sprístupníte svoju identitu: Vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, najlepší čas na kontaktovanie a váš vzťah so spoločnosťou Philips (bývalý zamestnanec, predajca, zákazník alebo iný), ak sa rozhodnete poskytnúť tieto informácie.
 • Meno a ďalšie osobné údaje osôb, ktoré uvediete vo svojej správe, ak ste ochotný a schopný poskytnúť tieto informácie.
 • Podrobnosti o incidente, ktorý nahlasujete (čas, miesto, miesto, okolnosti, popis toho, čo sa stalo, možné vplyvy na spoločnosť Philips a informáciu, či vedenie vie o tomto probléme).


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, akými sú napr. ako právo na slobodu a bezpečnosť, právo na majetok, právo na obhajobu, slobodu podnikania.

S kým zdieľame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje sú zaregistrované v databáze sťažností Philips GBP, odkiaľ budú odoslané príslušným osobám v rámci spoločnosti Philips, ktoré sa s ňou musia oboznámiť. To znamená, že informácie môžu byť zdieľané s prideleným vyšetrovateľom (vyšetrovateľmi), prideleným úradníkom pre dodržiavanie predpisov GBP a v niektorých situáciách s členmi interného auditu skupiny, ako aj s právnym oddelením skupiny alebo mimo spoločnosti Philips (forenzní audítori, právny poradca), ktorí tieto informácie potrebujú za účelom zabezpečenia dodržania postupov prešetrovania v súlade s GBP a zákonnými alebo regulačnými povinnosťami alebo ako podklady pre následné súdne konania.

Podanie žiadosti týkajúcej sa ochrany súkromie

Pri spracúvaní vašich osobných údajov pracujeme na vysokej úrovni. Preto, ako je popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, položiť nám otázky o našich postupoch ochrany osobných údajov, poslať nám sťažnosť na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov, môžete nás kontaktovať (nájdete kontaktný formulár v príslušnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov) a my sa budeme snažiť vašu žiadosť vyriešiť. Vaša žiadosť o ochranu osobných údajov, ako aj vaše osobné údaje budú formálne zaregistrované v elektronickom spise, čím sa spustí interný proces, ktorého cieľom je v maximálnej možnej miere vyhovieť vašej žiadosti.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na účely dodržiavania právnych predpisov a záväzných rozhodnutí o ochrane súkromia a osobných údajov, ktoré sme povinní dodržiavať.


Aké osobné údaje spracúvame
Ak nám odošlete žiadosť o ochranu osobných údajov, vyžadujeme od vás určité informácie, pretože ich potrebujeme, aby sme vám mohli odpovedať a primerane reagovať na vašu otázku. Potrebujeme najmä tieto informácie:

 • Vaša emailová adresa;
 • Váš vzťah so spoločnosťou Philips (spotrebiteľ, uchádzač o zamestnanie alebo iný).


Okrem toho, ak chcete, môžete nám tiež sprístupniť svoje celé meno, krajinu, preferovaný jazyk a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zahrnúť do svojho dopytu.


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je naša povinnosť dodržiavať právne predpisy a záväzné rozhodnutia o ochrane súkromia a osobných údajov, ktoré sme povinní dodržiavať.

Účasť na valnom zhromaždení

Akcie spoločnosti Philips sú kótované na burze cenných papierov Euronext Amsterdam a New York Stock Exchange. Vzťah medzi spoločnosťou Philips a jej akcionármi sa riadi holandským právom a našimi stanovami. Ako akcionár spoločnosti Philips máte určité práva, ako napríklad právo hlasovať o určitých podnikových záležitostiach (okrem iného: menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, výška ich odmien, schvaľovanie účtovnej závierky , priznanie dividend a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady). Hlasuje sa na našich výročných a prípadne mimoriadnych valných zhromaždeniach akcionárov.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Ak ste akcionár a rozhodnete sa uplatniť svoje práva v rámci valného zhromaždenia akcionárov, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám umožnili výkon vašich akcionárskych práv, napríklad zaznamenať vašu účasť na zhromaždení akcionárov, spravovať pokyny na hlasovanie prostredníctvom zástupcu a na spracovanie vášho hlasu a/alebo otázok alebo vyhlásení počas valného zhromaždenia akcionárov.

Relatívne malý počet akcií spoločnosti Philips je registrovaný na meno jednotlivých akcionárov. V súlade s platnými zákonmi spoločnosť Philips vedie aj register obsahujúci údaje o držiteľoch akcií na meno a môže s týmito akcionármi komunikovať o výročnom valnom zhromaždení akcionárov a o rozdelení dividend.

Valné zhromaždenia akcionárov sa zvyčajne audiovizuálne zaznamenávajú na interné účely a môžu byť sledované prostredníctvom odkazu na živé vysielanie, ktorý je dostupný na našej webovej stránke.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Celé meno a titul
 • Dátum narodenia
 • Poštová adresa
 • Emailová adresa
 • Identifikátor akcionára
 • Finančné informácie (počet akcií, dividenda atď.)
 • Banka alebo sprostredkovateľ
 • Číslo bankového účtu, číslo účtu cenných papierov
 • Meno vášho splnomocneného zástupcu (ak existuje)
 • Pokyny na hlasovanie pre zástupcu alebo odovzdané hlasy
 • Obsah otázok, názorov alebo návrhov, ktoré môžete vyjadriť pred alebo počas valných zhromaždení akcionárov


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je naša povinnosť dodržiavať platné zákony, ktoré sme povinní dodržiavať, ako aj náš oprávnený záujem podnikať zodpovedným spôsobom, napríklad keď vyhotovujeme audio-video záznamy z valných zhromaždení akcionárov.

Prihlásenie na odber našich upozornení alebo tlačových správ o vzťahoch s investormi

Naším cieľom v spoločnosti Philips je poskytovať našim zákazníkom a akcionárom vynikajúcu dlhodobú hodnotu a zároveň konať zodpovedne voči našej planéte a spoločnosti v partnerstve s našimi akcionármi. Ak máte záujem dostávať naše najnovšie tlačové správy alebo oznámenia o vzťahoch s investormi, môžete sa prihlásiť na odber našich e-mailových noviniek.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na ten účel, aby sme vám prostredníctvom e-mailu posielali naše tlačové správy alebo oznámenia o vzťahoch s investormi.
Ak sa prihlásite na odber upozornení na vzťahy s investormi, budeme vás informovať o webcastoch a hovoroch pre investorov. Ak sa prihlásite na odber tlačových správ, budeme vás informovať o najnovších novinkách.


Aké osobné údaje spracúvame
Ak sa chcete prihlásiť na odber našich najnovších tlačových správ alebo oznámení o vzťahoch s investormi, pýtame sa vás na celé meno, e-mailovú adresu a spoločnosť, pre ktorú pracujete (iba pre oznámenia o vzťahoch s investormi a v prípade, že zastupujete inštitucionálneho investora alebo banku).


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely zasielania našich najnovších tlačových správ alebo oznámení o vzťahoch s investormi, je váš súhlas. V každom prípade sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v spodnej časti e-mailov alebo pomocou príslušných tlačidiel „Zrušiť odber“ na webových stránkach Philips Investor Relations a na webových stránkach s tlačovými správami.

Žiadosť o prácu alebo interakcia s nami pri hľadaní pracovných príležitostí

Náš náborový proces je navrhnutý tak, aby nám pomohol nájsť ľudí, ktorí zdieľajú našu vášeň pre zlepšovanie života prostredníctvom zmysluplných inovácií, a aby vám pomohol zistiť, či je spoločnosť Philips pre vás tým správnym miestom. Tento proces zahŕňa nasledujúce činnosti:
 • uchádzanie sa o prácu na našej kariérnej webovej stránke;
 • prihlásenie sa na odber našich kariérnych bulletinov, aby ste dostávali najnovšie pracovné ponuky a novinky priamo do vašej schránky;
 • interakcia s nami (napríklad s našimi náborovými pracovníkmi) pri hľadaní pracovných príležitostí.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • poskytovanie funkcionality našej kariérnej webovej stránky vám, ako napríklad sprostredkovanie prístupu k vášmu registrovanému účtu a umožnenie podávania žiadostí prostredníctvom kariérnej webovej stránky;
 • Posúdenie vašich zručností, kvalifikácie a vhodnosti pracovať pre Philips v porovnaní s pozíciou, o ktorú ste sa uchádzali a/alebo iné kariérne príležitosti;
 • Pýtame sa vás, či chcete, aby sa vaše údaje zachovali v našom talentovom fonde. Ak súhlasíte, budeme vás proaktívne kontaktovať, ak sa objavia ďalšie vhodné voľné miesta.
 • V závislosti od krajiny zamestnania a na základe toho, čo povoľujú príslušné právne predpisy, overenie vašich informácií, a to aj prostredníctvom previerok referencií a prípadne previerok zápisov v registri trestov.
 • Komunikácia s vami o náborovom procese;
 • Zasielanie noviniek a aktualizácií o pracovných miestach a náborových aktivitách spoločnosti Philips prostredníctvom e-mailu (ak ste sa prihlásili);
 • príprava ponuky, ak je vaša žiadosť úspešná;
 • V súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami podliehame regulačným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní a spolupracujeme s nimi.


Aké osobné údaje spracúvame
V závislosti od konkrétnej náborovej činnosti spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje (ako je celé meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina bydliska, adresa bydliska, iné kontaktné informácie);
 • Údaje o vašich schopnostiach a kvalifikáciách, obsiahnuté v životopisoch, motivačnom liste alebo inej dokumentácii, ktorú ste nám poskytli vo vašej žiadosti (napríklad história vzdelania, pracovné skúsenosti, prepisy);
 • Údaje potrebné na vykonávanie previerok zápisov v registri trestov alebo previerok zamestnania, ak to umožňujú príslušné právne predpisy (napríklad dokumenty na preukázanie vašej totožnosti alebo kvalifikácie);
 • Informácie o type zamestnania, ktoré hľadáte alebo možno hľadáte, aktuálny a/alebo požadovaný plat a ďalšie podmienky týkajúce sa odmeňovania a balíkov výhod, ochoty presťahovať sa alebo iných pracovných preferencií;
 • Údaje potrebné na predloženie podmienenej ponuky zamestnania (ako sú bankové údaje na spracovanie výplat miezd, núdzové kontaktné údaje, aby sme vedeli, na koho sa obrátiť v prípade núdze v práci);
 • Podrobnosti o tom, ako ste sa dozvedeli o pozícii, o ktorú sa uchádzate;
 • Údaje pochádzajúce z hodnotení alebo dotazníkov, ktoré ste vyplnili (ako sú vaše odpovede na písomné hodnotenia);
 • V určitých prípadoch sa môžete pripojiť k voliteľným videopohovorom. V tomto prípade môžeme spracovať váš obrázok alebo iné údaje zachytené vašou kamerou.
 • Informácie týkajúce sa akýchkoľvek predchádzajúcich žiadostí, ktoré ste mohli doručiť spoločnosti Philips.
 • Informácie, ktoré sprístupníte verejnosti a o ktorých sa domnievame, že sú relevantné pre vašu žiadosť alebo potenciálnu budúcu žiadosť (ako sú vaše informácie obsiahnuté vo vašom profile LinkedIn).
 • Ak ste boli odporúčaný, spracovávame informácie, ktoré o vás poskytne osoba, ktorá vás odporúča.
 • Ak to vyžadujú alebo povoľujú miestne právne predpisy, môžeme spracovávať aj informácie citlivého charakteru, napríklad informácie o postihnutí, v rozsahu relevantnom pre výkon vašej práce.


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť plniť zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo vykonať predzmluvné kroky na vašu žiadosť.
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.
 • naša povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktorým podliehame.
 • váš súhlas na to, že vám budeme e-mailom posielať novinky a aktualizácie o pracovných pozíciách a náborových aktivitách spoločnosti Philips a že budeme uchovávať vaše údaje v našom fonde talentov a budeme vás kontaktovať ohľadom kariérnych príležitostí.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti je spriaznená spoločnosť Philips v krajine, ktorá vás má v úmysle zamestnať (označená v našich podmienkach používania – pozri pätu – ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky), ako aj spoločnosť Philips International B.V.

Kontaktovanie našej zákazníckej služby

Ak potrebujete pomoc a podporu od spoločnosti Philips, môžete kontaktovať náš tím podpory prostredníctvom našej webovej stránky (prostredníctvom chatu alebo webového formulára), telefonicky alebo na sociálnych sieťach a oni sa budú snažiť odpovedať na vaše otázky a poskytnúť vám požadovanú podporu.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • zodpovedanie vašich otázok a poskytnutie požadovanej podpory vrátane priebežného informovania o vývoji vášho prípadu a objednávky prác (môže to zahŕňať plánovanie, doručovanie, servisné činnosti u vás alebo na diaľku, vrátane objednávania dielov v prípade, že ste obchodným zákazníkom);
 • na overenie vašej identity (napr. ak už máte účet MyPhilips) a zodpovedajúcu podporu;
 • riešenie akýchkoľvek ďalších otázok, ktoré môžu vyplynúť z vášho dotazu, ako je napríklad preukázanie, uplatňovanie alebo obrana pred právnymi nárokmi;
 • kontrola a zlepšovanie úrovne služieb, ktoré poskytujeme; ak nás napríklad kontaktujete telefonicky alebo chatom, môžeme si nahrať konverzáciu s cieľom vzdelávať náš tím počas interného školenia, aby sme mohli neustále zlepšovať našu zákaznícku podporu.
 • na zlepšenie, opravu a prispôsobenie našich produktov a služieb;
 • [in v prípade, že požiadate o našu pomoc v súvislosti s produktom Philips vyrobeným jedným z našich licenčných partnerov značky Philips], smerujte svoju žiadosť príslušnému licenčnému partnerovi značky Philips, aby vám mohol poskytnúť požadovanú podporu.
 • dodržiavať súlad, regulačné a kvalitatívne normy a predpisy.
 • aby sme sa vás spýtali, či chcete dostávať propagačné e-maily od spoločnosti Philips a mať aktuálne informácie o nových a existujúcich produktoch a službách Philips a o našich podujatiach (ak chcete vedieť viac, pozrite si časť „Účasť na našich marketingových iniciatívach“).


Aké osobné údaje spracúvame
Ak máte otázku alebo požadujete našu podporu, potrebujeme, aby ste nám poskytli určité informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo iné informácie potrebné na vybavenie vašej otázky alebo dopytu. Ak máte účet MyPhilips, môžeme použiť informácie prepojené s vaším účtom, aby sme vám poskytli požadovanú podporu.


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť plniť zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo vykonať predzmluvné kroky na vašu žiadosť.
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.
 • našu povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktorým podliehame.

Využitie nášho samoobslužného portálu na žiadosť o opravu/výmenu

Ak je váš produkt Philips pokazený alebo už nefunguje v súlade s očakávaniami, môžete vyhľadať naše príručky, často kladené otázky týkajúce sa produktu alebo kroky na riešenie problémov. Ak to nevyrieši váš problém, môžete priamo prejsť na náš samoobslužný portál a požiadať o opravu/výmenu alebo tak urobte s podporou našich zamestnancov zodpovedných za starostlivosť o zákazníkov. Prípadne môžete podať žiadosť týkajúcu sa záruky na produkt prostredníctvom našej siete opráv tretích strán partnerov (ako sú maloobchodníci alebo opravárenské strediská), ktorí vykonávajú servis našich produktov a pripájajú sa k nášmu systému reklamácií a opráv. V tejto súvislosti budeme spracovávať vaše osobné údaje.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • oprava/výmena a servis súvisiaci so zárukou produktu;
 • aby sme vám umožnili sledovať a poskytnúť vám stav vašej opravy alebo výmeny;
 • dodať vám produkt;
 • aby sme vás kontaktovali v prípade problémov s dodaním alebo získali ďalšie potrebné informácie na splnenie vašej požiadavky na službu.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje (ako vaše krstné meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo);
 • Informácie o produkte (napr. číslo modelu, dátum nákupu),
 • Informácie potrebné na posúdenie vašej žiadosti o servis alebo opravu,
 • Informácie potrebné na potvrdenie, že váš produkt je v záručnej dobe (napr. doklad o kúpe).


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je naša potreba uzavrieť a plniť s vami zmluvu alebo na vašu žiadosť podniknúť predzmluvné kroky.

Vytvorenie účtu MyPhilips

Ak chcete využívať výhody našich služieb, ako je registrácia produktov Philips alebo predĺžená záruka na vybrané produkty, môžete si vytvoriť svoj účet MyPhilips.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • vytvorenie a správa vášho účtu MyPhilips;
 • aby ste si mohli zaregistrovať svoje produkty Philips;
 • umožnenie poskytnúť vám predĺženú záruku na vybrané produkty.


Svoj účet MyPhilips môžete použiť aj na ďalšie služby, ako napríklad:

 • Správa vašich preferencií marketingovej komunikácie: pri vytváraní účtu Philips môžete uviesť, či si želáte dostávať marketingovú komunikáciu od spoločnosti Philips. Týmto spôsobom vás môžeme kontaktovať, ak máme niečo, čo si myslíme, že vás osloví.
 • Prihlásenie do mobilných aplikácií Philips.
 • Nákup produktov a služieb Philips v našom online obchode Philips pre spotrebiteľov, nahliadnutie do histórie objednávok a správa predplatného;
 • Pripojte sa k našim testom produktov a povedzte nám, čo si myslíte o našich produktoch.
 • Účasť na našich akciách, ako sú napríklad akcie vrátenia peňazí alebo kupónové akcie.


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje v kontexte takýchto ďalších služieb, stačí si ich vybrať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a dozviete sa to.


Aké osobné údaje spracúvame
Ak si vytvoríte účet MyPhilips, spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje (ako je vaše krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa). Ak sa rozhodnete vytvoriť si účet MyPhilips pomocou svojho účtu na s ociálnej sieti , registračný formulár bude vopred vyplnený kontaktnými údajmi poskytnutými prevádzkovateľom sociálnej siete.
 • Informácie o vašej polohe (ako je vaša krajina, jazykové preferencie);
 • Informácie o vašom registrovanom produkte/službe (napríklad názov zakúpeného produktu a dátum a doklad o kúpe).


Okrem toho, ak chcete, môžete nám tiež poskytnúť:

 • váš pozdrav, ktorý sa použije na prispôsobenie našej propagačnej alebo transakčnej komunikácie s vami; a
 • váš dátum narodenia, ktorý sa použije na prispôsobenie našej propagačnej komunikácie s vam i (napríklad kedy máte narodeniny).


Ak si chcete vytvoriť účet MyPhilips ako profesionál (tj obchodný zákazník, dodávateľ a/alebo obchodný partner spoločnosti Philips), môžeme spracovávať aj nasledujúce údaje:

 • Meno spoločnosti
 • Adresa firmy
 • Telefónne číslo spoločnosti
 • Typ organizácie
 • pracovná pozícia/špecializácia
 • Číslo zákazníckeho účtu.


Svoj účet MyPhilips môžete kedykoľvek zrušiť. Ak to chcete urobiť, mali by ste sa prihlásiť a nájsť tlačidlo na zrušenie v nastaveniach. Následne vymažeme váš účet MyPhilips a všetky s ním spojené údaje (to zahŕňa aj údaje spracované v súvislosti s ostatnými službami spoločnosti Philips uvedenými vyššie a spojenými s vaším účtom MyPhilips), nám zákon neukladá povinnosť uchovávať určité údaje.


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je naša povinnosť uzavrieť alebo plniť s vami zmluvu, prípadne na vašu žiadosť vykonať predzmluvné kroky.

Online nákup produktov Philips

Produkty a služby Philips si môžete zakúpiť online v našich online obchodoch.
Ako spotrebiteľ môžete použiť svoj účet MyPhilips alebo ich kúpiť ako hosť (pokiaľ si nechcete zakúpiť služby, v tomto prípade budete potrebovať účet MyPhilips).
Ako profesionál (ak ste napríklad zdravotníckym pracovníkom alebo distribútorom a chcete si kúpiť naše zdravotnícke produkty v našom zdravotníckom obchode Philips), budete si musieť vytvoriť firemný alebo profesionálny účet.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • na spracovanie vašich objednávok a spracovanie platby. V tejto súvislosti môžeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme zabránili a odhalili podvody a zneužívanie, s cieľom chrániť bezpečnosť našich zákazníkov, spoločnosti Philips a ďalších. Môžeme tiež použiť metódy hodnotenia na hodnotenie a riadenie úverových rizík;
 • na doručenie zakúpených produktov a služieb na dodaciu adresu, ktorú nám poskytnete. K tomu spolupracujeme s našimi distribučnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pripraviť a správne spracovať váš balík a s našimi logistickými partnermi, ktorí vám balík doručia na zvolenú adresu.
 • informovať vás prostredníctvom e-mailu o stave vašej objednávky;
 • kontaktovať vás prostredníctvom e-mailu pre transakčnú a technickú podporu;
 • aby ste si mohli prezerať históriu objednávok, ukladať obľúbené položky alebo vytvárať zoznamy želaní a spravovať vaše predplatné, ak nejaké máte;
 • Aby sme dodržali právne predpisy a záväzné rozhodnutia , ktorým podliehame (napríklad na daňové účely sme povinní uchovávať údaje o každom nákupe).


Majte na pamäti, že určité produkty a služby Philips dostupné v našom online obchode Philips pre spotrebiteľov vám predáva jeden z našich partnerov, ako je uvedené v podmienkach predaja, ktoré sa vám zobrazia pred dokončením vašej objednávky. To znamená, že ak zadáte objednávku u niektorého z našich partnerov, budeme zdieľať vaše osobné údaje (ako je vaše meno a adresa) s týmto partnerom, aby mohol splniť zmluvu, ktorú ste uzavreli, a teda splniť vašu objednávku a poslať vám faktúru. Partner môže použiť vaše osobné údaje aj na to, aby vás informoval o stave vašej objednávky a aby vám poskytol požadovanú zákaznícku podporu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako bude náš partner spracovávať vaše osobné údaje, pozývame vás, aby ste si prečítali jeho vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré vám sprístupníme v našom internetovom obchode.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Údaje o vašom účte (v prípade, že si zakúpite produkt pomocou účtu Philips);
 • Meno a e-mail (v prípade, že si zakúpite produkt ako hosť);
 • Dodacia a fakturačná adresa;
 • Fakturačné/účtovné informácie, ktoré zahŕňajú zakúpený produkt a službu;
 • Informácie o platbe (napríklad číslo vašej kreditnej karty). Upozorňujeme, že nikdy neukladáme vaše platobné údaje. Keď odošlete platbu, vaše platobné informácie budú odoslané priamo nášmu dôveryhodnému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý sa spojí s vašou bankou, aby transakciu overil.
 • Vaša pozícia vo vašej spoločnosti, názov a typ vašej spoločnosti, vaše nákupné preferencie,dodacia/fakturačná adres a vašej spoločnosti , ak si zakúpite naše produkty alebo služby ako zdravotnícky pracovník.


V určitých prípadoch sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám aj svoje telefónne číslo (voliteľné), ak chcete, aby vás náš dôveryhodný poskytovateľ zásielok kontaktoval telefonicky v prípade problémov s doručením, alebo ak chcete, aby vás náš tím podpory telefonicky kontaktoval v prípade problém ov s vašou objednávkou.


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa operiame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť uplatniť naše obchodné podmienky voči vám, najmä naša zmluvná povinnosť spravovať vašu objednávku;
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania. To platí, keď vykonávame kontroly podvodov;
 • našu povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré sme povinní dodržiavať. Platí to napríklad vtedy, keď spracovávame podrobnosti o vašom nákupe na daňové účely.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto časti je spriaznená spoločnosť Philips uvedená v našich podmienkach predaja, ktoré sú vám k dispozícii na našej webovej stránke.
V prípade, že zadáte objednávku v našom obchode Philips pre spotrebiteľov u jedného z našich partnerov, prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je: (i) Philips International BV na spracovanie vašej objednávky a e platby; a (ii) príslušný partner uvedený v jeho podmienkach predaja alebo v jeho oznámení o ochrane osobných údajov na splnenie vašej objednávky, zaslanie faktúry a poskytnutie požadovanej zákazníckej podpory.

Interakcia so spoločnosťou Philips na sociálnych sieťach

Ak o nás alebo o našich značkách aktívne komunikujete na sociálnych sieťach a iných verejných externých zdrojoch (napríklad, ak zdieľate komentár k produktu Philips alebo ak označíte Philips vo svojom príspevku), môžeme o vás spracovávať osobné údaje, ktoré zverejníte. Môžeme napríklad analyzovať a monitorovať verejne dostupné názory alebo vyhlásenia, ktoré urobíte o spoločnosti Philips.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše komentáre alebo príspevky (ktoré môžu obsahovať vaše osobné údaje) spracovávame na nasledujúce účely:
 • odpovedanie na vaše komentáre a otázky alebo poskytnutie potrebnej podpory pre vás. V prípade, že sa vaša otázka alebo komentár týka produktu Philips vyrobeného jedným z našich licenčných partnerov značky Philips, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje príslušnému licenčnému partnerovi značky Philips, aby mohol odpovedať na vašu otázku alebo vám poskytnúť požadovanú podporu.
 • nadobudnutie všeobecného pochopenia toho, čo ľudia hovoria o nás a našich značkách, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zlepšovať naše produkty a služby.


Aké osobné údaje spracúvame
Na účely opísané vyššie môžeme spracovať akékoľvek informácie o vás, ktoré sú obsiahnuté v komentároch alebo inom obsahu o spoločnosti Philips, ktoré sprístupníte verejnosti na sociálnych sieťach a iných verejných externých zdrojoch. To môže zahŕňať informácie, ako je vaše meno (alebo prezývka), profilový obrázok, krajina.

Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a závažnými rozhodnutiami, ako aj chrániť naše základné práva podnikať.

Poskytovanie vašich hodnotení a recenzií na produkty Philips

Ak chcete, môžete ohodnotiť a recenzovať naše produkty Philips online. To nám pomáha vytvoriť otvorené fórum, kde naši zákazníci môžu nájsť a vymieňať si pravdivé a zmysluplné komentáre k našim produktom.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • overenie, či je vaša recenzia v súlade s našimi podmienkami a či neobsahuje zavádzajúce alebo nepresné tvrdenia týkajúce sa výkonu produktu (napríklad propagácia mimo značky alebo nie je v súlade s našimi pokynmi na použitie);
 • zverejnenie vášho hodnotenia a recenzie online a dať tak možnosť komukoľvek poučiť sa z vašich skúseností s našimi produktmi;
 • nadobudnutie všeobecného pochopenie toho, čo ľudia hovoria o nás a našich značkách, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zlepšovať naše produkty a služby;
 • aby sme vás kontaktovali a ponúkli našu pomoc v prípade, že vaša recenzia naznačuje, že nie ste spokojní s naším produktom alebo službou. V prípade, že sa takáto recenzia týka produktu Philips vyrobeného jedným z našich licenčných partnerov značky Philips, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje príslušnému licenčnému partnerovi značky Philips, aby vás mohol kontaktovať a ponúknuť pomoc.
 • aby sme vás kontaktovali v prípade problémov s ochranou zdravia a bezpečnosti alebo v súvislosti so zodpovednosťou za škodu.
   

Aké osobné údaje spracúvame
Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov: e-mail, miesto, vek, pohlavie, počet osôb žijúcich vo vašej domácnosti, doba používania nášho produktu Philips.
 

Upozorňujeme vás, že keď poskytnete svoje hodnotenie a napíšete recenziu, nesprístupníme váš e-mail ostatným návštevníkom. Ostatné informácie, ktoré nám poskytnete, zviditeľníme, pretože nám to pomáha vytvárať otvorené fórum, kde naši zákazníci môžu nájsť a vymieňať si pravdivé a zmysluplné informácie o našich produktoch.
 

Okrem toho, aby sme rešpektovali vaše právo na súkromie, vám odporúčame, aby ste pri zadávaní recenzie uviedli prezývku a nie svoje skutočné meno.

Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť uplatňovať naše všeobecné podmienky;
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania. Platí to vtedy, keď spracúvame vaše osobné údaje na zlepšenie našich produktov a služieb a keď vás kontaktujeme (alebo poskytneme vaše osobné údaje nášmu licenčnému partnerovi značky Philips, aby vás mohol kontaktovať) za účelom poskytnutia pomoci.
 • naša povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré sme povinní dodržiavať. Platí to napríklad vtedy, keď vás kontaktujeme v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti.

Testovanie našich spotrebiteľských produktov

Ak sa chcete stať testerom produktov Philips a povedať nám, čo si myslíte o našich spotrebiteľských produktoch, môžete tak urobiť vytvorením účtu Philips (pokiaľ ho ešte nemáte), výberom testu, o ktorý máte záujem, a prihláškou.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • na vyhodnotenie, či vás môžeme vybrať na účasť v teste, na základe vašich odpovedí na naše otázky počas výberového konania a na základe našich podmienok.
 • (ak budete vybraní), aby ste správne zvládli svoju účasť v teste v súlade s našimi podmienkami. To zahŕňa činnosti, ako je informovanie e-mailom, ak ste boli vybratý na účasť v teste, zaslanie nášho produktu na adresu uvedenú v procese registrácie, prijímanie a analýza spätnej väzby, ktorú s nami zdieľate o produkte, overenie, že ste zverejnili online recenziu nášho produktu a žiadali ste späť produkt, ktorý ste dostali (napríklad v prípade, že recenziu nenapíšete v určenom časovom rámci).
 • na zlepšenie nášho produktu a vývoj nových produktov a služieb.


Aké osobné údaje spracúvame
Keď sa zaregistrujete, aby ste sa stali testerom produktov Philips, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Informácie o účte, ako je vaše krstné meno, priezvisko a e-mail;
 • Údaje o vás, ktoré nám poskytnete odpovedaním na naše otázky počas výberového konania.
 • Spätná väzba o produkte, ktorý s nami zdieľate;
 • Informácie o zásielke/plnení, ako je vaša domáca adresa a telefónne číslo;
 • Prehľad testov, ktorých ste sa zúčastnili.


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • našu povinnosť splniť naše Podmienky používania pre program testovania produktov Philips;
 • náš oprávnený záujem, najmä naša potreba chrániť základné práva, akými sú právo na vlastníctvo a sloboda podnikania. To platí, keď spracúvame vaše osobné údaje za účelom zlepšenia našich produktov a služieb.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto časti je spriaznená spoločnosť Philips uvedená v našich podmienkach používania programu testovania produktov Philips, ktoré sú vám k dispozícii na našej webovej lokalite.

Zapojenie sa do našich prieskumov spokojnosti

Usilovne pracujeme na tom, aby sme stále zlepšovali naše služby a ešte lepšie ich zosúladili s tým, čo chcú naši zákazníci a partneri. Preto vás môžeme pozvať, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu NPS, ak s nami máte vzťah (napr. ako obchodný zákazník) alebo ak si zakúpite produkty Philips alebo ste príjemcom služieb od spoločnosti Philips alebo licenčného partnera značky Philips. Ak sa rozhodnete zúčastniť a vyplniť prieskum, vaša spätná väzba sa použije na pochopenie toho, ako ste spokojný s nedávnymi skúsenosťami so službami, ktoré ste získali od spoločnosti Philips alebo licenčného partnera značky Philips, alebo vo všeobecnosti s vaším vzťahom so spoločnosťou Philips. Z vašej spätnej väzby získame údaje, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše služby.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • aby sme vám poslali náš prieskum spokojnosti zákazníkov;
 • [Ak kupujete produkt online alebo prijímate služby od spoločnosti Philips], aby sme pochopili a vyhodnotili, ako ste spokojní s najnovšími skúsenosťami so službami, ktoré ste získali od spoločnosti Philips;
 • [Ak si zakúpite produkt online alebo získate služby od licenčného partnera značky Philips], aby sme pochopili a vyhodnotili, ako ste spokojní s nedávnymi skúsenosťami so službami, ktoré ste získali od licenčného partnera značky Philips;
 • zlepšenie úrovne vašej spokojnosti so spoločnosťou Philips na základe vašej spätnej väzby;
 • [Ak ste obchodným zákazníkom], aby sme pochopili a vyhodnotili, ako ste spokojní so svojím vzťahom so spoločnosťou Philips;
 • aby sme vás kontaktovali telefonicky alebo e-mailom, aby sme vyhodnotili, ako môžeme zlepšiť náš vzťah s vami.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie, ako je vaše meno a e-mail;
 • [Ak ste obchodným zákazníkom] Odborné informácie, ako je vaša pracovná pozícia, názov vašej spoločnosti, telefónne číslo;
 • Vaša spätná väzba.

Právny základ pre spracovanie
Pokiaľ príslušné právne predpisy nevyžadujú inak, právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť chrániť základné práva, ako je právo na vlastníctvo a sloboda podnikania. 

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich údajov
Ak si zakúpite produkt online alebo získate služby od licenčného partnera Philips, prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je: (i) príslušný licenčný partner Philips uvedený v jeho oznámení o ochrane osobných údajov (sprístupnené vám, keď budú vaše osobné údaje prvotne zhromaždené), na zhromažďovanie vašich osobných údajov, vyhodnocovanie, ako ste spokojný so svojimi nedávnymi skúsenosťami so službami, a na zlepšenie úrovne vašej spokojnosti; a (ii) spoločnosti Philips International BV zasielajúca prieskum.

Ak si zakúpite produkt online alebo získate služby od spoločnosti Philips alebo ak ste obchodným zákazníkom spoločnosti Philips, prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto časti je spoločnosť Philips International BV, ako aj spoločnosť spriaznená so spoločnosťou Philips, s ktorou máte obchodný vzťah.

Účasť na podujatiach Philips

Pravidelne organizujeme fyzické a digitálne podujatia, ako sú semináre, workshopy alebo veľtrhy, stretnutia, webináre alebo živé prenosy. Ak sa chcete zúčastniť niektorého z našich podujatí, požiadame vás, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje (napríklad kontaktné údaje).
Upozorňujeme vás, že nezverejňujeme zoznamy účastníkov našich podujatí, ale v zriedkavých prípadoch môžu byť vaše kontaktné informácie viditeľné pre ostatných účastníkov.
Niekedy budú naše udalosti zaznamenané. Ak nahrávame a vy ste moderátor, váš obraz a zvuk budú zachytené v zázname. Ak ste účastníkom, v niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť zdieľať svoj obrázok a zvuk počas relácie, napríklad ak sa rozhodnete komunikovať v schôdzi „Otázky a odpovede“. Pri niektorých udalostiach môžeme zverejniť záznam na našej webovej stránke alebo kanáloch na sociálnych sieťach.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • organizovanie a uľahčenie podujatia a aby sme vám mohli poskytnúť prijateľnú službu. To môže zahŕňať činnosti, ako je kontaktovanie vás ohľadom logistiky podujatia, vybavovanie akýchkoľvek stravovacích požiadaviek alebo zabezpečenie prístupu, ktoré môžete potrebovať (ak tak urobíme, nezdieľame tieto informácie žiadnym identifikovateľným spôsobom s miestom konania a vymažeme ich po podujatí), poskytnutie vám prístupu k obsahu podujatia (napr. odkaz na záznam po skončení podujatia);
 • aby sme vás po podujatí kontaktovali ohľadom obchodných príležitostí týkajúcich sa produktov alebo služieb Philips.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie, ako je vaše meno a e-mail, krajina;
 • Profesionálne informácie, ako je názov vašej spoločnosti, pracovná pozícia, špecializácia, funkcia.
 • Záujem o produkt/službu

Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť chrániť základné práva, ako je právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.

Ak príslušný právny predpis neustanovuje inak, keď zhromažďujeme akékoľvek informácie o stravovacích požiadavkách alebo iných požiadavkách na prístup, robíme tak s vaším súhlasom, pretože tento typ informácií je klasifikovaný ako osobitná kategória osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips v krajine, v ktorej sa pripojíte k udalosti alebo odkiaľ sa podujatie organizuje, ktorá je v našich podmienkach používania (pozri pätu) označená ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky.

Účasť na našich marketingových iniciatívach

Ak chcete, môžete sa pripojiť k našim marketingovým iniciatívam a mať prehľad o produktoch, službách a propagačných akciách spoločnosti Philips. Nižšie vám poskytneme prehľad našich marketingových iniciatív a pri každej z nich vysvetlíme, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Propagačné e-maily
Prečo spracúvame vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame
Môžete si vybrať, či chcete od spoločnosti Philips dostávať propagačné e-maily a mať aktuálne informácie o produktoch a službách licenčných partnerov značky Philips a Philips ako aj o našich podujatiach. To znamená, že ak nám dáte súhlas, pošleme vám propagačné e-maily – alebo ak ste obchodným zákazníkom, budeme vám ponúkať obchodné príležitosti – ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé. Ukážeme vám niekoľko konkrétnych príkladov.
 • Ak ste pri prehliadaní našej webovej stránky prijali kategóriu súborov cookie cielenej reklamy, sledujeme vašu interakciu s našimi webovými stránkami a mobilnými aplikáciami, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Ak nám dáte súhlas aj na prijímanie reklamných oznámení, použijeme údaje o vašej interakcii s našimi webovými stránkami a mobilnými aplikáciami na zasielanie reklamných oznámení, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímajú vás. Ak ste napríklad navštívili určitý produkt na našej webovej stránke, môžeme vám posielať propagačné e-maily týkajúce sa tohto produktu alebo podobných produktov.
 • Ak nám dáte súhlas na prijímanie reklamných e-mailov, budeme vám takéto reklamné e-maily zasielať. Sledujeme, či si otvoríte, prečítate alebo kliknete na obsah propagačného e-mailu, ktorý ste od nás dostali. Ak napríklad kliknete na určitý produkt (v rámci propagačného e-mailu, ktorý ste dostali), môžeme vám poslať propagačné e-maily o takomto produkte alebo podobných produktoch.
 • Ak nám dáte súhlas na prijímanie propagačných oznámení počas vytvárania účtu MyPhilips alebo nákupu produktu alebo služby v našom internetovom obchode pomocou účtu MyPhilips, použijeme určité údaje, ktoré nám poskytnete (napríklad informácie spojené s vaším účtom alebo k vašej objednávke alebo informáciám, ktoré nám poskytnete, napr. dátum narodenia), aby sme vám mohli zasielať propagačné oznámenia, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé. Ak ste si napríklad zakúpili holiaci strojček v našom internetovom obchode s účtom MyPhilips, môžeme použiť vaše údaje o online nákupe, aby sme vám oznámili, že máme zľavy na príslušenstvo k holiacim strojčekom alebo k podobným produktom.
 • Ak nám dáte súhlas na prijímanie reklamnej komunikácie prostredníctvom našich vyhradených formulárov uverejnených na našich webových stránkach alebo stránkach sociálnych sietí, použijeme údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom týchto formulárov (ako je vaše meno a e-mail – a vaša práca, respektíve názov vašej pracovnej pozície/spoločnosť, špecializácia, alebo oblasť starostlivosti v prípade, že sa prihlásite na odber prostredníctvom zákazníckych formulárov určených pre profesionálov alebo zástupcov zákazníkov), ako aj informácie o vašej krajine, aby sme vám mohli posielať propagačné oznámenia, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé. Ak si napríklad všimneme, že si pravidelne prezeráte naše holiace strojčeky z určitej krajiny, môžeme vám poslať propagačnú komunikáciu o holiacich strojčekoch alebo podobných produktoch v jazyku danej krajiny.
 • Ak nám dáte súhlas na prijímanie propagačnej komunikácie počas vašej interakcie s naším tímom podpory, použijeme určité údaje, ktoré nám poskytnete (napríklad váš e-mail a typ produktu/služby pre ktoré ste požiadali o pomoc), aby sme vám mohli posielať propagačné oznámenia, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé. Ak ste napríklad požiadali o pomoc s holiacim strojčekom, môžeme vám poslať propagačnú komunikáciu o holiacich strojčekoch alebo podobných produktoch.


Upozorňujeme vás, že údaje, ktoré o vás zhromažďujeme zo zdrojov Philips uvedených vyššie, môžeme skombinovať a umiestniť ich do jedného alebo viacerých segmentov (skupín, ktoré majú určité spoločné charakteristiky), aby sme prispôsobili naše propagačné e-maily vášmu záujmu.

Právny základ pre spracovanie
Právne základy, na ktoré sa spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • Váš súhlas; ako všeobecné pravidlo platí, že reklamné oznámenia vám budeme posielať len vtedy, ak ste na to vopred dali súhlas; Samozrejme, svoj súhlas s prijímaním našich prispôsobených propagačných e-mailov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť v spodnej časti propagačného e-mailu, ktorý ste dostali od spoločnosti Philips, a budete automaticky odhlásení z odberu.
 • Náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť chrániť základné práva, ako je sloboda podnikania.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips v krajine, v ktorej ste sa prihlásili na odber propagačných e-mailov (identifikovaná v našich podmienkach používania – pozri pätu – ako prevádzkovateľ webovej stránky), ako aj spoločnosť Philips International BV

Reklama na sociálnych sieťach
Sociálne siete používame na to, aby sme vás informovali o nových a existujúcich produktoch a službách Philips a na budovanie obchodného vzťahu s vami.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame
Ako je uvedené vyššie, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať – prostredníctvom sociálnych médií – prostredníctvom propagačnej komunikácie alebo reklám o nových a existujúcich produktoch a službách Philips a o našich podujatiach.Napríklad, ak ste na našej webovej stránke prijali súbory cookie cielenej reklamy, môžeme sledovať vaše používanie našich webových stránok (ako sú akcie, ktoré ste vykonali na našej webovej lokalite) a zobrazovať vám relevantnú reklamu Philips na vašich sociálnych médiách.
Ak nám dáte súhlas na prijímanie propagačnej komunikácie (napr. prostredníctvom našich vyhradených formulárov uverejnených na našich webových stránkach), môžeme poskytnúť vaše osobné údaje (ako je váš e-mail) poskytovateľom sociálnych sietí, aby sme vám na takýchto sociálnych médiách mohli zobrazovať relevantné reklamy Philips.
Ak ste zástupcom existujúceho alebo potenciálneho zákazníka alebo obchodného partnera (alebo potenciálneho) spoločnosti Philips, môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme sa s vami spojili – prostredníctvom sociálnych sietí (napr. LinkedIn) – pri obchodných príležitostiach.

Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • Váš súhlas; to platí, keď predtým, ako zaznamenávame vaše správanie na webovej stránke, a umiestnime príslušné súbory cookie a podobné technológie do vášho zariadenia; a keď používame váš súhlas na prijímanie marketingových oznámení, aby sme vás zacielili na sociálnych sieťach prostredníctvom našich partnerov;
 • Náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť chrániť základné práva, ako je sloboda podnikania. Platí to vtedy, keď spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie profilu (potenciálneho) zákazníka a na komunikáciu s vami prostredníctvom sociálnych sietí pri obchodných príležitostiach.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips v krajine, v ktorej ste sa prihlásili na odber propagačných e-mailov (identifikované v našich podmienkach používania – pozri pätu – ako prevádzkovateľ webovej stránky), ako aj spoločnosť Philips International BV

Účasť na našich reklamných akciách

Na naše produkty a služby uskutočňujeme rôzne propagačné akcie, ktoré môžete využiť, ako sú napríklad akcie vrátenia peňazí, predĺžená záruka, kupónové akcie, programy odporúčaní priateľov, stávky, súťaže alebo sezónne či iné propagačné akcie a dokonca vám môžeme poslať darček pri kúpe produktu. Na uskutočnenie týchto akcií spracúvame vaše osobné údaje.
Tieto propagačné akcie môžu podliehať dodatočným upozorneniam o ochrane osobných údajov.
Zúčastniť sa môžete rôznymi spôsobmi. Napríklad vyplnením špeciálneho formulára na našej webovej lokalite, vytvorením účtu MyPhilips, prihlásením sa, aby ste dostaávai našu propagačnú komunikáciu prostredníctvom špeciálnych formulárov dostupných na našej webovej lokalite alebo na stránkach sociálnych sietí, alebo hodnotením a recenziou našich produktov na našej webovej stránke.
 
Prečo spracúvame vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame
Vo všeobecnosti zhromažďujeme informácie potrebné na to, aby sme vám umožnili zúčastniť sa propagácie, identifikovať vás, posúdiť, či spĺňate podmienky propagácie a splniť zmluvné podmienky propagácie:
 • Informácie o účte, ako je vaše krstné meno, priezvisko a e-mail; to znamená, že vaša účasť bude prepojená s vaším účtom MyPhilips.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete (ako je vaše meno a e-mail), v prípade, že sa zapojíte do odoberania našej propagačnej komunikácie.
 • Doklad o kúpe produktu a ďalšie údaje, ktoré nám umožňujú overiť, či spĺňate podmienky akcie a vybrať víťaza súťaže (na základe pravidiel, ktoré akceptujete, keď sa rozhodnete zúčastniť).
 • E-mail a adresa (ak ste boli vybratí ako víťaz), aby sme vás informovali, že ste boli vybratí ako víťaz, na zaslanie našej ceny na adresu uvedenú v registračnom procese a na overenie, či spĺňate podmienky súťaže a konáte podľa toho.
 • Číslo bankového účtu pre akcie vrátenia peňazí, na ktoré vložíme čiastku odmenenú v rámci akcie.
 • Vami vytvorený a poskytnutý materiál alebo obsah, ktorý vám umožňuje zúčastniť sa stávky, súťaže, hry alebo inej súťaže.


Právny základ pre spracovanie
Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, je naša povinnosť uzavrieť s vami zmluvu alebo ju plniť, prípadne na vašu žiadosť podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy, konkrétne na splnenie podmienok používania príslušnú propagáciu.

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je pridružená spoločnosť Philips uvedená v podmienkach používania príslušnej akcie, ktorá je vám sprístupnená na našej webovej stránke.

Návšteva našich webových stránok

Keď navštívite naše webové stránky, umiestňujeme do vášho prehliadača alebo zariadenia cookies a iné podobné technológie, ktoré nám pomáhajú umožniť technickú a funkčnú správu našich webových stránok (vrátane zaistenia informačnej bezpečnosti), zlepšiť dizajn a výkon našich webových stránok a lepšie porozumieť správaniu návštevníka na našich stránkach. Tieto „cookies“ a iné podobné technológie môžu zhromažďovať údaje, ako je vaša IP adresa, váš operačný systém, typ vášho prehliadača a typ vášho zariadenia (napr. PC, smartfón).

Niektoré súbory cookie sú pri návšteve našich webových stránok vždy zapnuté a nemôžete ich vypnúť, pokiaľ nezmeníte nastavenia prehliadača. Tieto súbory nazývame „ nevyhnutné súbory cookie “. Bez týchto súborov cookie nemôžu služby, ktoré požadujete, fungovať správne. Tieto cookies používame, aby sme sa uistili, že naše webové stránky fungujú správne a spĺňajú potreby a záujmy návštevníkov. Tieto súbory cookie používame napríklad na overenie nefunkčnosti webovej stránky alebo na zaistenie bezpečnosti našich webových stránok. Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov v tejto súvislosti, je náš oprávnený záujem, najmä naša nevyhnutnosť chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.

Výkonnostné súbory cookie (napríklad analytické) používame na zhromažďovanie súhrnných štatistických informácií o tom, ako sa darí našej webovej lokalite, a na zodpovedajúce zlepšenie ich výkonnosti. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich, len ak s tým súhlasíte. Tieto súbory cookie používame napríklad na získanie všeobecného prehľadu o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky (t. j. ktoré webové stránky navštevujete najčastejšie, počet návštevníkov v rámci rôznych častí webovej stránky) alebo na vykonávanie používateľských prieskumov na našej webovej lokalite vo všeobecnosti alebo na konkrétnych prvkoch našej webovej stránky.

Používame tiež funkčné súbory cookie na prispôsobenie našich webových stránok vašim potrebám tak, že si zapamätáme vaše rozhodnutia. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich, len ak s tým súhlasíte. Tieto súbory cookie používame napríklad na to, aby sme vám pripomenuli vaše nastavenia na našej webovej stránke (ako je vaše používateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a aby sme vám poskytli ďalšie vylepšené osobné funkcie. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na reklamné účely. Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov v tejto súvislosti, je váš súhlas.

Nakoniec používame súbory cookie pre reklamy a sociálne siete na sledovanie vášho správania pri surfovaní na našej webovej lokalite a na zobrazovanie prispôsobených reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantné. Okrem toho, ak ste nám dali súhlas na prijímanie propagačných oznámení, použijeme informácie zhromaždené z týchto súborov cookie, aby sme vám mohli posielať oznámenia prispôsobené vašim preferenciám. Tieto súbory cookie môžu byť umiestnené tretími stranami a budú prepojené s funkciami stránok poskytovanými týmito tretími stranami. Preto to ovplyvní obsah a správy, ktoré vidíte na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich, len ak s tým súhlasíte. Ak napríklad čítate článok o produkte Philips, môžeme vám zobraziť reklamy na tento produkt na našej webovej lokalite alebo webovej lokalite tretej strany. Právnym základom, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov v tejto súvislosti, je váš súhlas.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame, prečítajte si náš nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie.
Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť pomocou nášho nástroja na získanie súhlasu so súbormi cookie.

Dodržiavanie našich regulačných povinností

Ako výrobca zdravotníckych pomôcok sa na nás vzťahujú regulačné povinnosti týkajúce sa uvádzania na trh, sprístupňovania na trhu alebo uvádzania do prevádzky zdravotníckych pomôcok na humánne použitie a príslušenstva k týmto pomôckam. Preto neustále spracúvame osobné údaje, aby sme zabezpečili dodržiavanie našich regulačných povinností ako výrobcu zdravotníckych pomôcok.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
 • hlásenie každej závažnej nehody zdravotníckym orgánom po tom, čo zistia príčinnú súvislosť medzi touto príhodou a pomôckou, alebo ak je takáto príčinná súvislosť primerane možná;
 • analýza a informovanie o štatisticky významnom zvýšení (buď frekvencie alebo závažnosti) nezávažných incidentov alebo vedľajších účinkov, ktoré môžu ovplyvniť analýzu rizika a prínosu zariadenia;
 • analyzovať, vyšetriť a podľa potreby prijať nápravné opatrenia v súvislosti so závažnými incidentmi.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Log súbory
 • Kontaktné informácie týkajúce sa reportérov incidentov
 • Informácie o pacientoch, respektíve iných jednotlivcoch uvedených v incidente/sťažnosti/spätnej väzbe.
 • Záznamové súbory alebo lekárske snímky, ktoré môžu obsahovať podrobnosti o pacientovi, ako je vek, pohlavie, hmotnosť.


Upozorňujeme vás, že nemáme prístup k priamo identifikovateľným informáciám o pacientoch, pretože príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich uchováva ako dôverné a nie sú potrebné pre operácie spracovania, ktoré vykonávame.
 

Právny základ pre spracovanie
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť, ktorej podlieha spoločnosť Philips, keď hlásime (a) nežiaduce udalosti príslušným orgánom a (b) trendy štatisticky významného nárastu (vo frekvencii/závažnosti) nezávažných incidentov a keď riešime sťažnosti;

Vaše osobné údaje spracúvame na výkon činnosti vo verejnom záujme, keď vyšetrujeme incidenty s cieľom identifikovať základnú príčinu a potrebné preventívne, nápravné a bezpečnostné nápravné opatrenia v teréne; odhaliť trendy štatisticky významného nárastu (vo frekvencii/závažnosti) nezávažných incidentov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Spoločnosť Philips ako výrobca je povinná uchovávať technickú dokumentáciu svojich zariadení v čo najaktuálnejšom stave a dostupnú pre príslušné orgány po dobu najmenej 10 (v prípade implantovateľných zariadení 15) rokov po umiestnení na trhu poslednej pomôcky, na ktoré sa vzťahuje rovnaké vyhlásenie o zhode(tj po poslednom predaji).

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips, ktorá je výrobcom zdravotníckeho zariadenia, ako je uvedené na regulačnom štítku príslušného zariadenia.

Vykonávanie klinických skúšok

Vykonávame klinické skúšky na posúdenie bezpečnosti alebo výkonu našich zdravotníckych pomôcok. V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje ľudských subjektov.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • vykonávanie klinického hodnotenia zameraného na potvrdenie bezpečnosti a výkonu našich zdravotníckych pomôcok pred ich uvedením na trh;
 • vykonávanie klinických skúšok zameraných na: (i) stanovenie vhodnosti návrhu, výroby a balenia našej zdravotníckej pomôcky na jej určený účel za bežných podmienok používania,; a (ii) stanoviť a overiť klinické prínosy zdravotníckej pomôcky pre pacientov a stanoviť a overiť klinickú bezpečnosť pomôcky; a (iii) určiť nežiaduce vedľajšie účinky a posúdiť, či sú tieto riziká prijateľnými rizikami v porovnaní so zdravotnými prínosmi zdravotníckej pomôcky.
 • vykonávanie a aktualizovanie klinického hodnotenia zdravotníckej pomôcky a vykonávanie dohľadu po uvedení na trh.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie (retrospektívnych) údajov:

 • Všeobecné informácie o pacientoch (ako je vek, kategória, pohlavie);
 • Údaje týkajúce sa zdravia v závislosti od typu zdravotníckej pomôcky, ktorá bola predmetom klinického skúšania.


Upozorňujeme vás, že nemáme prístup k priamo identifikovateľným informáciám o pacientoch, pretože príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich uchováva ako dôverné a nie sú potrebné pre operácie spracovania, ktoré vykonávame.


Právny základ pre spracovanie
Ak príslušný právny predpis neustanovuje inak:

 • Keď vykonávame klinické skúšanie s cieľom splniť povinnosti výrobcu zdravotníckych pomôcok (napríklad pri posudzovaní bezpečnosti, výkonu a kvality našich zdravotníckych pomôcok), robíme tak s cieľom vykonávať činnosť vo verejnom záujme.
 • Keď vykonávame klinické skúšania s cieľom vytvoriť lepšie produkty zlepšujúce zdravotnú starostlivosť, robíme to s cieľom vykonávať činnosť vo verejnom záujme.
 • Keď nahlásime závažné nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytnú počas klinického skúšania, robíme tak, aby sme splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť, ktorej podlieha spoločnosť Philips.


Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips, ktorá je výrobcom zdravotníckej pomôcky alebo ktorá je sponzorom klinického skúšania, uvedená v dokumentácii štúdie alebo v inej relevantnej dokumentácii poskytnutej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V niektorých prípadoch klinické skúšky vykonáva spoločne spriaznená spoločnosť Philips, ktorá je výrobcom zdravotníckej pomôcky (uvedená v dokumentácii štúdie alebo v inej relevantnej dokumentácii poskytnutej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) spolu so spriaznenými spoločnosťami Philips so sídlom v Holandsku ( Philips Electronics Netherlands BV alebo Philips International BV), Francúzsko (Philips France Commercial SAS) a Nemecko (Philips GmbH).

Vykonávanie klinických štúdií

Klinické štúdie vykonávame na splnenie rôznych účelov, ako je plnenie povinností našich výrobcov zdravotníckych pomôcok alebo vývoj a zlepšovanie (bezpečnosti alebo) výkonu zdravotníckych pomôcok, čím sa zlepšuje zdravotná starostlivosť. V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje ľudských subjektov.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Vykonávanie klinických štúdií o zdravotníckom zariadení na základe zákonných povinností, ktorým spoločnosť Philips podlieha;
 • vykonávanie a aktualizovanie klinického hodnotenia zdravotníckej pomôcky a dohľadu po uvedení na trh.
 • hodnotiť, posudzovať, testovať, vyvíjať, zlepšovať (bezpečnosť alebo) výkon našej zdravotníckej pomôcky s cieľom vytvoriť lepšie produkty zlepšujúce zdravotnú starostlivosť.


Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie (retrospektívnych) údajov:

 • Všeobecné informácie o pacientoch (ako je vek, kategória, pohlavie);
 • Údaje týkajúce sa zdravia v závislosti od typu zdravotníckej pomôcky, ktorá bola predmetom klinického skúšania.


Upozorňujeme vás, že nemáme prístup k priamo identifikovateľným informáciám o pacientoch, pretože príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich uchováva ako dôverné a nie sú potrebné pre operácie spracovania, ktoré vykonávame.


Právny základ pre spracovanie
Ak príslušný právny predpis neustanovuje inak:

 • Keď vykonávame klinické štúdie s cieľom splniť povinnosti výrobcu zdravotníckych pomôcok (napríklad pri posudzovaní bezpečnosti, výkonu a kvality našich zdravotníckych pomôcok), robíme tak s cieľom vykonávať činnosť vo verejnom záujme.
 • Keď nahlásime závažné nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytnú počas klinickej štúdie, robíme tak, aby sme splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť, ktorej podlieha spoločnosť Philips.
 • Keď vykonávame klinické štúdie s cieľom hodnotiť, posudzovať, testovať, vyvíjať, zlepšovať (bezpečnosť alebo) výkon zdravotníckych pomôcok s cieľom vytvoriť lepšie produkty zlepšujúce zdravotnú starostlivosť, robíme tak na základe výnimky pre vedecký výskum alebo, ak je to potrebné, na základe o súhlase.
   

Kto je prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je spriaznená spoločnosť Philips, ktorá je výrobcom zdravotníckej pomôcky alebo ktorá je sponzorom klinickej štúdie, uvedená v dokumentácii štúdie alebo v inej relevantnej dokumentácii poskytnutej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V niektorých prípadoch klinické skúšky vykonáva spoločne spriaznená spoločnosť Philips, ktorá je výrobcom zdravotníckej pomôcky (uvedená v dokumentácii štúdie alebo v inej relevantnej dokumentácii poskytnutej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) spolu so spriaznenými spoločnosťami Philips so sídlom v Holandsku ( Philips Electronics Netherlands BV alebo Philips International BV), Francúzsko (Philips France Commercial SAS) a Nemecko (Philips GmbH).

Správa vášho obchodného vzťahu s nami

Ak máte obchodný vzťah so spoločnosťou Philips – ako (potenciálny) dodávateľ, obchodný zákazník alebo partner – chceme sa uistiť, že náš vzťah s vami je založený na transparentnosti, jasnej zodpovednosti a dôvere. Na spravovanie tohto vzťahu s vami a na zabezpečenie dodržiavania platných zákonov môžeme spracúvať osobné údaje.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • komunikácia s vami, napr. odpovedaním na vaše požiadavky alebo zasielaním transakčnej komunikácie;
 • aby sme mohli začať, plánovať a udržiavať náš (zmluvný) vzťah so zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom, ktorého zastupujete, napr. účtovníctvo/fakturácia, správa kreditov, riadenie dopravy a dodávok, manipulácia s opravami;
 • [Ak ste obchodným zákazníkom], aby sme vám poskytli požadovaný produkt a služby, ako napríklad poskytovanie technickej podpory;
 • [Ak ste obchodným zákazníkom], aby sme vám poskytli prístup k nášmu portálu služieb zákazníkom.
 • poskytnúť vám alebo vašim zástupcom školenia alebo ukážkové stretnutia;
 • [Ak ste obchodným zákazníkom], aby sme vám na vašu žiadosť poskytli úver.
 • aby sme zabezpečili súlad s našimi všeobecnými obchodnými zásadami a ďalšími platnými právnymi predpismi, ktorým podliehame, ako je napríklad vykonávanie previerok s cieľom posúdiť, aké súlad a (obchodné/kreditné) riziká sú spojené s potenciálnymi obchodnými vzťahmi resp. zhromažďovanie a následné odpovedanie na sťažnosti týkajúce sa kvality našich zdravotníckych pomôcok.


Aké osobné údaje spracúvame
Aby sme mohli spravovať náš obchodný vzťah s vami a zabezpečiť súlad s platnými právnymi predpismi, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • kontaktné údaje, ako je celé meno, zamestnanie/pozícia, obchodný e-mail, obchodná adresa, obchodné telefónne číslo;
 • platobné informácie, ako sú údaje potrebné na spracovanie platieb;
 • verejne dostupné údaje, ako sú informácie týkajúce sa vlastníkov, väčšinových akcionárov a vrcholového manažmentu alebo vedúcich pracovníkov našich dodávateľov a obchodných partnerov zozbierané z dôveryhodných verejne dostupných zdrojov;
 • údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď komunikujete so zástupcom spoločnosti Philips;
 • informácie o jednotlivcoch, ktorí hlásia nežiaduce udalosti alebo podávajú sťažnosti na kvalitu, vrátane zdravotníckych pracovníkov, ako je meno, e-mail, poštová adresa.
 • údaje o zariadení, ako sú protokolové súbory.


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť plniť zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo vykonať predzmluvné kroky na vašu žiadosť.
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.
 • našu povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktorým podliehame.

Plnenie iných právnych a obchodných účelov

Pokiaľ je to potrebné, môžeme plniť iné právne a obchodné účely.
V tejto súvislosti môžeme spracúvať osobné údaje.


Prečo spracúvame vaše osobné údaje
Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely.

 • Realizácia obchodných procesov a interné riadenie. Tento účel zahŕňa činnosti ako vykonávanie (interných) auditov a vyšetrovaní, riadenie aliancií, podnikov, fúzií, akvizícií a odpredajov, reorganizácií alebo odpredajov a integrácie s kupujúcim.
 • Vývoj a zlepšovanie aplikácií, produktov a/alebo služby.Tento účel zahŕňa aktivity ako vývoj a zlepšovanie produktov a systémov Philips a/alebo služie.
 • Bezpečnosť a ochrana záujmov a/alebo aktíva spoločnosti Philips.Tento účel zahŕňa činnosti spojené s bezpečnosťou a ochranou záujmov a/alebo aktív spoločnosti Philips a jej zákazníkov, firemných zákazníkov a obchodných partnerov, vrátane zabezpečenia bezpečnosti a integrity ich podnikateľského sektora. Zahŕňa najmä činnosti, ako je odhaľovanie, predchádzanie, vyšetrovanie a boj proti (pokusom) o trestné alebo nežiaduce správanie namierené proti spoločnosti Philips, jej zamestnancom alebo iným jednotlivcom, činnosti, ako sú činnosti týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti, overovania stavu zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera. a prístupové práva a činnosti, ako je zavádzanie a udržiavanie technických a organizačných bezpečnostných opatrení.
 • Ochrana práv duševného vlastníctva spoločnosti Philips. Tento účel zahŕňa činnosti, ako je registrácia a správa práv duševného vlastníctva spoločnosti Philips, a môže si vyžadovať spracovanie osobných údajov vynálezcov a iných jednotlivcov.
 • Tvorba a zverejňovanie propagačných materiálov. Tento účel zahŕňa činnosti, ako je používanie fotografií a videí (ktoré môžu obsahovať údaje týkajúce sa jednotlivcov) v propagačných materiáloch, ktoré môžu byť zverejnené zákazníkom alebo sprístupnené online.
 • Dodržiavanie zákonných povinností.Tento účel zahŕňa Spracúvanie Osobných údajov v súvislosti s plnením úlohy vykonávanej na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Philips vzťahuje, vrátane sprístupnenia Osobných údajov vládnym inštitúciám alebo dozorným orgánom, vrátane daňových úradov a iných príslušných orgánov. pre sektor, v ktorom Philips pôsobí.
 • Obhajoba právnych nárokov.

Tento účel zahŕňa činnosti, ako je prevencia, príprava na riešenie sporov alebo účasť na riešení sporov.


Aké osobné údaje spracúvame
V závislosti od konkrétneho účelu spracúvame rôzne kategórie osobných údajov (ako sú kontaktné údaje a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov).


Právny základ pre spracovanie
Právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely opísané v tejto časti, sú:

 • naša povinnosť plniť zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo vykonať predzmluvné kroky na vašu žiadosť.
 • náš oprávnený záujem, najmä naša povinnosť podnikať zodpovedným spôsobom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a záväznými rozhodnutiami, ako aj chrániť základné práva, ako je právo na obhajobu, právo na vlastníctvo a sloboda podnikania.
 • našu povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti, ktorým podliehame.
 • súhlas príslušných osôb;
 • Akýkoľvek iný právny základ povolený príslušnými zákonmi.

Majte na pamäti, že pokiaľ vaše osobné údaje nepotrebujeme na dodržanie právnych predpisov a nariadení, nie ste povinní nám vaše osobné údaje poskytnúť. Samozrejme, ak sa tak rozhodnete neurobiť, v mnohých prípadoch vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré ste požadovali, alebo odpovedať na vaše prípadné požiadavky.

Ako chránime vaše osobné údaje


Na ochranu vašich osobných údajov používame organizačné, technické a fyzické opatrenia, pričom zohľadňujeme povahu osobných údajov a ich spracúvanie, ako aj potenciálne hrozby. Neustále pracujeme na zlepšovaní týchto opatrení, aby sme pomohli udržať vaše osobné údaje v bezpečí.

Ako prenášame vaše osobné údaje medzi krajinami

Vzhľadom na našu globálnu povahu môžu byť vaše osobné údaje prenesené alebo k nim môžu mať prístup spoločnosti spriaznené so spoločnosťou Philips alebo dôveryhodné tretie strany spoločnosti Philips po celom svete. Samozrejme, keď tak urobíme, zabezpečíme dodržiavanie právnych predpisov o prenose osobných údajov medzi krajinami.

Keď prenášame osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska na:
 

 • Spoločnosti spriaznené so spoločnosťou Philips, ktoré spracúvajú takéto osobné údaje v iných krajinách, takéto prenosy sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Philips (takzvané záväzné vnútropodnikové pravidlá);
 • Dôveryhodné tretie strany spoločnosti Philips, ktoré spracúvajú takéto osobné údaje v iných krajinách, ktoré Európska komisia neuznáva ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, takéto prenosy sa riadia štandardnými zmluvnými doložkami.
Prečítajte si viacČítať menej

Vaše práva na súkromie


V závislosti od nášho dôvodu spracúvania vašich osobných údajov a platných právnych predpisov máte určité práva k vašim osobným údajom. Na tomto mieste vás chceme upozorniť na to, aké sú tieto práva na ochranu osobných údajov.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. To znamená, že nás môžete požiadať o kópie alebo informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame.
 • Máte právo na opravu osobných údajov. To znamená, že ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné, môžete nás požiadať o ich opravu alebo zmenu. Ak chcete, aby sme opravili vaše osobné údaje, povedzte nám, čo považujete za nepresné, a vysvetlite nám, ako to máme opraviť.
 • Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Upozorňujeme vás, že môžu nastať prípady (napríklad keď sme zo zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje), kedy nemusíme byť schopní vymazať vaše osobné údaje.
 • Máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nás môžete požiadať o prenos informácií o vás (ktoré ste nám priamo poskytli) inej organizácii alebo ich poskytnúť vám. Upozorňujeme vás, že toto právo platí len za určitých okolností (napríklad ak spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami a na základe vášho súhlasu).
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spôsob, akým používame vaše osobné údaje.
 • Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré vykonávame.


Upozorňujeme vás , že môžu nastať situácie, kedy sme oprávnení odoprieť alebo obmedziť vaše práva na súkromie, napríklad keď je potrebné preukázať, uplatňovať alebo brániť spoločnosť Philips pred právnymi nárokmi alebo keď je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že je opakujúceho sa charakteru.
V spoločnosti Philips sa snažíme poskytnúť vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Preto v závislosti od aktivity môžete kontrolovať svoje osobné údaje a vykonávať svoje práva a voľby v oblasti ochrany osobných údajov sami, napríklad prihlásením sa do svojho účtu Philips a aktualizáciou, úpravou alebo vymazaním svojich osobných údajov alebo odhlásením sa z odberu našich propagačných komunikácií prostredníctvom tlačidla na zrušenie odberu (odkazu) v spodnej časti našej propagačnej komunikácie.


Vo všetkých ostatných prípadoch, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, podať sťažnosť na ochranu osobných údajov alebo kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nášho kontaktného formulára pre ochranu osobných údajov.


Urobíme všetko pre to, aby sme vašu požiadavku vyriešili včas a bezplatne. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať, aby ste overili svoju totožnosť predtým, ako budeme konať na základe vašej žiadosti.Samozrejme, ak nie ste spokojní s tým, ako sme vybavili vašu žiadosť, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému pre vašu krajinu.

Prečítajte si viacČítať menej

S kým zdieľame vaše osobné údaje


Pokiaľ nie je v tomto oznámení uvedené inak, toto sú kategórie tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje:

 • Naše spriaznené spoločnosti Philips. Vzhľadom na našu globálnu povahu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté iným spoločnostiam spriazneným so spoločnosťou Philips. Samozrejme, zabezpečíme, že prístup k vašim osobným údajom bude udelený len v potrebnom rozsahu. Okrem toho vás upozorňujeme, že naše spoločnosti spriaznené so spoločnosťou Philips sú povinné nakladať s vašimi osobnými údajmi v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Philips. To zaisťuje, že vaše osobné údaje bude spoločnosť Philips spracovávať vždy podľa rovnakých noriem ochrany údajov.
 • Naši poskytovatelia služieb. Môžeme sa spojiť s poskytovateľmi služieb tretích strán (napr. poskytovateľmi IT, poskytovateľmi služieb zákazníkom) a požiadať ich, aby v našom mene vykonali určité spracovateľské operácie, ako je napríklad uchovávanie osobných údajov. Keď tak urobíme, uistíme sa, že títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní nepoužívať vaše osobné údaje na iné účely, než ktoré požadujeme alebo ktoré vyžadujú právne predpisy.
 • Naši obchodní partneri: niekedy môžeme spolupracovať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám poskytli služby, a v tejto súvislosti s nimi môžeme zdieľať vaše osobné údaje. Ak si napríklad zakúpite produkt z nášho e-shopu, zdieľame vaše údaje s poskytovateľmi platobných služieb, aby sme mohli spracovať platby.
 • Tretie strany v súvislosti s firemnými transakciami: niekedy sa môžeme podieľať na fúzii, akvizícii, konkurze, spoločnom podniku, reštrukturalizácii, predaji aktív alebo inej dispozícií s akýmkoľvek našim podnikaním, aktívami alebo akciami alebo s nimi. V týchto prípadoch môžeme zdieľať vaše osobné údaje s treťou stranou zapojenou do tejto podnikovej transakcie.
 • Iní: z právnych dôvodov môžeme vaše osobné údaje zdieľať aj s inými (ako sú verejné a vládne orgány, odborní poradcovia), ak zistíme, že prístup, používanie, uchovávanie alebo sprístupnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné na: 1) dodržiavanie platných právnych predpisov a nariadenia alebo právoplatných rozhodnutí správnych a štátnych orgánov; 2) vyšetrovanie, predchádzanie alebo podniknutie krokov týkajúcich sa možných alebo skutočných nezákonných činností alebo pre poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní; 3) uplatnenie voči vám našich zmluvných podmienok; 4) preskúmavanie sa a obranu proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam; 5) ochranu bezpečnosti alebo integrity našich služieb; 6) uplatňovanie alebo chránenie práv a bezpečnosti spoločnosti Philips, našich zákazníkov spoločnosti Philips, personálu alebo iných osôb.
Prečítajte si viacČítať menej

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje


Osobné údaje vymažeme, keď už nie sú potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

V každom prípade, pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené inak, medzi kritériá, ktoré používame pri rozhodovaní o našich dobách uchovávania, patria: (i) či potrebujeme vaše osobné údaje na ochranu nášho oprávneného záujmu, na plnenie zmluvy, ktorej podliehate alebo odpovedať na vaše otázky alebo vám poskytnúť požadovanú službu alebo podporu; (ii) či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame; alebo (iii) či je ponechanie vhodné vzhľadom na našu právnu pozíciu (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami i, súdnymi spormi alebo správnymi a inými konaniami).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.