1

Pravidlá a podmienky predajnej akcie „Philips Cash Back zastrihávače“

 

„Philips Cash Back Holiace strojčeky “

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Philips Cash Back Holiace strojčeky“ (ďalej len „predajná akcia“).

 

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je obchodná spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské Nábřeží 21, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká Republika, IČO: 63 985 306, (ďalej len „usporiadateľ”), pričom predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou Aveda PTI, se sídlem K Hájům 1309/34, Praha 5, Česká republika, IČO: 25675028 (ďalej len „agentúra“).

 

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 16. 10. 2017 0.00 hod do 31. 12. 2017 24:00 hod (ďalej len

„čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď- Zoznam predajcov).

 

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splnila podmienky tejto predajnej akcie (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

 

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý kúpi niektorý z týchto produktov Philips Grooming môže získať nasledujúci bonus:

 • Philips S9711/31 40 EUR vrátane DPH
 • Philips S9521/31 40 EUR vrátane DPH
 • Philips S9111/31 40 EUR vrátane DPH
 • Philips S9031/12 40 EUR vrátane DPH
 • Philips S7780/64 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7720/26 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7530/50 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7510/41 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7520/41 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7310/67 20 EUR vrátane DPH  
 • Philips S7310/12 20 EUR vrátane DPH
 • Philips S7370/12 20 EUR vrátane DPH

 

Výplatu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi a/alebo agentúre poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 

Vyplatený bonus môže podliehať zdaneniu. Za splnenie prípadných daňových povinností (napr. zaplatenie dani z príjmu) v súvislosti s vyplatením bonusu zodpovedá účastník predajnej akcie.

 

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

1. Zakúpenie jedného z vybraných nových produktov Philips Grooming (S9711/31, S9521/31, , S9111/31, S9031/12, S7780/64, S7720/26, S7530/50, S7510/41, S7520/41, S7310/67, S7310/12, S7370/12) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o.. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku.

 

2. Nákup sa uskutoční v období od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

 

3. Kompletné a riadne vyplnené online údaje registračného formulára na webových stránkach philips.sk/cashback-holenie a jeho následné odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu IBAN, kód produktu, predajňu, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu dokladu o kúpe, alebo scan alebo fotografiu faktúry. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu. Registrácie na "My Philips" nebudú akceptované.

Pri splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkovi zaslaná príslušná peňažná čiastka prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na bankový účet zákazníka uvedený cez elektronickú registráciu na philips.sk/cashback-holenie a to do 30 dní od vykonania registrácie. Výplatu bonusu nemožno vykonávať inak ako bankovým prevodom, preto nemožno požadovať výplatu napríklad poštovou poukážkou a pod.

 

Uplatniť si príslušný bonus je možné len pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. Bonus nebude vyplatený tiež zákazníkovi, ktorý po jeho uplatnení odstúpi od jeho kúpy/zmluvy uzavretej na diaľku (internetový predaj). Ak sa tak stane až po jeho vyplatení, zákazník je povinný bonus vrátiť.

 

V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu. Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a v prípade, že nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná a podmienky účasti v predajnej akcie nebudú účastníkom predajnej akcie splnené. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového spojenia.

Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie či technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.

Registrácie, ktoré nebudú uskutočnené do 14 dní od nákupu, nebudú akceptované. Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o kúpe – dokladu o zaplatení akciového výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení akciového výrobku spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu philips@aveda-pti.cz.

 

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Vyplnením formulára účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu, kód banky pre účely preverenia platnej účasti na predajnej akcii, a to do 31.12. 2017, pokiaľ dlhšia doba spracovania uvedených údajov nevyplýva usporiadateľovi z príslušných právnych predpisov a – v prípade udelenia osobitného súhlasu, v prípade mena, priezviska, telefónu a emailu tiež pre marketingové účely usporiadateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb usporiadateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu 5 rokov. Týmto Vás tiež informujeme, že máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracované; informácie o spracovaní Vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania; opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne.

Usporiadateľ poveruje spracúvaním osobných údajov pre účel agentúru ako sprostredkovateľa.

 

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na http://www.philips.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie zľavy v predajnej akcii.

 

Zoznam zmluvných partnerov (predajcov):

 • ANDREA SHOP s.r.o. – www.andreashop.sk 
 • Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk 
 • DATART INTERNATIONAL a.s. – www.datart.sk 
 • DOMOSS – www.domoss.sk
 • Elsatex-www.elsatex.sk
 • EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk 
 • Internet Mall Slovakia s.r.o. – www.mall.sk 
 • NAY a.s. – www.nay.sk 
 • OKAY s.r.o. -www.okay.sk
 • Planeo elektro -www. www.planeoelektro.sk
 • TPD – www.tpd.sk
 • ELEKTROSPED a.s-www.hej.sk
 • Internet shop - Notino.sk

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.