1

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PREDAJNEJ AKCIE „Philips PerfectCare Elite a Performer. Teraz so žehliacou doskou Vileda ako darček!“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Philips PerfectCare Elite. Teraz so žehliacou doskou Vileda ako darček!“ (ďalej len „predajná akcia“).

 

1. USPORIADATEĽ PREDAJNEJ AKCIE:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložke 38206 (ďalej len „usporiadateľ” alebo „Philips Česká republika s.r.o.“).

 

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou Fox Hunter SK s.r.o., so sídlom Kaštielska 2, 821 05 Bratislava 1 IČO: 44 498 217, zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Bratislave I, vložka č.: 55779/B (ďalej len „agentúra“).

 

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA PREDAJNEJ AKCIE:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 9. 2017 0.00 hod do 31. 12. 2017 23:59 hod ďalej len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (pozri Zoznam predajcov) (ďalej tiež ako „vybraní predajcovia“).

 

4. ÚČASTNÍK PREDAJNEJ AKCIE:           

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila podmienky účasti na predajnej akcie  upravené v týchto pravidlách predajnej akcie (ďalej len „účastník“).

 

5. PRODUKTY ZARADENÉ DO PREDAJNEJ AKCIE A DARČEK:

Zákazník, ktorý v čase konania predajnej akcie kúpi u vybraných predajcov systémovú žehličku Philips PerfectCare Elite GC9630/20, GC9640/60 alebo GC9682/80 alebo PerfectCare Performer GC8715/20, GC8731/20, GC8735/80, GC8750/60 (ďalej len ako „výrobok“) a splní všetky podmienky účasti na predajnej akcii uvedené v týchto pravidlách, dostane ako darček žehliacu dosku Vileda Viva Expres Premium + v odporúčané predajné cene 91,90- €.

 

Poskytnutie darčeku uskutoční usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi a/alebo agentúre poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 

6. PODMIENKY ÚČASTI V PREDAJNEJ AKCII:

1. Zakúpenie výrobku v čase konania predajnej akciu u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) spoločnosti Philips Česká republika s.r.o. na území Slovenskej republiky. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku.

2. Kompletné a riadne vyplnené online údaje registračného formulára na webových stránkach http://www.philips.sk/promo-elite a jeho odoslanie, a to do 21 dní od kúpy výrobku v zmysle bodu 1 vyššie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, adresa, email, kód výrobku, údaje o predajcovi, u ktorého bol výrobok kúpený, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu dokladu o kúpe, alebo scan alebo fotografiu faktúry. Ak nie je ďalej uvedené inak, v prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného registračného formulára právo účastníka na účasť v predajnej akcii zaniká.

 

Po splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkovi poslaný darček - žehliaca doska Vileda Viva Expres Premium + prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na doručovaciu adresu účastníka uvedenú v elektronickej registrácii na http://www.philips.sk/promo-elite, a to do 30 dní od vykonania registrácie. Uplatniť si nárok na darček v rámci tejto predajnej akcie je možné len pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu. Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za doručenie týchto výziev a nie je povinná kontrolovať správnosť a/alebo úplnosť údajov uvedených účastníkom v registračnom formulári. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie alebo technické problémy s odoslaním registrácie prostredníctvom internetu.

 

Nárok na darček tiež nevznikne účastníkovi, resp. zanikne, ktorý po jeho uplatnení odstúpi od jeho kúpy/zmluvy uzavretej na diaľku (internetový predaj).

Registrácie, ktoré nebudú uskutočnené do 21 dní od kúpy, nebudú akceptované. Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 21. 1. 2018 23:59 hod, a to v prípade, ak ste výrobok kúpil(a) v posledný deň trvania predajnej akcie. Po tomto dátumu, tj. po 21.1.2018, nebudú elektronické registrácie ďalej prijímané. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä tiež registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o kúpe – dokladu o zaplatení za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení výrobku spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 

Darček, na ktorý vznikol účastníkom tejto predajnej akcie nárok, bude poskytnutý najneskôr do 21. 2. 2018. Akékoľvek otázky alebo reklamácie neposkytnutia darčeku je možné uskutočniť najneskôr do 8.3. 2018, po tomto dátumu bude predajná akcia definitívne ukončená.

 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POSIELANÍM OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ:

Účasťou v predajnej akcii účastník súhlasí so spracovávaním všetkých svojich osobných údajov vyplnených v registračnom formulári v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len „osobné údaje”) spoločnosťou Philips Česká republika s.r.o. ako správcom (prevádzkovateľom) a s ich následným spracovaním spolupracujúcou agentúrou (spracovateľom/sprostredkovateľom) pre účely overenia platnej účasti v predajnej akcii a jej vyhodnotení, a to na dobu 5 rokov (ďalej len „Doba súhlasu“) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, tj. najmä že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom alebo spracovateľom môže účastník požiadať správcu  alebo spracovateľa o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili závadný stav.

 

Zároveň svojou účasťou v predajnej akcii účastník udeľuje v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupiny Philips, a to po dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla usporiadateľa alebo osobne na adrese sídla usporiadateľa.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na http://www.philips.sk/promo-elite . Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie darčeku v predajnej akcii.

 

Predajná akcia, jej pravidlá a vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia právom Českej republiky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu: info@foxhunter.sk.

 

 

Zoznam predajcov:

 • ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk 
 • Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk 
 • DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk 
 • Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk 
 • NAY a.s. – www.nay.sk 
 • Planeo elektro -www. www.planeoelektro.sk
 • TPD – www.tpd.sk
 • DOMOSS – www.domoss.sk
 • Róbert Mihálik ELEKTROMAX
 • Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP
 • IVAN KRCHO BLESKOSPOL-INTERLUX 
 • Elsatex-www.elsatex.sk
 • ELEKTROSPED, a.s-www.hej.sk
 • OKAY s.r.o. -www.okay.sk

 

V Prahe dňa 18. 8. 2017

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.