1

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PREDAJNEJ AKCIE „Darček k nákupu zubnej kefky Philips Sonicare for Kids“

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Darček k nákupu zubnej kefky Philips Sonicare for Kids“ (ďalej len „predajná akcia“).

 

1. USPORIADATEĽ PREDAJNEJ AKCIE:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložke 38206 (ďalej len „usporiadateľ” alebo „Philips Česká republika s.r.o.“).

 

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou Fox Hunter SK s.r.o., so sídlom Kaštielska 2, 821 05 Bratislava 1 IČO: 44 498 217, zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Bratislave I, vložka č.: 55779/B (ďalej len „agentúra“).

 

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA PREDAJNEJ AKCIE:

Predajná akcia prebieha v termíne od 19. 8. 2019 0.00 hod do 31. 1. 2020 23:59 hod ďalej len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (pozri Zoznam predajcov) (ďalej tiež ako „vybraní predajcovia“).

 

4. ÚČASTNÍK PREDAJNEJ AKCIE:           

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila podmienky účasti v predajnej akcii  upravené v týchto pravidlách predajnej akcie (ďalej len „účastník“).

 

5. PRODUKTY ZARADENÉ DO PREDAJNEJ AKCIE A DARČEK:

Zákazník, ktorý v čase konania predajnej akcie kúpi u vybraných predajcov sonickú elektrickú zubnú kefku Philips pre deti HX6322/04, HX6321/04 alebo HX6311/07 (ďalej len ako „výrobok“) a splní všetky podmienky účasti na predajnej akcii uvedené v týchto pravidlách, dostane ako darček plyšovú hračku "Sparkly" v hodnote 14,99 EUR.

 

Darček zákazníkovi poskytne usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi a/alebo agentúre poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 

 

6. PODMIENKY ÚČASTI V PREDAJNEJ AKCII:

1. Zakúpenie výrobku v čase konania predajnej akcie u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) spoločnosti Philips Česká republika s.r.o. na území Slovenskej republiky. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku.

2. Kompletné a riadne vyplnenie online údaje registračného formulára na webových stránkach philips.sk/promo-sonicareforkids a jeho odoslanie, a to do 21 dní od kúpy výrobku v zmysle bodu 1 vyššie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, adresa, email, kód výrobku, predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu dokladu o kúpe,  alebo fotografiu faktúry. Ak nie je ďalej uvedené inak, v prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného registračného formulára právo účastníka na účasť v predajnej akcii zaniká. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä tiež registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie.

Po splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkovi poslaný darček - plyšová hračka „Sparkly“ - prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na doručovaciu adresu účastníka uvedenú v elektronickej registrácii na philips.sk/promo-sonicareforkids, a to do 30 dní od vykonania registrácie. Uplatniť si nárok na darček v rámci tejto predajnej akcie je možné pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. V prípade chybných alebo neúplných registrácií môže byť účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu. Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a nie je povinná kontrolovať správnosť a/alebo úplnosť údajov uvedených účastníkov v registračnom formulári. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie alebo technické problémy s odoslaním registrácie prostredníctvom internetu.

 

Nárok na darček tiež nevznikne účastníkovi, resp. zanikne, ak po jeho uplatnení účastník odstúpi od kúpy výrobku/zmluvy uzavretej na diaľku (internetový predaj).

Registrácie, ktoré nebudú uskutočnené do 21 dní od kúpy, nemusia byť akceptované. Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 21. 2. 2020 23:59 hod, a to v prípade, ak ste výrobok kúpil(a) v posledný deň trvania predajnej akcie. Po tomto dátume, tj. po 21. 2. 2020 nebudú žiadne ďalšie elektronické registrácie  prijímané. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o kúpe či faktúry – dokladu o nákupe za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení výrobku spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 

Darček, na ktorý vznikol účastníkom tejto predajnej akcie nárok, bude poskytnutý najneskôr do 22. 3. 2020. Akékoľvek otázky alebo reklamácie neposkytnutia darčeku je možné uskutočniť najneskôr do 29. 3. 2019, po tomto dátume bude predajná akcia definitívne ukončená.

 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POSIELANÍM OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ:

Zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu s pravidlami tejto predajnej akcie a spracovaním osobných údajov umiestneného v závere registračného formulára účastník súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov vyplnených v registračnom formulári v rámci tejto predajnej akcie, teda v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a popisné číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje”) za podmienok príslušných právnych predpisov, tj. zákona Českej republiky č. 110/2019  Zb. o spracovaní osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4 . 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. nariadenia o ochrane osobných údajov, usporiadateľom ako správcom a s ich následným spracovaním spolupracujúcou agentúrou (spracovateľom) na účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii a jej vyhodnotenia a vytvorenie, vedenie a využívanie databázy zákazníkov usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov od ukončenia akcie, počas ktorej budú osobné údaje uložené (ďalej len „Doba súhlasu“). Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch.

Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcim sa účastníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, a to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom alebo spracovateľom môže účastník požiadať správcu  alebo spracovateľa o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili závadný stav. Ak sa účastník domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Správca informuje účastníka o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu účastníka so správcom: správcu je možné kontaktovať písomne ​​na adrese sídla správcu uvedenej vyššie v týchto pravidlách, písomne ​​prostredníctvom emailovej adresy: privacy@philips.com alebo telefonicky na tel. č. .: 00 420 233 099 111.

 

 

Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere registračného formulára účastník udeľuje v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupiny Philips, a to po Dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla usporiadateľa alebo osobne na adrese sídla usporiadateľa.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na http://www.philips.sk/promo-sonicareforkids. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie darčeku v predajnej akcii.

 

Predajná akcia, jej pravidlá a vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia právom Českej republiky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom emailu: philips.social.care.cz@philips.com.

 

Zoznam predajcov:

 • Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk,
 • DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk,
 • Elektrosped, a.s. – www.hej.sk,
 • Internet shop s.r.o. – www.notino.sk, 
 • NAY a.s. – www.nay.sk,
 • PROFIMED s.r.o. – www.profimed.eu, 
 • AndreaShop – www.andreashop.sk,
 • EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk, 
 • DOMOSS – www.domoss.sk,
 • TPD – www.tpd.sk,
 • FAST PLUS, spol. s r.o www.planeoelektro.sk,
 • KOBOZ SERVICE s. r. o.  - www.nazuby.eu,
 • Internet MALL - www.mall.sk,
 • DM SK - mojadm.sk

 

V Prahe dňa: 19. 8. 2019

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.