1

Záručné podmienky spoločnosti Philips

Pre zobrazenie záručných podmienok a dĺžky záruky Vašeho výrobku, zvoľte správnu kategóriu.

Záručné podmienky pre výrobky Osobná starostlivosť, Starostlivosť o matku a dieťa, Domáce spotrebiče

Osobná starostlivosť

Záručné podmienky pre výrobky Osobná starostlivosť, Starostlivosť o matku a dieťa, Domáce spotrebiče

Záručná doba na výrobok poskytovaná zo strany Vášho predajcu je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi. Právo zo zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Právo na opravu výrobku je možné tiež uplatniť u osôb určených na opravu výrobkov (v autorizovaných servisných strediskách). 

 

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, reklamačný nárok spotrebiteľa bude riešený odstránením vady (opravou) alebo výmenou časti výrobku, nakoľko v takomto prípade by vznikli neprimerané náklady, pokiaľ by bol vymieňaný celý výrobok

 

Výrobok bol navrhnutý a vyrobený pre jeho obvyklé používanie v domácnosti. Záruka sa na výrobok vzťahuje len vtedy, ak jeho používanie zodpovedá obvyklému používaniu v domácnosti. Za obvyklé používanie v tomto zmysle sa považuje najmä, pokiaľ výrobok:

  • Bol správne nainštalovaný podľa návodu na používanie, je používaný len na účely, na ktoré je určený a ktoré sú uvedené v návode na používanie. Pre spotrebiteľa je záväzný len návod v slovenskom jazyku vydaný spoločnosťou Philips.
  • Je používaný, skladovaný a správne udržiavaný podľa tohoto návodu, je používaný šetrne, pozorne a nie je preťažovaný.
  • Nie je používaný profesionálne. Za profesionálne používanie sa považuje také, ktorého intenzita a frekvencia prevyšuje normálne, obvyklé používanie v domácnosti.
  • Nebol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. intenzívnemu slnečnému alebo inému žiareniu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu cudzieho predmetu, prepätiu v sieti, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku).
  • Neboli uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácia k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku voči zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
  • Je používaný s doporučeným, čistým a neopotrebovaným príslušenstvom a príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebovaniu je mu pravidelne vymieňané. 
  • Má zachovaný pôvodný výrobný štítok s čitateľnými údajmi a do výrobku nebolo zasahované neautorizovanou osobou.
  • Je používaný v súlade so zákonmi, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, na vstupy a výstupy výrobku sú privedené signály, ktorých vlastnosti a dátový obsah zodpovedajú prislúchajúcim štandardom, pre ktoré je výrobok určený. 

Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť reklamovaný výrobok, originál dokladu o kúpe, na ktorom je uvedené typové označenie výrobku a dátum predaja. Kópia dokladu, zmenený, doplnený, bez pôvodných údajov alebo inak poškodený doklad nebude považovaný za doklad preukazujúci zakúpenie reklamovaného výrobku. 

Aké sú obmedzenia?

Za vadu výrobku a rozpor s dohodou o vlastnostiach, účele a akosti sa nepovažuje:
 

- Mechanické, tepelné alebo chemické poškodenie výrobku v dôsledku akejkoľvek príčiny, ktorá nesúvisí s chybou materiálu alebo chybou výroby.

- Nesprávna funkcia a prípadné vady výrobku spôsobené používaním príslušenstva a náplní iných ako doporučených výrobcov.

- Vady spôsobené používaním poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva alebo náplní.

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátorov, opotrebenie zobrazovacích častí, vypálenie žiarovky, otupenie nožov, frézok a strúhadiel, opotrebenie holiacich hláv, zmena farby aktívnych častí, zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom, opotrebenie mlecích kameňov mlynčeka na kávu, opotrebenie gumových a plastových tesnení).

- Prechodové javy pri zapínaní, prepínaní a vypínaní výrobku. 

- Poškodenie haváriou, živelnou pohromou, nedbanlivou alebo nesprávnou údržbou, nesprávnym pripojením na elektrickú sieť.

- Vady vzniknuté nešetrným zaobchádzaním, napr. zlomenie plastových dielcov, nádob, krytov, nádrží na vodu, rozbitie sklených častí.

- Použitie nesprávnych surovín: napr. nasypanie instantných zmesí do priestoru mlynčeka alebo do násypníka mletej kávy.

- Vady vzniknuté usadzovaním alebo neodstraňovaním vodného kameňa (z toho vyplývajúcim zlým dávkovaním vody, upchatím boilera) alebo odstraňovaním vodného kameňa nevhodným spôsobom alebo nevhodným dekalcifikačným prostriedkom, zanedbaním čistenia a neodstraňovaním kávového odpadu.

- Poškodenie mlynčeka v dôsledku vniknutia cudzieho telesa alebo nevhodnej suroviny.

- Vady spôsobené neznalosťou obsluhy, napr. zavzdušnenie boilera a jeho následné prehriatie, nedokončenie čistiaceho cyklu, vyťahovanie jednotlivých častí počas cyklu.

-Akékoľvek požiadavky na zmenu parametrov výrobku. Parametre výrobku sú štandardne nastavené pre krajinu, v ktorej má byť výrobok predávaný (napr. teplota vody, jemnosť mletia a pod.)

- Vady spôsobené poklesom okolitej teploty pod 0 stupňov Celzia

Záručné podmienky pre TV, monitory, telefóny, projektory, výrobky v oblasti zvuku, videa, faxu, diktovania a príslušenstvo pre automobily spoločnosti Philips

Záruka držiteľa licencie

Záručné podmienky pre TV, monitory, telefóny, projektory, výrobky v oblasti zvuku, videa, faxu, diktovania a príslušenstvo pre automobily spoločnosti Philips

Vážený zákazník,

výrobky Philips sú navrhnuté a vyrobené vo vysokom štandarde a prinášajú vysokokvalitný výkon, jednoduché použitie a inštaláciu. Ak sa pri používaní výrobkov stretnete s akýmikoľvek ťažkosťami, odporúčame pozrieť si najskôr návod na použitie alebo informácie v sekcii podpory na tejto webovej stránke, kde (v závislosti od typu výrobku) môžete nájsť návod na použitie na stiahnutie, často kladené otázky, inštruktážne videá alebo fórum podpory.

 

V nepravdepodobnej situácii zlyhania výrobku spoločnosť Philips zariadi pre výrobok servis. Servis bude bezplatný, ak nás o chybe budete informovať v rámci záručnej doby a výrobok sa používal v súlade s návodom na použitie (napr. v prostredí preň určenom). Pri niektorých kategóriách výrobkov je spoločnosťou zodpovednou za záruku výrobku partnerská spoločnosť spoločnosti Philips. Pozrite si dokumentáciu dodanú s výrobkom.

 

Ak chcete výrobok umiestniť do servisu na Slovensku, v Slovinsku alebo v Rumunsku, ale zakúpili ste ho v zahraničí, spoločnosť Philips sa vynasnaží vášmu výrobku poskytnúť servis za záručných podmienok platných v krajine, kde ste ho zakúpili.

 

Tento dokument sa vzťahuje len na výrobky pre spotrebiteľov. Pre profesionálne výrobky platia záručné podmienky predajnej/nákupnej zmluvy.

Záručné podmienky

Záručná doba začína dátumom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe a uplynie na konci obdobia uvedeného v časti „Záručná doba“ nižšie. Ak požadujete servis, ale stratili ste doklad o kúpe alebo spoločnosť Philips nepozná maloobchodného predajcu (napr. predajca na online aukčnom kanáli), za začiatok záručnej doby sa považuje dátum tri mesiace po dátume výroby uvedenom na výrobku alebo odvodenom od sériového čísla. Ak požadujete servis pre výrobky bez dátumu výroby alebo sériového čísla na výrobku, je potrebný platný doklad o kúpe.

 

Ak oprava nie je možná alebo komerčne realizovateľná, spoločnosť Philips môže nahradiť výrobok novým alebo renovovaným výrobkom s podobnými funkciami. Po oprave, inovácii firmvéru alebo výmene záručná doba pokračuje od dátumu pôvodnej kúpy.

Aké sú obmedzenia?

Záruka nepokrýva následné škody (vrátane, ale nielen, straty údajov alebo zisku) ani náhrady za vami vykonávané činnosti, ako napríklad pravidelná údržba, inštalácia aktualizácií firmvéru alebo ukladanie či obnova údajov.

 

Záruka je vylúčená alebo sa neuplatňuje:

·       ak bol doklad o kúpe akýmkoľvek spôsobom pozmenený alebo je nečitateľný,

·       ak číslo modelu, sériové číslo alebo kód dátumu výroby na výrobku boli pozmenené, odstránené alebo sú nečitateľné,

·       ak osoby alebo organizácie bez oprávnenia vykonávať servis vykonali na výrobku opravy alebo zmeny,

·       ak chyba vznikla ako následok nadmerného používania mimo účelu, na ktorý bol výrobok určený, napr. pri nepretržitom používaní v obchodnom prostredí,

·       ak chybu spôsobilo zlé zaobchádzanie s výrobkom alebo okolité podmienky, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie výrobku,

·       ak chybu spôsobilo pripojenie takých periférnych zariadení, ďalšieho vybavenia alebo príslušenstva, ktoré sa líšia od zariadení, vybavenia alebo príslušenstva, aké sa odporúča v návode na použitie,

·       ak jednotka bola poškodená vrátane, ale nielen, poškodenia zvieraťom, bleskom, abnormálnym napätím, ohňom, prírodným nešťastím, prevozom alebo vodou (ak návod na použitie výslovne neuvádza, že výrobok možno oplachovať),

·       pri chybách spôsobených bežným opotrebovaním alebo v prípade prirodzene spotrebných častí (napr. vrecká do vysávačov alebo kazety filtra),

·       ak výrobok nefunguje správne, pretože nebol pôvodne navrhnutý, vyrobený alebo schválený na použitie v krajine, kde výrobok používate, čo sa môže stať pri importovaných výrobkoch,

·       ak výrobok nefunguje správne pre problémy s prístupom alebo spojením s poskytovateľmi služieb, ako sú napríklad výpadky prístupových sietí (napr. TV kábel, satelit alebo internet), zlyhania v spojení odoberateľa alebo osoby priameho kontaktu, zlyhanie miestnej siete (kabeláž, súborový server, pripojenie používateľa) a zlyhanie v prenosnej sieti (rušenie, kódovanie, zlyhania alebo nízka kvalita siete),

·       pre aplikácie tretích strán použité na vašich výrobkoch alebo s nimi.

Potrebujete servis?

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred kontaktovaním predajcu alebo spoločnosti Philips odporúčame, aby ste si starostlivo prečítali návod na použitie alebo prezreli sekciu podpory na tejto webovej stránke. Ak chcete servis v záručnej dobe, obráťte sa na spotrebiteľské kontaktné centrum prostredníctvom jedného zo spôsobov uvedených na tejto webovej stránke. Ak výrobok už nie je v záručnej dobe, v niektorých krajinách sa môžete priamo obrátiť na najbližšie autorizované servisné centrum. Ak sú k dispozícii, adresy servisných centier nájdete na tejto webovej stránke.

 

Ak vám máme účinne pomôcť, keď sa obrátite na spoločnosť Philips alebo jej servisných partnerov, majte pripravené tieto údaje:

·        typ výrobku alebo číslo modelu (niekedy tiež označované ako ID modelu),

·        doklad o kúpe (napr. originálna faktúra alebo príjmový doklad) s uvedeným dátumom nákupu, menom predajcu a číslom modelu výrobku a

·        sériové číslo výrobku alebo kód dátumu výroby, ako sa uvádzajú na výrobku.

Číslo modelu, sériové číslo alebo kód dátumu výroby (ak je k dispozícii) možno nájsť v priečinku na batérie alebo na zadnej či spodnej časti výrobku.

Záručná doba

Záručná doba kategórií výrobkov uvedených v záhlaví tohto dokumentu je na Slovensku, v Slovinsku a v Rumunsku 24 mesiacov, s týmito výnimkami:

Výnimka

Záručná doba

Monitor LCD rady B, S, P, V

36 mesiacov

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.