1
Pravidlá

Pravidlá a podmienky predajnej akcie

 

„Philips Sonicare 90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí“

 

USPORIADATEĽ, ORGANIZÁTOR:

Philips Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, Budova River Garden II., 186 00 Praha 8, IČO: 63985306

 

NÁZOV AKCIE:

„90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí – Philips Sonicare“ (ďalej len „akcia“).

 

OBDOBIE TRVANIA:

od 1.10.2019 do 31.12.2020

 

MIESTO KONANIA:

Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi na území Slovenskej republiky u predajcu zaradeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) výrobok z radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare či pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice ani náhradné trysky), najneskôr do 30 dní od nákupu výrobok zaregistruje na webovej stránke www.philips.sk/myphilips, a zároveň kontaktuje najneskôr do 90 dní odo dňa nákupu (vrátane) Philips zákaznícku podporu za účelom vrátenia nepoškodeného výrobku v pôvodom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

 

1. Do tejto akcie sú zaradené všetky výrobky z radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare a pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice ani náhradné trysky) zakúpené v období od 1.10.2019 do 31.12.2020 u vybraných predajcov na území SR.

Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel aj na webe www.philips.sk

 

2. Účastník akcie musí zaregistrovať zakúpený výrobok do 30 dní od nákupu na www.philips.sk/myphilips a kontaktovať Philips zákaznícku podporu prostredníctvom formuláru na www.philips.sk/c-e/mbg, ktorá následne zabezpečí zvoz výrobku od zákazníka (účastníka akcie) k servisnému partnerovi Philips.

 

3. Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

4. Philips zákaznícku podporu je nutné kontaktovať prostredníctvom formuláru na www.philips.sk/c-e/mbg.

 

5. Výrobok nie je možné vrátiť priamo, vždy je potrebné za týmto účelom kontaktovať Philips zákaznícku podporu.

 

6. Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

7. V prípade, že nebudú splnené všetky uvedené, nebude výrobok od zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

8. V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok zašle servisný partner Philips účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na oznámenú emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení potvrdenia zákazníkom na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, daná predajňa obratom vyplatí účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe (príp. cenu uhradených splátok), alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia potvrdenia na vrátenie peňazí na ním uvedený bankový účet, a to podľa možností konkrétneho predajcu. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade potvrdenia o ponechaní výrobku v servisnom stredisku stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

9. Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.

10. Táto predajná akcia sa nedá kombinovať so žiadnymi inými už prebiehajúcimi a / alebo budúcimi akciami na podporu predaja usporadovanými a/alebo spolu usporadovanými usporiadateľom (spoločne ďalej len "iné marketingové akcie"), nech by už z nich plynul účastníkovi nárok na zľavu a/alebo inú výhodu akéhokoľvek druhu (spoločne ďalej len "výhody") z titulu jeho priamej účasti na takej inej marketingovej akcii a/alebo z titulu jeho zamestnania u osoby, ktorej zamestnanci majú v rámci takej inej marketingovej akcie nárok na výhodu. Uplatnenie nároku na vracanie kúpnej ceny výrobku v rámci tejto predajnej akcie spôsobuje zánik, resp. je prekážkou vzniku, akéhokoľvek práva zákazníka uplatniť akúkoľvek výhodu v rámci inej marketingovej akcie, (napr. „Cashback“) a naopak.

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

1. Akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie 15-tich rokov s doručovacou adresou v SR.

2. Účastník akcie kontaktovaním Philips za účelom vrátenia výrobku v rámci tejto marketingovej akcie prijíma pravidlá akcie a potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil.

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu kedykoľvek bez náhrady zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

4. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za škody alebo straty, ktoré vznikli v priebehu účasti v propagačnej akcii.

5. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté školy v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a/alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

6. Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený.

7. Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na www.philips.sk.

8. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude od účastníka akcie vôbec prevzatý. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné Usporiadateľovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie, t. j. uplynutia vyššie uvedenej doby trvania akcie, a to iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely tohto čl. 7 majú nižšie uvedené pojmy nižšie uvedený význam:

dobou súhlasu“ sa rozumie doba piatich (5) rokov odo dňa registrácie účastníka do predajnej akcie;

emailovou adresou účastníka“ sa rozumie e-mailová adresa účastníka, vyplnená účastníkom v rámci registračného formulára do predajnej akcie;

GDPR“ sa rozumie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a kde to kontext veci vyžaduje, aj príslušná národná legislatíva na ochranu osobných údajov v  Slovenskej republike;

obchodným oznámením“ sa rozumejú akékoľvek a všetky obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle právnych predpisov, ktoré tieto zákony prípadne v budúcnosti nahradia, najmä, ale nie výlučne, oznámenia s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách Usporiadateľa, a ďalej podniku usporiadateľa, resp. koncernu či skupine Philips;

súhlasom so zasielaním obchodných oznámení“ sa rozumie súhlas so zasielaním a šírením obchodných oznámení, udeľovaný na základe týchto pravidiel účastníkom Usporiadateľovi;

súhlasom so spracovaním“ sa rozumie súhlas so spracovaním údajov, udeľovaný na základe týchto pravidiel účastníkom Usporiadateľovi;

účelom spracovania“ sa rozumie (i) preverenie platnej účasti účastníka v predajnej akcii, (ii) vyhodnotenie predajnej akcie Usporiadateľom, (iii) vytvorenie, vedenie, používanie a správa databázy osôb pre zasielanie a šírenie obchodných oznámení zo strany Usporiadateľa, a (iv) zasielanie a šírenie obchodných oznámení Usporiadateľom účastníkom;

údajmi“ sa rozumejú všetky osobné údaje účastníka vyplnené účastníkom v registračnom formulári uvedené v čl. 6 ods. 2 týchto pravidiel;

Úradom na ochranu osobných údajov“ sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

I.                SÚHLAS SO SPRACOVANÍM

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“ dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním údajov za účelom spracovania po dobu súhlasu.

              ÁNO

Účastník potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú presné a zaväzuje sa svoje údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať Usporiadateľa bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich údajoch.

II.             SÚHLAS SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“ dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi svoj súhlas, aby mu Usporiadateľ po dobu platnosti súhlasu zasielal prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu účastníka obchodné oznámenia.

             ÁNO

III.          INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ÚČASTNÍKOM PODĽA GDPR USPORIADATEĽOM

Totožnosť a kontaktné údaje spracovateľa a jeho prípadného zástupcu

Spracovateľom údajov je Usporiadateľ.

Kontaktné údaje Usporiadateľa:

Philips Česká republika s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23

Praha 8 – Karlín

Česká republika

IČ: 639 85 306

tel.: 228 880 896

email: privacy@philips.com

Otázky, žiadosti a sťažnosti účastníkov vo vzťahu ku spracovávaniu údajov možno Usporiadateľovi podať osobne, telefonicky, emailom i poštou s tým, že osobne a telefonicky sa prijímajú iba v pracovných dňoch v dobe od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Usporiadateľ nemá zástupcu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je pani Sylvia van Es, funkcia: Chief Data Privacy Officer DPO pre spoločnosť Royal Philips N.V. a Usporiadateľa, emailová adresa: privacy@philips.com, telefónne číslo (sekretariát DPO): +31 61 20 50 600, všeobecné telefónne číslo Royal Philips N.V.: +31 20 59 77 777, adresa: Royal Philips N.V., HBT 16, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandské kráľovstvo,

Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

Účely spracovania, pre ktoré sú údaje určené, sú zhodné s účelom spracovania.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR, teda súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 

Nebudú žiadni príjemcovia údajov.

Úmysel usporiadateľa odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a existencia či neexistencia rozhodnutia Európskej Komisie o primeranej ochrane alebo v prípadoch odovzdania uvedených v článkoch 46 alebo 47 alebo čl. 49 ods. 1 v druhom pododseku GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostriedky k získaniu kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli tieto údaje sprístupnené

Usporiadateľ nemá žiadny úmysel odovzdať údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Údaje sú uchovávané, resp. uložené po dobu súhlasu.

 

Existencia práva požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako i práva na prenosnosť údajov

Vo vzťahu k údajom má účastník právo na:

v Prístup k osobným údajom, t. j. právo získať od Usporiadateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, sú či nie sú spracovávané, ako aj právo na prístup ku spracovávaným osobným údajom a k informáciám podľa čl. 15 GDPR.

v Opravu, t. j. právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a rovnako právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR.

v Výmaz, t. j. právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR, t. j. pokiaľ (i) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) účastník odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, (iii) účastník vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) osobné údaje boli spracované protiprávne, (v) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve EÚ alebo členského štátu, ktorá sa na Usporiadateľa vzťahuje.

v Obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, t. j. pokiaľ (i) účastník popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, (ii) spracovanie je protiprávne a účastník odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, (iii) Usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a (iv) účastník vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka.

v Prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR.

v Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR.

Existencia práva odvolať kedykoľvek súhlas

Účastník má právo kedykoľvek bezplatne odvolať, a to nezávisle na sebe:

v Súhlas so spracovaním, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase účastníka udelenom pred jeho odvolaním.

v Súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Odvolanie obidvoch súhlasov môže účastník uskutočniť na kontaktných údajoch Usporiadateľa uvedených vyššie, pričom svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže odvolať aj v rámci platnej adresy uvedenej v samotnom obchodnom oznámení, ktoré mu bude zaslané.

Existencia práva podať sťažnosť dozornému úradu

 

Pokiaľ sa účastník bude domnievať, že jeho práva podľa GDPR boli porušené či spracovanie údajov všeobecne porušuje GDPR, má právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete najprv riešiť situáciu s nami prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vyššie.

 

Skutočnosť či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má dotknutá osoba povinnosť osobné údaje poskytnúť, a ohľadom možných dôsledkov neposkytnutie týchto osobných údajov

Poskytovanie údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a údaje nemá účastník povinnosť poskytnúť.

Skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov

 

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Ostatné

Údaje budú Usporiadateľom spracovávané automatizovaným spôsobom (v elektronickej podobe prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky), ako aj neautomatizovaným spôsobom (v tlačenej podobe).

Za podmienok stanovených v čl. 34 GDPR Usporiadateľ oznámi účastníkovi prípad porušenia zabezpečenia údajov bez zbytočného odkladu a poskytne všetky stanovené informácie.

V Prahe dňa 30.09.2019

Philips Česká republika s.r.o.

 

Zoznam predajcov zapojených do akcie „90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí – Philips Sonicare":

 

Alza.sk s.r.o., www.alza.sk 
ELEKTROSPED, a.s.: www.datart.sk; www.hej.sk
Internet shop s.r.o. – www.notino.sk 
NAY a.s. – www.nay.sk 
PROFIMED s.r.o.: www.profimed.eu
AndreaShop: www.andreashop.sk
EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk 
DOMOSS – www.domoss.sk
TPD – www.tpd.sk
FAST PLUS, spol. s r.o www.planeoelektro.sk
KOBOZ SERVICE s. r. o.: www.nazuby.eu
Internet Mall Slovakia, s.r.o.:  www.mall.sk

Herbia, a.s. - www.pilulka.sk

Moja Lekáreň.sk - www.mojalekaren.sk