1
Pravidlá

Úplné pravidlá marketingovej akcie

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE USPORIADATEĽ, ORGANIZÁTOR:

Philips Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, Budova River Garden II., 186 00 Praha 8, IČO: 63985306

 

NÁZOV AKCIE:

„90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí – Philips Sonicare" (ďalej len „akcia“).

 

 

OBDOBIE TRVANIA:

od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019

 

MIESTO KONANIA:

Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi na území Slovenskej republiky u predajcu zaradeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) výrobok z radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare či pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice ani náhradné trysky) a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

 

1. Do tejto akcie sú zaradené všetky výrobky z radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare a pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice) zakúpené v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 u vybraných prejacov na území SR. Zoznam predajcov zapojených do akcie je uvedený na konci týchto pravidiel aj na webe www.philips.sk

 

2. Účastník akcie je povinný najneskôr do 30 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke www.philips.sk/myphilips. V prípade, že chcete produkt vrátiť, tak najneskôr do 90 dní od nákupu odošlite žiadosť pre vrátenie výrobku prostredníctvom webového formulára na https://www.philips.sk/c-e/mbg. Usporiadateľ následne zaistí odvoz výrobku priamo od zákazníka (účastníka akcie). Výrobok musí byť na odvoz odovzdaný nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

3. Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

4. Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne spôsobom upraveným v bode 2 vyššie.

 

5. Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

6. V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

 

7. Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.

 

8. V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle usporiadateľ alebo ním určená osoba účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení zákazníkom, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, daná predajňa podľa vlastného rozhodnutia následne vyplatí účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe, alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia poukaz na vrátenie peňazí na bankový účet. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade potvrdenie na vrátenie peňazí stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

 

SÚHLAS S PRAVIDLAMI, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII:

Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré vyplní do registračného formulára pri registrácii výrobku, resp. oznámi usporiadateľovi telefonicky na Philips linke pomoci, za podmienok zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) správcom - spoločnosťou Philips Česká republika s.r.o., so sídlom: Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSČ 186 00, IČO: 63985306, za účelom vyhodnotenia akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia akcie (ďalej len „Doba súhlasu“). Osobné údaje môžu byť spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautorizovaným spôsobom a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Účastník berie na vedomie, že má práva mimo iné podľa § 11 a 21 zákona o ochrane osobných údajov, tj. predovšetkým (najmä), že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom, účastník môže požiadať správcu o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca odstránil závadný stav. Zároveň svojou účasťou v tejto akcii udeľujete v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných informácii s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to do Dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na Vašu emailovú adresu, ktoré ste uviedol(uviedla) pri registrácii výrobku. Ste pritom oprávnený/á tento svoj súhlas so zasielaním obchodných informácii kedykoľvek odvolať, a to písomne dopisom na adresu sídla usporiadateľa, osobne na adrese sídla usporiadateľa či prostredníctvom webového formulára na www.philips.com/privacy.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

2. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

3. Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na www.philips.sk.

4. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude vôbec prevzatý. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

V Prahe dňa 31. 08. 2017 Philips Česká republika s.r.o.

 

Zoznam predajcov zapojených do akcie „90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí – Philips Sonicare":

Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk

Elektrosped, a.s. – www.hej.sk

TPD – www.tpd.sk

DOMOSS – www.domoss.sk

Róbert Mihálik ELEKTROMAX

Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP

IVAN KRCHO BLESKOSPOL-INTERLUX

Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk

Internet shop s.r.o. – www.notino.sk

NAY a.s. – www.nay.sk

PROFIMED s.r.o. – www.profimed.eu

FAST PLUS, spol. s r.o -www. www.planeoelektro.sk

KOBOZ SERVICE s.r.o. - www.nazuby.eu DATART INTERNATIONAL, a.s. – datart.sk

ANDREA SHOP, s.r.o., https://www.andreashop.sk

Hanskar Trading s.r.o. – www.hanskar.cz (platí aj pre ordinácie zubných lekárov a dentálnych hygieničiek)

Herbia a.s. – www.pilulka.sk