1

Pravidlá a podmienky predajnej akcie

„Philips Cash Back Zastrihávače“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie
„Philips Cash Back Zastrihávače“ (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá
sú účinná odo dňa 15.10.2021.

 

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je obchodná spoločnosť Philips Česká republika
s.r.o., so sídlom Rohanské Nábřeží 21, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká
Republika, IČO: 63 985 306, (ďalej len
„usporiadateľ”), pričom predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s
agentúrou AVEDA PTI, s.r.o., se sídlem K Hájům 1309/34,
Praha 5, Česká republika, IČO: 25675028 (ďalej len „agentúra“).

 

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia bude prebiehať v termíne od 15.
10. 2021 0.00 hod do 31. 12. 2021 24:00 hod (ďalej len „čas konania predajnej
akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej
akcie“) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika
s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď- Zoznam predajcov).

 

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18
rokov, ktorá splnila podmienky tejto predajnej akcie (ďalej len „účastník
predajnej akcie“ lebo „účastník“).

 

4. ProduktVýrobky
zaradené do predajnej akcie:

ZákazníkÚčastník,
ktorý kúpi niektorý z týchto produktvýrobkov Philips
môže získať nasledujúci bonus:

 

 

Philips MG9710/90    15 EUR vrátane DPH

Philips MG7745/15    15 EUR vrátane DPH

Philips MG5730/15    10 EUR vrátane DPH

Philips MG5720/15    10 EUR vrátane DPH

               

 

 

Výplatu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení
splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel. Na overenie splnenia
podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi a/alebo agentúre
poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 

Vyplatený bonus môže podliehať zdaneniu. Za splnenie prípadných daňových
povinností (napr. zaplatenie dani z príjmu) v súvislosti s vyplatením bonusu
zodpovedá účastník predajnej akcie.

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

a) Zakúpenie jedného z vybraných produktz určených výrobkov
Philips zastrihávače (MG9710/90 MG7745/15,
MG5730/15, MG5720/15) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká
republika s.r.o.. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku.

 

b) Nákup sa musí uskutočniťí
v období od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

 

c) Kompletné a riadne vyplnené online údaje registračného formulára na
webových stránkach www.philips.sk/cashback-zastrihavac a jeho následné odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené
nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu, kód banky, kód produktvýrobku,
predajňu, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry, 13 miestny čiarový
kód. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan
alebo fotografiu dokladu o kúpe, alebo scan alebo fotografiu faktúry a scan
čiarového kódu z obalu nového produktvýrobku. Nákup je
nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktvýrobku.
Registrácie na "My Philips" nebudú akceptované.

Pri splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkúčastníkovi
zaslaná príslušná peňažná čiastka prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na
bankový účet zákazníkúčastníka uvedený
cez elektronickú registráciu na www.philips.sk/cashback-zastrihavac , a to do 30 dní od vykonania registrácie. Výplatu bonusu
nemožno vykonávať inak ako bankovým prevodom, preto nemožno požadovať výplatu
napríklad poštovou poukážkou apod.

Uplatniť si príslušný bonus je možné len pre jeden kus
výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. Bonus nebude vyplatený tiež
zákazníkovi, ktorý po jeho uplatnení odstúpi od jeho kúpy/zmluvy uzavretej na
diaľku (internetový predaj). Ak sa tak stane až po jeho vyplatení, zákazník je
povinný bonus vrátiť.

Nárok
na vyplatenie bonusu nevznikne, resp. zanikne, v prípade odstúpenia od kúpnej
zmluvy na výrobok, v prípade ak má účastník právo na vrátenie zaplatenej kúpnej
ceny (najmä odstúpenie podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)

V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich
doplneniu prostredníctvom emailu. Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za
nedoručenie týchto výziev a v prípade, že nebude registrácia doplnená, nebude
ani spracovaná a podmienky účasti v predajnej akcie nebudú účastníkom
predajnej akcie splnené. ZákazníkÚčastník
zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového
spojenia. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri
vyplnení registrácie či technické problémy s odosielaním registrácie cez
internet.

Registrácie, ktoré nebudú uskutočnené do 14 dní od nákupu, nebudú
akceptované. Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie neobsahujúce všetky
správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej
akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia
registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o
kúpe – dokladu o zaplatení akciového výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej
len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží
pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení akciového výrobku spĺňajúceho podmienky
týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného
formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. ZákazníkÚčastník
súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 

Akékoľvek otázky
a reklamácie na nevyplatené sumy možno podávať najneskôr do 21. 2. 2022, po
tomto dátume bude predajná akcia definitívne ukončená.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu
spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu philips@aveda-pti.cz.

6. Súhlas s pravidlami predajnej akcie, so
spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodnej komunikácie

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej
akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 

Pre účely tohto čl. 6 majú nižšie uvedené
pojmy nižšie uvedený význam:

 

„dobou súhlasu“ sa rozumie doba
piatich (5) rokov odo dňa registrácie účastník do predajnej akcie.

 

„emailovou adresou účastníka“ sa
rozumie e-mailová adresa účastníka, vyplnená účastníkom v rámci registračného
formulára do predajnej akcie.

 

„GDPR“ sa rozumie NARIADENIE
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov), a kde to kontext veci vyžaduje, aj príslušná národná
legislatíva na ochranu osobných údajov v Českej a Slovenskej republike.

 

„obchodným oznámením“ sa rozumejú
akékoľvek a všetky obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 480/2004 Sb., o
niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov, v Českej republike, a zákona č. 351/2011 Z.z.. o
elektronických komunikáciachkomunikáciách, v
znení neskorších predpisov, v Slovenskej republike, ako aj právnych predpisov,
ktoré tieto zákony prípadne v budúcnosti nahradia, najmä potom, ale nie iba,
oznámenia s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciachakciách
usporiadateľa a ďalej závode o podniku usporiadateľa,
resp. o
koncerne či skupine Philips.

 

„súhlasom so zasielaním obchodných
oznámení“ sa rozumie súhlas so zasielaním a šírením obchodných oznámení,
udeľovaný na základe týchto pravidiel účastníkom usporiadateľovi.

 

„súhlasom so spracovaním“ sa rozumie
súhlas so spracovaním údajov, udeľovaný na základe týchto pravidiel účastníkom
usporiadateľovi.

 

„účelom spracovania“ sa rozumie (i)
preverenie platnej účasti účastníka v predajnej akcii, (ii) vyhodnotenie
predajnej akcie usporiadateľom, (iii) vytvorenie, vedenie, používanie a správa
databázy osobosôb k zasielaniu
a šíreniu obchodných oznámení zo strany usporiadateľa, a (iv) zasielanie a
šírenie obchodných oznámení usporiadateľom účastníkom.

 

„údajmi“ sa rozumejú všetky osobné
údaje účastníka vyplnené účastníkom v registračnom formulári uvedené v čl. 5
ods. c) týchto pravidiel.

 

„Úradom na ochranu osobných údajov“ sa
rozumie v Českej republike „Úřad pro ochranu osobních údajů“
(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10) a v Slovenskej republike Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).


 

I. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM

 

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“
dobrovoľne udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracovaním údajov za účelom
spracovania po dobu súhlasu.ÁNO

Účastník potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje
sú presné a zaväzuje sa svoje údaje uvádzať správne a pravdivo, ako i
informovať usporiadateľa bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich údajoch.

 

II. SÚHLAS SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

Účastník zaškrtnutím políčka „ÁNO“
dobrovoľne udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas, aby mu usporiadateľ po dobu
súhlasu zasielal prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu
účastníka obchodné oznámenia.ÁNO

 

III. INFORMÁCIE ÚČASTNÍKOM POSKYTOVANÉ PODĽA
GDPR USPORIADATEĽOM

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu prevádzkovateľa
a jeho prípadného zástupcu

Správcom prevádzkovateľom pri
spracovaní osobných  údajov
je usporiadateľ.

Kontaktné údaje usporiadateľa:

Philips Česká republika s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23

Praha 8 – Karlín

Česká republika

IČ: 639 85 306

tel.: 228 880 896

email: privacy@philips.com

 

Otázky, žiadosti a sťažnosti účastníkov vo
vzťahu ku spracovávaniu údajov možno usporiadateľovi podať osobne, telefonicky,
emailom i poštou s tým, že tie osobné a telefonické sa prijímajú iba v
pracovných dňoch v dobe od 10:00 hod. do 16:00 hod.

 

Usporiadateľ nemá zástupcu.

 

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu
osobných údajov

Poverencom Zodpovednou osobou pre
ochranu osobných údajov je pani Sylvia van Es, funkcia: Chief Data Privacy
Officer DPO pre spoločnosť Royal Philips N.V. a usporiadateľa, emailová adresa:
privacy@philips.com, telefónne číslo (sekretariát DPO): +31 61 20 50 600,
všeobecné telefónne číslo Royal Philips N.V.: +31 20 59 77 777, adresa: Royal
Philips N.V., HBT 16, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandské kráľovstvo.

 

Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje
určené, a právny základ pre spracovanie

Účely spracovania, pre ktoré sú údaje určené,
sú zhodné s účelom spracovania.

Právnym základom pre spracovanie údajov je
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda súhlas účastníka so spracovaním osobných
údajov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov
osobných údajov

Nebudú žiadni príjemcovia údajov, ničmenej údaje
však budú
odovzdané a spracovávané agentúrou v postavení spracovateľa týchto osobných
údajov (http://www.aveda-pti.cz/).

 

Úmysel
usporiadateľa odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a existencia či neexistencia rozhodnutia Európskej Komisie o
primeranej ochrane alebo, v prípadoch odovzdania uvedených v článkoch 46 alebo
47 alebo čl. 49 ods. 1 v druhom pododseku GDPR, odkaz na vhodné záruky a
prostriedky k získaniu kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli
tieto údaje sprístupnené.

Usporiadateľ nemá žiadny úmysel odovzdať
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Údaje sú uchovávané, resp. uložené po dobu
súhlasu.

 

Existencia
práva požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa daného
subjektu údajov, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a
vzniesť námietku proti spracovaniu, ako i práva na prenosnosť údajov

 

Vo vzťahu k údajom má účastník právo na:

·        
Prístup
k osobným údajom, tj. právo
získať od usporiadateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú,
sú či nie sú spracovávané, ako aj právo na prístup ku spracovávaným osobným
údajom a ku stanoveným informáciaminformáciám podľa
čl. 15 GDPR.

·        
Opravu, tj. právo na to, aby usporiadateľ bez
zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a
takisto právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDP.

·        
Výmaz, tj. právo na to, aby usporiadateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR, tj. pokiaľ (i) osobné údaje už nie sú potrebné
pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) účastník
odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny
ďalší právny dôvod pre spracovanie, (iii) účastník vznesie námietky proti
spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistujú žiadne
prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) osobné údaje boli spracované
protiprávne, (v) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej
povinnosti stanovenej v práve EU alebo členského štátu, ktorá sa na
usporiadateľa vzťahuje.

·        
Obmedzenie
spracovania v prípadoch
uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokiaľ (i) účastník popiera presnosť osobných
údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných
údajov overiť, (ii) spracovanie je protiprávne a účastník odmieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, (iii)
usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník
ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a (iv)
účastník vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým
nebude overené, či oprávnené dôvody usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi účastníka.

·        
Prenositeľnosť
osobných údajov za podmienok
stanovených v čl. 20 GDPR.

·        
Vznesenie
námietky proti
spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR.

 

Existencia práva odvolať kedykoľvek súhlas

 

Účastník má právo kedykoľvek bezplatne
odvolať, a to nezávisle na sebe:

·        
Súhlas so
spracovaním, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na
súhlase účastníka udelenom pred jeho odvolaním.

·        
Súhlas so
zasielaním obchodných oznámení.

 

Odvolanie obidvoch súhlasov môže účastník
uskutočniť na kontaktných údajoch usporiadateľa uvedených zhora, pričom svoj
súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže odvolať aj v rámci platnej adresy
uvedenej v samotnom obchodnom oznámení, ktoré mu bude zaslané.

 

Existencia práva podať sťažnosť u dozorného
úradu

Pokiaľ sa účastník bude domnievať, že jeho
práva podľa GDPR boli porušené či spracovanie údajov všeobecne porušuje GDPR,
má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete najprv riešiť situáciu s nami prostredníctvom
kontaktnej osoby uvedenej vyššie.

 

Skutočnosť,
či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má subjekt údajov povinnosť
osobné údaje poskytnúť, a ohľadom možných dôsledkov neposkytnutie týchto
osobných údajov

Poskytovanie údajov nie je zákonnou či
zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a
údaje nemá účastník povinnosť poskytnúť.

 

Skutočnosť,
či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v
čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie
týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov
takého spracovania pre subjekt údajov

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu,
vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

 

Ostatné

Údaje budú usporiadateľom spracovávané
automatizovaným spôsobom (v elektronickej podobe prostredníctvom prostriedkov
výpočtovej techniky), ako aj neautomatizovaným spôsobom (v tlačenej podobe).

 

Za podmienok
stanovených v čl. 34 GDPR usporiadateľ oznámi účastníkovi prípad porušenia
zabezpečenia údajov bez zbytočného odkladu a poskytne všetky stanovené
informácie.

 

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s
účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej
akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej
akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v
súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo
závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej
pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej
akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.philips.sk/cashback-zastrihavac. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej
vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia
splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie zľavy v predajnej
akcii.

 

V Prahe, dňa 513.109.
2021

8. Zoznam zmluvných partnerov (predajcov):

Kamenné a internetové predajne :

 

ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk
Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk
DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk
DOMOSS – www.domoss.sk
EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk, www.skyelektro.sk, www.elektromax.sk
Internet Mall
Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk
NAY a.s. –www.nay.sk
FAST PLUS, spol. sr.o. - www.planeoelektro.sk
OKAY s.r.o.-www.okay.sk
TPD – www.tpd.sk
ELEKTROSPED, a.s - www.hej.sk
Internet Shop  - www.notino.sk
Mall SK – www.mall.sk


Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.