1
Výrobky

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE

 

Pretože si každého nášho zákazníka veľmi vážime a uvedomujeme si, že nie vždy je možné výrobky pred ich zakúpením vyskúšať, ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť Vami zakúpený výrobok Philips otestovať, a ak nebudete spokojní, poskytneme Vám záruku vrátenia peňazí. Náš program Vám umožňuje kúpiť si vybrané výrobky značky Philips bez rizika. Ak nesplnia Vaše očakávania, po splnení nižšie uvedených podmienok Vám garantujeme vrátenie peňazí.

 

USPORIADATEĽ:             

Philips Česká republika s.r.o., Rohanské Nábřeží 23, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká Republika, IČO: 63 985 306

 

NÁZOV AKCIE:                 

„45 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí na žehličky Philips s funkciou Optimal Temp*" (ďalej len „akcia").

 

 

DOBA TRVANIA:

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 

MIESTO KONANIA:

Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 16 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u predajcu zapojeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) parný generátor alebo parnú žehličku Philips s funkciou Optimal Temp* a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

 

1. Do tejto akcie sú zaradené vybrané parné generátory a parné žehličky Philips (Parné generátory - GC9682/80, GC9640/60, GC9635/20, GC8962/40, GC9315/30, GC8942/20, GC8930/10, GC8750/60, GC8735/80, GC7831/20, GC7833/80, GC7933/30, GC7920/20, GC7808/40, PSG7028/30; Parné žehličky: GC5036/20, GC5034/20, GC4934/30, GC4932/20, GC3920/20, GC3925/30) s funkciou Optimal Temp*, ktoré sú v dobe akcie v predaji na slovenskom trhu a boli zakúpené v období od 01. 01. 2020 do 31.12. 2020 u zapojených predajcov na území SR. Zoznam zapojených predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.

 

2. Účastník akcie je povinný najneskôr do 21 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke www.philips.sk/myphilips. V prípade, že chcete produkt vrátiť, tak najneskôr do 45 dní od nákupu odošlite žiadosť pre vrátenie výrobku prostredníctvom webového formulára na https://www.philips.sk/mbg45-zehlicky.

 

Usporiadateľ následne zaistí odvoz výrobku priamo od zákazníka (účastníka akcie). Výrobok musí byť na odvoz odovzdaný nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

*Optimal Temp je technológia, vďaka ktorej nie je potrebné nastavovať teplotu žehlenia

 

3. Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

4. Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne spôsobom upraveným v bode 2 vyššie.

 

5. Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

6. V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

 

7. Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.

 

8. V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle usporiadateľ alebo ním určená osoba účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení zákazníkom, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, daná predajňa podľa vlastného rozhodnutia následne vyplatí účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia potvrdenia o ponechaní výrobku na bankový účet. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ:

Zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu s pravidlami tejto marketingovej akcie a spracovaním osobných údajov umiestneného v závere registračného formulára súhlasí účastník so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „Osobné údaje“) za podmienok zákona č. 101/2000 Zb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR") najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. GDPR Usporiadateľom ako prevádzkovateľom, za účelom preverenia platnej účasti v marketingovej akcii, vyzdvihnutia výrobku a zaslania potvrdenia o jeho ponechaní v servisnom stredisku a vyhodnotenia akcie, a to na dobu 5 rokov od ukončenia akcie, počas ktorej budú osobné údaje uložené (ďalej len „Doba súhlasu"). Poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje len tým osobám, ktoré sú za týmto účelom uvedené vo Vyhlásení spoločnosti Philips o používaní osobných údajov, časť – zdieľanie vašich osobných údajov, dostupnom na webovej stránke: https://www.philips.sk/a-w/pouzivani-osobnych-udajov.html. Prevádzkovateľ vaše osobné údaje uchováva a spracováva v akomkoľvek štáte, v ktorom má pobočku alebo kde sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využíva. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník akcie potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Vo vzťahu k osobným údajom má účastník právo:

 

·         na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a príp. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

·         na opravu, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, na vymazanie, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR,

·         na obmedzenie spracovanie v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,

·         na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR

·         namietať proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR,

·         svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať,

·         predložiť sťažnosť dozorného úradu v prípade, že sa domnieva, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na adrese uvedenej vyššie, alebo na e-mailovú adresu: privacy@philips.com.

 

Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere registračného formulára Účastník v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) v znení neskorších predpisov, udeľuje Usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách Usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupine Philips, a to po Dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, ktorú účastník uviedol pri registrácii výrobku. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla Usporiadateľa, osobne na adrese sídla Usporiadateľa či prostredníctvom elektronickom pošty na emailovú adresu Usporiadateľa infolinka@philips.com.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

1.       Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

2.    Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

3.       Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na https://www.philips.sk/mbg45-zehlicky.

4.       Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek

otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude vôbec prevzatý. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

V Prahe dňa 01.01. 2020

 

ZOZNAM PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA „45 dní testovania so zárukou vrátenia peňazína žehličky Philips s funkciou Optimal Temp“

 

Kamenné a internetové predajne:

·         ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk 

·         Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk 

·         DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk 

·         Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk 

·         NAY a.s. – www.nay.sk 

·         Planeo elektro -www. www.planeoelektro.sk

·         EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk 

·         Elsatex-www.elsatex.sk

·         OKAY s.r.o. -www.okay.sk

·         www.hej.sk