ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE

 

 

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR:  Versuni Czech Republic s.r.o., Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 09381147, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke 335453 (ďalej aj ako „Usporiadateľ“)

 

NÁZOV AKCIE: „45 dní so zárukou vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, na vybrané parné generátory a žehličky Philips" (ďalej len „akcia").

 

DOBA TRVANIA: od 1. 9. 2021 do 31. 12.2023

 

MIESTO KONANIA: Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 16 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u predajcu zaradeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) vybraný parný generátor alebo naparovaciu žehličku Philips zo zoznamu uvedeného nižšie a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

 

1.        Do tejto akcie sú zaradené vybrané parné generátory a naparovacie žehličky Philips (Parné generátory - PSG9050/20, PSG8140/80, PSG8040/60, PSG8030/20, PSG7140/70, PSG7130/20, PSG7040/10, GC9324/20, GC8752/30, PSG7028/30, PSG6066/20, PSG6064/80, PSG6042/20, PSG6026/20, GC9682/80, GC9635/20, GC9315/30, GC8750/60, GC7933/30, GC7920/20, GC7846/80, GC7844/20, GC7842/40; GC7833/80; Naparovacie žehličky: DST8050/20, DST8041/80, DST8040/30, DST8030/70, DST8020/20, DST8021/30, GC5036/20, GC5034/20, GC4934/30, GC4932/20, GC3920/20, GC3925/30, GC3929/64), zakúpené v období trvanie akcie u zapojených predajcov na území SR. Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.

 

2.        Účastník akcie  je povinný najneskôr do 21 dní od nákupu zaregistrovať  výrobok na webovej stránke www.philips.sk/myphilips a zároveň najneskôr do 45 dní odo dňa nákupu výrobku odoslať prostredníctvom webovej stránky https://www.philips.sk/mbg45-zehlicky žiadosť, účelom ktorej je vrátenie výrobku. Prostredníctvom tejto žiadosti si účastník akcie zároveň objedná vyzdvihnutie výrobku servisným partnerom Philips DA.

 

3.        Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

4.        Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne spôsobom upraveným v bode 2 vyššie.

 

5.        Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

6.        V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

 

7.        Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.

 

8.        V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle  servisný partner Philips DA alebo ním určená osoba účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení zákazníkom, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, daná predajňa podľa vlastného rozhodnutia následne vyplatí účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe (alebo uhradených splátok), alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia  poukaz na vrátenie peňazí na bankový účet. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade potvrdenie na vrátenie peňazí stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

 

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu s pravidlami tejto marketingovej akcie a spracovaním osobných údajov umiestneného v závere registračného formulára účastník prijíma pravidlá tejto akcie a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, a ďalej súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „Osobné údaje“) za podmienok zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobních údajů, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR") najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. GDPR Usporiadateľom ako prevádzkovateľom, za účelom preverenia platnej účasti v marketingovej akcii,
vyzdvihnutia výrobku a zaslania potvrdenia o jeho ponechaní v servisnom stredisku, vyhodnotenia akcie; vytvorenie, vedenie, používanie a správa databázy osôb pre zasielanie a šírenie obchodných oznámení zo strany Usporiadateľa a zasielanie a šírenia obchodných oznámení Usporiadateľom, a to na dobu 5 rokov od ukončenia akcie, počas ktorej budú osobné údaje uložené (ďalej len „Doba súhlasu"). Poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje len tým osobám, ktoré sú za týmto účelom uvedené vo Vyhlásení spoločnosti Philips o používaní osobných údajov, časť – zdieľanie vašich osobných údajov, dostupnom na webovej stránke: https://www.philips.cz/c-e/shop/ho/privacy-notice. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník akcie potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Vo vzťahu k osobným údajom má účastník právo:

 

-      na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a príp. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 

-      na opravu, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

 

-      na vymazanie, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR,

 

-      na obmedzenie spracovanie v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,

 

-      na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR

 

-      namietať proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR,

 

-      svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať,

 

-      predložiť sťažnosť dozorného úradu v prípade, že sa domnieva, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na adrese uvedenej vyššie, alebo na e-mailovú adresu: PhilipsHomeLiving.support.cz@versuni.com.

 

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je pani Annelot Zweedijk, funkcia: Chief Data Privacy Officer DPO pre spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V., emailová adresa: daprivacy@philips.com, adresa: Philips Domestic Appliances Nederland B.V., High Tech Campus 42, 5656 AE Eindhoven Holandské kráľovstvo.

 

Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere registračného formulára. Účastník v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) v znení neskorších predpisov, udeľuje prevádzkovateľovi platformy ako je uvedené na https://www.philips.cz/c-e/shop/ho/privacy-notice svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách Usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupine Philips, a to po Dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, ktorú účastník uviedol pri registrácii výrobku. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla Usporiadateľa, osobne na adrese sídla Usporiadateľa či prostredníctvom elektronickom pošty na emailovú adresu Usporiadateľa PhilipsHomeLiving.support.cz@versuni.com.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

 

1.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu kedykoľvek bez náhrady zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

 

2.     Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

 

3.     Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na www.philips.sk.

 

4.     Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude vôbec prevzatý. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

5.     Tieto pravidlá ako aj akékoľvek a všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Usporiadateľom a účastníkom v súvislosti s touto akciou sa riadia právnymi predpismi Českej republiky.

 

V Prahe dňa 5.11.2021

 

Versuni Czech Republic s.r.o.
Česká republika s.r.o.          

 

 

ZOZNAM PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA

„45 dní so zárukou vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, na vybrané parné generátory a žehličky Philips"

 

Kamenné a internetové predajne:


ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk
Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk
DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk
NAY a.s. – www.nay.sk
Planeo elektro -www. www.planeoelektro.sk
EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk
Euronics TPD - www.tpd.sk
DOMOSS TECHNIKA a.s. -www.domoss.sk
OKAY s.r.o. - www.okay.sk
Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk
www.hej.sk

Philips - www.philips-eshop.sk

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.