ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE

Pretože si každého nášho zákazníka veľmi vážime a uvedomujeme si, že nie vždy je možné výrobky pred ich zakúpením vyskúšať, ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť Vami zakúpený výrobok Philips otestovať, a ak nebudete spokojní, vrátime Vám peniaze.

 

Náš program Vám umožňuje kúpiť si vybrané výrobky značky Philips bez rizika. Ak nesplnia Vaše očakávania, po splnení nižšie uvedených podmienok Vám garantujeme vrátenie peňazí.

 

USPORIADATEĽ: Philips Česká republika s.r.o., Rohanské Nábřeží 23, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká Republika, IČO: 63 985 306, , zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, pod C 38206 (ďalej aj ako „Philips“ alebo „Usporiadateľ“)

 

NÁZOV AKCIE: „90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí na Philips Lumea" (ďalej len „akcia").

 

DOBA TRVANIA: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

 

MIESTO KONANIA: Slovenská republika

 

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 16 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u predajcu zaradeného do akcie (pozri zoznam predajcov na konci pravidiel) výrobok Philips Lumea IPL (BRI977/00, BRI976/00, BRI973/00, SC1998/00, SC1997/00, SC1994/00, BRI949/00, BRI947/00, BRI945/00, BRI940/00, BRI958/00, BRI957/00, BRI955/00, BRI921/00) a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

 

MECHANIZMUS AKCIE:

1.         Do tejto akcie sú zaradené výrobky Philips Lumea IPL BRI977/00, BRI976/00, BRI973/00, SC1998/00, SC1997/00, SC1994/00, BRI949/00, BRI947/00, BRI945/00, BRI940/00, BRI958/00, BRI957/00, BRI955/00, BRI921/00 zakúpené v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 u zapojených predajcov na území Slovenskej republiky. Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.

 

2.         Účastník akcie  je povinný najneskôr do 21 dní od nákupu zaregistrovať  výrobok na webovej stránke www.philips.sk/myphilips a zároveň najneskôr do 90 dní odo dňa nákupu výrobku odoslať prostredníctvom webovej stránky www.philips.sk/c-e/mbg žiadosť o vrátenie výrobku. Prostredníctvom tejto žiadosti si účastník akcie zároveň objedná vyzdvihnutie výrobku servisným partnerom Usporiadateľa.

 

3.         Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

 

4.         Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne spôsobom upraveným v bode 2 vyššie.

 

5.         Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom alebo na splátky.

 

6.         V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od účastníka akcie servisným partnerom Usporiadateľa prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.

 

7.         Jedna osoba môže vrátiť výrobok rovnakého druhu len raz, pokiaľ nie je v pravidlách inej prebiehajúcej alebo budúcej marketingovej akcie organizovanej a/alebo spoluorganizovanej organizátorom výslovne uvedené inak. Toto ustanovenie platí aj po skončení platnosti týchto pravidiel.

 

8.         V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle Usporiadateľ alebo ním určená osoba účastníkovi akcie do 15 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku, po ktorého osobnom či elektronickom doručení účastníkom akcie, spolu s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe, na predajňu, kde bol vrátený výrobok zakúpený, daná predajňa podľa vlastného uváženia následne vyplatí účastníkovi akcie späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe (resp. sumu uhradených splátok) v hotovosti, alebo túto sumu poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia potvrdenia o ponechaní výrobku v servisnom stredisku na bankový účet. Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia účastníkovi akcie, v opačnom prípade predmetné potvrdenie stráca platnosť, nárok na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.

 

9.         Túto akciu nie je možné kombinovať so žiadnymi inými tiež prebiehajúcimi akciami na podporu predaja usporiadanými a/alebo spoluusporiadanými Usporiadateľom (ďalej len „iné marketingové akcie“), nech už by z nich plynul účastníkovi nárok na výplatu čiastky cashback a/alebo inú výhodu akéhokoľvek druhu (ďalej len „výhody“) z titulu jeho priamej účasti na takejto inej marketingovej akcii a/alebo z titulu jeho zamestnania u osoby, ktorej zamestnanci majú v rámci takejto inej marketingovej akcie nárok na výhodu. Uplatnenie nárokov na vrátenie výrobku v rámci tejto predajnej akcie spôsobuje zánik, resp. je prekážkou vzniku, akéhokoľvek práva zákazníka uplatniť akúkoľvek výhodu v rámci inej marketingovej akcie (napr. „Cashback“) a naopak.

 

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ:

Zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu s pravidlami tejto marketingovej akcie a spracovaním osobných údajov umiestneného v závere registračného formulára súhlasí účastník akcie so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „Osobné údaje“) za podmienok zákona č. 101/2000 Zb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR") najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. GDPR Usporiadateľom ako prevádzkovateľom, za účelom (i) preverenia platnej účasti v marketingovej akcii, (ii) vyzdvihnutia výrobku a zaslania potvrdenia o jeho ponechaní v servisnom stredisku, (iii) vyhodnotenia akcie a (iv) v prípade udelenia súhlasu so zasielaním marketingových oznámení pre účely vytvorenia, vedenia, používania a spravovania databázy osôb k zasielaniu obchodných oznámení zo strany Usporiadateľa a zasielanie a šírenie obchodných oznámení Usporiadateľom účastníkovi, a to na dobu najviac 5 rokov od ukončenia akcie, počas ktorej budú Osobné údaje uchovávané (ďalej len „Doba súhlasu"). Poskytnuté Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy bude povinný tieto odovzdať alebo sprístupniť na základe právnych predpisov či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných obdobných rozhodnutí, alebo osobám uvedeným v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Philips v časti zdieľanie vašich osobných údajov s ostatnými, ktoré je dostupné na webovej stránke: https://www.philips.sk/a-w/pouzivani-osobnych-udajov.html. Prevádzkovateľ vaše Osobné údaje uchováva a spracováva v akomkoľvek štáte, v ktorom má pobočku alebo kde sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využíva Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník akcie potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať Usporiadateľa bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich Osobných údajoch. Poskytnutie Osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou, avšak v prípade, ak účastník akcie neposkytne súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo tento odvolá, nebude možné účastníka akcie ďalej identifikovať, čo bude mať za následok nemožnosť zapojenia účastníka akcie do marketingovej akcie. Vo vzťahu k Osobným údajom má účastník právo:

-      na prístup k Osobným údajom, tj. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a príp. právo na prístup k Osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

-      na opravu, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné Osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných Osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

-      na vymazanie, tj. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR,

-      na obmedzenie spracovanie v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,

-      na prenosnosť Osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR

-      namietať proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR,

-      svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať,

-      predložiť sťažnosť dozorného úradu v prípade, že sa domnieva, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na adrese uvedenej vyššie, alebo na e-mailovej adrese: dpo.cee@philips.com. Prevádzkovateľ menoval zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov, ktorým je paní paní Izabela Szwolgin, funkce: CEER Senior Legal Counsel pre spoločnosť Philips Česká republika s.r.o..

 

Pri spracovaní Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenom v čl. 22, odst. 1 a 4 GDPR.

 

Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere registračného formulára Účastník v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) v znení neskorších predpisov, udeľuje Usporiadateľovi ako aj koncernu alebo skupine Philips svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a reklamy s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách , a to po dobu súhlasu  prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, ktorú účastník akcie uviedol pri registrácii výrobku. Účastník akcie je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla Usporiadateľa, osobne na adrese sídla Usporiadateľa či prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Usporiadateľa: infolinka@philips.com alebo v rámci adresy uvedené v samotnom obchodnom oznámení, ktoré mu bude zaslané.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:

1.            Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.

 

2.            Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti odvozu výrobku od účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

 

3.            Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na www.philips.sk.

 

4.            Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá tejto marketingovej akcie, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, nebude výrobok od účastníka akcie prevzatý na odvoz a v prípade, ak bol výrobok už na odvoz prevzatý, bude vrátený na jeho adresu. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné Usporiadateľovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

V Prahe dňa 18. 12. 2023

Philips Česká republika s.r.o. 186 00, Rohanské Nábřeží, 23 RG II (vchod A)

 

ZOZNAM PREDAJCOV, PRE KTORÝCH PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA

„90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí na Philips Lumea“


Kamenné a internetové predajne: 

Philips e-shop - www.philips-eshop.sk
Alza.sk, s.r.o. - www.alza.sk 
AndreaShop - www.andreashop.sk
Datart SK (ELEKTROSPED, a.s.) - www.datart.sk
DOMOSS TECHNIKA, a.s. - www.domoss.sk
ELEKTROSPED, a.s - www.hej.sk
EURONICS SK, a.s. - www.euronics.sk
Euronics TPD - www.tpd.sk
Internet Mall Slovakia, s.r.o. - www.mall.sk
NAY, a.s. - www.nay.sk
Notino, s.r.o. - www.notino.sk
Pears Health Cyber, s.r.o. - www.mojalekaren.sk
Pilulka.sk, a.s. - www.pilulka.sk
Planeo Elektro FAST PLUS, a.s. - www.planeo.sk

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.